Naidheachdan

English / Beurla

Naidheachdan

 

Naidheachdan bho MG ALBA agus ar saoghal.

Airson barrachd fiosrachaidh mu dheidhinn fear sam bith de na brathan-naidheachd againn, cuiribh fios chun sgioba conaltraidh aig conaltradh@mgalba.com

Gheibhear tasglann naidheachdan aig bonn na duilleige.

Prògraman BBC ALBA air an Ainmeachadh airson Duaisean Chliùiteach RTS

24 Cèitean 2024

Tha BBC ALBA air còig ainmeachaidhean a chosnadh air geàrr-liostaichean Duaisean RTS Scotland na bliadhna-sa, tachartas cliùiteach a tha a’ […]

Tha SpeakGaelic a’ neartachadh dhàimhean ann an Alba Nuadh air turas thall thairis rè “Mìos nan Gàidheal”

16 Cèitean 2024

Tha sgioba SpeakGaelic air tòiseachadh air turas foghlaim gu Alba Nuadh gus ceanglaichean cultarail a neartachadh san sgìre. A’ comharrachadh […]

Fàilte Air Ceathrar Bhuill Ùra gu Bòrd MG ALBA

3 Cèitean 2024

Tha MG ALBA toilichte fàilte a chur air ceathrar bhuill ùra chun a’ Bhùird aca. Tha Ofcom air ainmeachadh gu […]

Sreath ùr DIY air BBC ALBA

30 Giblean 2024

Coinnich ri farpaisich Dùbhlain DIY (Instructions Not Included) Dèan deiseil airson taisbeanadh DIY as t-earrach agus amaitearean Albannach a’ dol […]

Sorcha Groundsell air a h-ainmeachadh mar am prìomh charactar air dràma eucoir BBC ALBA le filmeadh a’ tòiseachadh anns na Hearadh

18 Giblean 2024

Tha BBC ALBA air na cleasaichean fhoillseachadh airson an t-streath eucoir TBh, An t-Eilean, leis a’ chleasaiche cliùiteach Albannach, Sorcha […]

Dràma Ùr Gàidhlig airson BBC ALBA agus Sgrionaichean Eadar-nàiseanta

15 Màrt 2024

Thèid An t-Eilean a riochdachadh le Black Camel Pictures Chaidh a chruthachadh le Nicholas Osborne agus a cho-sgrìobhadh le Patsi […]

Tasglann Naidheachdan

2022

-

Prògraman BBC ALBA Air An Ainmeachadh Airson Duaisean Chliùiteach RTS

BBC ALBA a’ toirt seallaidhean ùra as t-fhoghar le clàr de phrògraman ùra

Drama Gàidhlig Ùr Prime-Time A’ Toirt Cothroman Trèanaidh Chun Na h-Eileanan Siar

Tha FilmG a-nis fosgailte airson tagraidhean ach tha “casg” air Coldplay

FilmG: Farpais nam Filmichean Goirid a’ Comharrachadh 15 Bliadhna

Samhradh làn ceòl air BBC ALBA le fèisean Albannach aig cridhe na cùise

MG ALBA a’ cur fòcas air na meadhanan Gàidhlig san àm ri teachd

Soirbheachas san àm ri teachd am fòcas le MG ALBA a’ toirt seachad cùmhnant FilmG

Bekah NicLeòid às an Eilean Sgitheanach ann an sgioba CBBC ALBA

Cùmhnant airson Seirbheisean

Sreath ùr gu bhith air a chraoladh ann an Alba agus Èirinn a’ coimhead air an t-saidheans agus an t-seanchas air cùl rud cho bitheanta ris an uisge a bhios a’ tighinn às an adhar

Na meadhanan Gàidhlig a’ faighinn aithneachadh air geàrr-liosta CMF 2022

Iomairt Ionnsachaidh Gàidhlig buadhmhor a’ gluasad chun Dàrna Ìre

Sreath comadaidh air BBC ALBA

Buannaichean Farpais Filmichean Gàidhlig FilmG

Soirbheachas airson prògraman BBC ALBA aig Duaisean RTS Scotland

BBC ALBA a’ craoladh geama-dearbhaidh cudromach aig Mnathan Alba airson Cupa Rugbaidh Cruinne nam Ban

Cuairt Deireannach Ceòladairean Òga Traidiseanta na Bliadhna air BBC ALBA agus BBC Radio Scotland

