Naidheachdan

English / Beurla

Naidheachdan

 

Naidheachdan bho MG ALBA agus ar saoghal.

Airson barrachd fiosrachaidh mu dheidhinn fear sam bith de na brathan-naidheachd againn, cuiribh fios chun sgioba conaltraidh aig conaltradh@mgalba.com

Gheibhear tasglann naidheachdan aig bonn na duilleige.

BBC ALBA a’ buannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach

14 Sultain 2021

Tha cuirm Peat & Diesel, From the Barrow to the Barrowlands, air duais a thogail airson a’ Phrògram Ciùil Beò […]

Suidh air ais is gabh anail le Clàr Foghair BBC ALBA

10 Sultain 2021

Tha BBC ALBA an-diugh (10 Sultain) a’ foillseachadh clàr foghair làn phrògraman ùra le sgeulachdan brosnachail is togarrach, cuairtean air […]

Sàr-Shusbaint Ball-coise nam Ban air BBC ALBA

30 Lùnastal 2021

Tha BBC ALBA an-diugh ag ainmeachadh sàr-shusbaint ball-coise nam ban le 20 geama beò bhon SWPL, an àireamh as motha […]

BBC ALBA a’ taisbeanadh ais-thilleadh luchd-èisteachd ceòl beò le Fèis air a’ Ghàidhealtachd

25 Lùnastal 2021

Tha Under Canvas a’ samhlachadh faochadh dha cuid de na h-ainmean as motha ann an saoghal ceòl Albannach, agus fadachd […]

Sreath ùr de phrògram Women’s Sport 360 ga chur air chois le rionnagan spòrs air BBC ALBA

12 Lùnastal 2021

Tha prìomh phrògram spòrs nam Ban ann an Alba Women’s Sport 360 a’ tilleadh an t-seachdain-sa, le cuid den tàlant […]

BBC ALBA ag ainmeachadh Susbaint Chamanachd Beò

12 Lùnastal 2021

Dh’ainmich BBC ALBA agus Comann na Camanachd, buidheann riaghlaidh camanachd an t-saoghail, na geamannan a bhios gan craoladh air BBC […]

Tasglann Naidheachdan

2021

-

MG ALBA ag ainmeachadh Stiùiriche Ionmhais Ùr

Preasantairean iomairt ionnsachaidh SpeakGaelic air an ainmeachadh

MG ALBA a’ comharrachadh soirbheachas ach le rabhadh air na dùbhlain a tha air thoiseach

Na Meadhanan Gàidhlig air an aithneachadh air Geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Cothrom Cabadaich: Choirstaidh NicArtair

An t-Ollamh Coinneach MacFhionghain nach maireann

MG ALBA a’ comharrachadh Mìos nan Gàidheal Alba Nuadh le filmichean Gàidhlig à Canada

Sreath Ùr BBC ALBA a’ taisbeanadh Bàrdachd na Gàidhlig

BBC ALBA a’ lìbhrigeadh taghadh ceòl bho air feadh na dùthcha an cuideachd Fèis Rois

MG ALBA ag ainmeachadh cùmhnantan riochdachaidh ioma-bhliadhnail BBC ALBA

BBC ALBA a’ toirt sgrìob dhan bhlàr a-muigh as t-Earrach

Deireadh-seachdain de phrògraman Runrig air BBC ALBA

Buannaichean Farpais Fhilmichean Goirid FilmG 2021 rin ainmeachadh

MG ALBA a’ cuimhneachadh air a’ ghaisgeach craolaidh, Euryn Ogwen Williams

Buannaichean Co-fharpais Fhilmichean Goirid Gàidhlig FilmG gu bhith air an ainmeachadh

Bannan ga shealltainn sna Stàitean Aonaichte, Canada agus san Fhraing

Pròiseact Ùr Àrd-amasach gus taic a chur ri Ionnsachadh na Gàidhlig

Àireamh Filmichean a’ dol am Feabhas Airson FilmG

BBC ALBA a’ tabhann taic ionnsachaidh tro àm a’ ghlasaidh

2020

+

Cuir an Nollaig seachad còmhla ri BBC ALBA!