BBC ALBA a’ toirt a’ chuid as fheàrr bho Celtic Connections 2022 chun sgrion

2021

-

Cothromachadh an àirde airson nam meadhanan Gàidhlig

Bhòt Duaisean Ciùil Traidiseanta na h-Alba MG ALBA fosgailte

MG ALBA a’ cur fàilte air gealltanas bhon BhBC a thaobh HD airson BBC ALBA

Co-Obrachadh Spòrs leudaichte eadar BBC Scotland/BBC ALBA

Ar n-àrainneachd air BBC ALBA tro COP26

A’ cur air bhog pròiseact ionnsachaidh ùr SpeakGaelic

Na Meadhanan Gàidhlig a’ stiùireadh fàs nar coimhearsnachdan

Prògram aithriseach a’ sgrùdadh mar a bhios luchd-labhairt Gàidhlig Afro-Caraibeach gan aithneachadh fhèin le cultar agus eachdraidh na Gàidhlig

BBC ALBA a’ buannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Suidh air ais is gabh anail le Clàr Foghair BBC ALBA

Sàr-Shusbaint Ball-coise nam Ban air BBC ALBA

BBC ALBA a’ taisbeanadh ais-thilleadh luchd-èisteachd ceòl beò le Fèis air a’ Ghàidhealtachd

Sreath ùr de phrògram Women’s Sport 360 ga chur air chois le rionnagan spòrs air BBC ALBA

BBC ALBA ag ainmeachadh Susbaint Chamanachd Beò

MG ALBA ag ainmeachadh Stiùiriche Ionmhais Ùr

Preasantairean iomairt ionnsachaidh SpeakGaelic air an ainmeachadh

MG ALBA a’ comharrachadh soirbheachas ach le rabhadh air na dùbhlain a tha air thoiseach

Na Meadhanan Gàidhlig air an aithneachadh air Geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Cothrom Cabadaich: Choirstaidh NicArtair

An t-Ollamh Coinneach MacFhionghain nach maireann

MG ALBA a’ comharrachadh Mìos nan Gàidheal Alba Nuadh le filmichean Gàidhlig à Canada

Sreath Ùr BBC ALBA a’ taisbeanadh Bàrdachd na Gàidhlig

BBC ALBA a’ lìbhrigeadh taghadh ceòl bho air feadh na dùthcha an cuideachd Fèis Rois

MG ALBA ag ainmeachadh cùmhnantan riochdachaidh ioma-bhliadhnail BBC ALBA

BBC ALBA a’ toirt sgrìob dhan bhlàr a-muigh as t-Earrach

Deireadh-seachdain de phrògraman Runrig air BBC ALBA

Buannaichean Farpais Fhilmichean Goirid FilmG 2021 rin ainmeachadh

MG ALBA a’ cuimhneachadh air a’ ghaisgeach craolaidh, Euryn Ogwen Williams

Buannaichean Co-fharpais Fhilmichean Goirid Gàidhlig FilmG gu bhith air an ainmeachadh

Bannan ga shealltainn sna Stàitean Aonaichte, Canada agus san Fhraing

Pròiseact Ùr Àrd-amasach gus taic a chur ri Ionnsachadh na Gàidhlig

Àireamh Filmichean a’ dol am Feabhas Airson FilmG

BBC ALBA a’ tabhann taic ionnsachaidh tro àm a’ ghlasaidh

2020

+

Cuir an Nollaig seachad còmhla ri BBC ALBA!

A’ chiad chraoladh de fhilm tiamhaidh chloinne a’ cur crìoch air 2020

Buannaichean nan Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA 2020 gan ainmeachadh

Na Trads 2020 air BBC ALBA

Duais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel

FilmG ga chur air bhog

Clàr Foghair BBC ALBA

Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBA

Samhradh Ciùil air BBC ALBA

Cruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer

Aithisg Bhliadhnail MG ALBA

Àireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh

BBC ALBA air feadh an t-saoghail

Duais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA

Bundesliga nam Ban air BBC ALBA

Dràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland

Fèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla

MG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom

Clàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal

Trì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Tuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA

Gradam Ceoil air BBC ALBA

Duaisean FilmG 2020

MG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh

Barrachd phrògraman beò air BBC ALBA

Stiùiriche ùr ga h-ainmeachadh

Co-fharpais FilmG

2019

+

Cèilidh Na Bliadhn’ Ùire

Curaidh na Coille

MG ALBA a’ cur fàilte bhlàth air buill ùra

Prògraman na Nollaige agus na Bliadhna Ùire

Buannaichean air an ainmeachadh airson Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA 2019

11 Craoladairean Eadar-Nàiseanta a’ tadhal air BBC ALBA

MG ALBA ag ainmeachadh prìomh dhreuchdan ann an susbaint ioma-ùrlair

BBC ALBA soirbheachail ann an Àisia

Maoin Susbaint Dhaoine Òga (Yacf) Ag Ainmeachadh A’ Chiad Sglèat

Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA – geàrr-liosta 2019

Thoir sùil às ùr air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig!

Companaidhean a’ faighinn taic ghnothachail bho FOCUS agus MG ALBA

Fèis Film FIN Atlantic ann an Canada

Màthair Trump aig cridhe clàr foghair BBC ALBA

Cannes Short Film Festival

Clàr-spòrs nam ban – BBC ALBA a’ foillseachadh clàr ùr, làidir

Prògram beothachaidh BBC ALBA aig Cannes Short Film Festival

Belladrum beò air BBC ALBA

Aithisg Bhliadhnail 2018/19

Duaisean RTS Scotland

Còisir Eurovision 2019 air BBC ALBA

Marion Nic na Ceàrdaich air a suidheachadh air bòrd MG ALBA

BBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean RTS

Geamannan deasachaidh nam Ban Albannach airson Cupa na Cruinne gu bhith air BBC ALBA

Trì deug prògraman Gàidhlig ainmichte air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

MG ALBA a’ coimhead ris a’ BhBC gus rèite fhaighinn air an aonta a thaobh uairean a thìde a bharrachd

MG ALBA a’ cosnadh trì duaisean

Cathraiche ùr air MG ALBA

2018

+

Cèilidh Oidhche Challainn ann am Baile Ghobhainn

Iolaire 100 air BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal

Prògraman na Nollaige air BBC ALBA

‘The Wall’, co-riochdachadh Cheilteach-Choirianach air a chur aig bhog aig MIPCOM

Com-pàirteachas le CBBC agus CBeebies

BBC ALBA Ag Ainmeachadh Sàr Aonta Craolaidh airson Rugbaidh nam Ban

MG ALBA nan sponsairean air Dinnear Dhuaisean Bhliadhnail Ball-coise nam Ban Albannach

Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA – geàrr-liosta air fhoillseachadh

BBC ALBA na dhachaigh airson Ball-coise nam Ban Albannach

An dàrna deichead aig BBC ALBA ga chomharrachadh

Maoin Eadar-nàiseanta Cheilteach

Matt & Alex a’ moladh spiorad nan Eilean Siar

Geàrr-liosta duaisean Grierson

The One Show a’ tighinn gu na h-Eileanan Siar

Magaidh Choineagan a’ seasamh sìos mar Chathraiche MG ALBA

Bursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Luach £5m de phrògraman ùra

Prògram BBC ALBA air a chomharrachadh aig Fèis Tbh Chicago

Geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

2017

+

Duaisean Vlog a’ Mhòid

Eòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach

Geàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA

Rannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain

MG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu

SPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA

Aithisg Bhliadhnail 2016/17

10mh FilmG

Cothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr

Sgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein

NEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS

Prìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine

Preantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC

Sealladh air Briseadh na Cloiche

Bursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Aithris bho Magaidh Choineagan

Duaisean FilmG

Sgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh

Duaisean FilmG beò air-loidhne

2016

+

Vlog a’ Mhòid

Buannaichean Vlog a’ Mhòid

FilmG 2017

Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17

Suirbhidh Mhòr na Gàidhlig

Beachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh

Sgioba ro-innleachdail a’ daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig

Bannan – luchd-amhairc eadar-nàiseanta

Fàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig

Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4

BBC ALBA – clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016

Taic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig

Iarrtas airson BBC ALBA nas trease

Soirbheachas aig Duaisean RTS Alba

Aithisg bhliadhnail 2015-16

Cairt Rìoghail A’ BhBC

Cothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig

Dà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA

Tha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot

BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016

MG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr

3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS

BBC ALBA a’ gluasad suas an EPG

Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016

Geàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach

HAMISH

Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016

FilmG ga chraoladh beò

Croladh beò