A’ chiad chraoladh de fhilm tiamhaidh chloinne a’ cur crìoch air 2020

Buannaichean nan Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA 2020 gan ainmeachadh

Na Trads 2020 air BBC ALBA

Duais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel

FilmG ga chur air bhog

Clàr Foghair BBC ALBA

Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBA

Samhradh Ciùil air BBC ALBA

Cruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer

Aithisg Bhliadhnail MG ALBA

Àireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh

BBC ALBA air feadh an t-saoghail

Duais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA

Bundesliga nam Ban air BBC ALBA

Dràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland

Fèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla

MG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom

Clàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal

Trì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Tuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA

Gradam Ceoil air BBC ALBA

Duaisean FilmG 2020

MG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh

Barrachd phrògraman beò air BBC ALBA

Stiùiriche ùr ga h-ainmeachadh

Co-fharpais FilmG

2019

+

Cèilidh Na Bliadhn’ Ùire

Curaidh na Coille

MG ALBA a’ cur fàilte bhlàth air buill ùra

Prògraman na Nollaige agus na Bliadhna Ùire

Buannaichean air an ainmeachadh airson Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA 2019

11 Craoladairean Eadar-Nàiseanta a’ tadhal air BBC ALBA

MG ALBA ag ainmeachadh prìomh dhreuchdan ann an susbaint ioma-ùrlair

BBC ALBA soirbheachail ann an Àisia

Maoin Susbaint Dhaoine Òga (Yacf) Ag Ainmeachadh A’ Chiad Sglèat

Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA – geàrr-liosta 2019

Thoir sùil às ùr air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig!

Companaidhean a’ faighinn taic ghnothachail bho FOCUS agus MG ALBA

Fèis Film FIN Atlantic ann an Canada

Màthair Trump aig cridhe clàr foghair BBC ALBA

Cannes Short Film Festival

Clàr-spòrs nam ban – BBC ALBA a’ foillseachadh clàr ùr, làidir

Prògram beothachaidh BBC ALBA aig Cannes Short Film Festival

Belladrum beò air BBC ALBA

Aithisg Bhliadhnail 2018/19

Duaisean RTS Scotland

Còisir Eurovision 2019 air BBC ALBA

Marion Nic na Ceàrdaich air a suidheachadh air bòrd MG ALBA

BBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean RTS

Geamannan deasachaidh nam Ban Albannach airson Cupa na Cruinne gu bhith air BBC ALBA

Trì deug prògraman Gàidhlig ainmichte air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

MG ALBA a’ coimhead ris a’ BhBC gus rèite fhaighinn air an aonta a thaobh uairean a thìde a bharrachd

MG ALBA a’ cosnadh trì duaisean

Cathraiche ùr air MG ALBA

2018

+

Cèilidh Oidhche Challainn ann am Baile Ghobhainn

Iolaire 100 air BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal

Prògraman na Nollaige air BBC ALBA

‘The Wall’, co-riochdachadh Cheilteach-Choirianach air a chur aig bhog aig MIPCOM

Com-pàirteachas le CBBC agus CBeebies

BBC ALBA Ag Ainmeachadh Sàr Aonta Craolaidh airson Rugbaidh nam Ban

MG ALBA nan sponsairean air Dinnear Dhuaisean Bhliadhnail Ball-coise nam Ban Albannach

Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA – geàrr-liosta air fhoillseachadh

BBC ALBA na dhachaigh airson Ball-coise nam Ban Albannach

An dàrna deichead aig BBC ALBA ga chomharrachadh

Maoin Eadar-nàiseanta Cheilteach

Matt & Alex a’ moladh spiorad nan Eilean Siar

Geàrr-liosta duaisean Grierson

The One Show a’ tighinn gu na h-Eileanan Siar

Magaidh Choineagan a’ seasamh sìos mar Chathraiche MG ALBA

Bursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Luach £5m de phrògraman ùra

Prògram BBC ALBA air a chomharrachadh aig Fèis Tbh Chicago

Geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

2017

+

Duaisean Vlog a’ Mhòid

Eòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach

Geàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA

Rannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain

MG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu

SPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA

Aithisg Bhliadhnail 2016/17

10mh FilmG

Cothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr

Sgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein

NEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS

Prìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine

Preantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC

Sealladh air Briseadh na Cloiche

Bursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Aithris bho Magaidh Choineagan

Duaisean FilmG

Sgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh

Duaisean FilmG beò air-loidhne

2016

+

Vlog a’ Mhòid

Buannaichean Vlog a’ Mhòid

FilmG 2017

Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17

Suirbhidh Mhòr na Gàidhlig

Beachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh

Sgioba ro-innleachdail a’ daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig

Bannan – luchd-amhairc eadar-nàiseanta

Fàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig

Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4

BBC ALBA – clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016

Taic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig

Iarrtas airson BBC ALBA nas trease

Soirbheachas aig Duaisean RTS Alba

Aithisg bhliadhnail 2015-16

Cairt Rìoghail A’ BhBC

Cothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig

Dà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA

Tha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot

BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016

MG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr

3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS

BBC ALBA a’ gluasad suas an EPG

Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016

Geàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach

HAMISH

Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016

FilmG ga chraoladh beò

Croladh beò