Mu SpeakGaelic

English / Beurla

SpeakGaelic

Tha SpeakGaelic na iomairt ionnsachaidh, ùr, farsaing agus ioma-fhillte air ainmeachadh, a’ tabhann mheadhan cho iomlan ’s a th’ air a bhith ann fad ginealach airson Gàidhlig ionnsachadh.

Bidh SpeakGaelic a’ tabhann cruth-atharrachadh cho chudromach ’s a th’ air a bhith ann airson cha mhòr deich air fhichead bliadhna, a thaobh ionnsachadh agus cleachdadh na Gàidhlig, agus thèid aire luchd-ionnsachaidh agus luchd-labhairt a tha nan inbhich a ghlacadh leis.

Faic www.speakgaelic.scot airson na naidheachdan as ùire agus clàradh an-àrd.

SpeakGaelic

Thèid SpeakGaelic a chur air bhog anns an t-Sultain 2021.

Mu dheidhinn SpeakGaelic

’S e amas SpeakGaelic cruth-atharrachadh a thoirt air ìre-cleachdaidh na Gàidhlig, le bhith a’ tabhann structair a tha soilleir, iomlan agus aonaichte airson Gàidhlig ionnsachadh.

Bidh roghainn aig an neach-cleachdaidh SpeakGaelic a chleachdadh ann an trì diofar dhòighean, a bhios uile air am fighe ri chèile, ach cuideachd comasach an cleachdadh leotha fhèin:

  • air a theagasg tro chùrsa SpeakGaelic; agus/no
  • air a ghabhail a-steach ann an susbaint nam meadhanan BBC ALBA/BBC Radio nan Gàidheal a thèid leis; agus/no
  • fèin-treòraichte tro làrach SpeakGaelic; agus

uile a’ faighinn taic agus cuideachadh bho mheadhanan sòisealta SpeakGaelic.

A bharrachd air taic a thoirt do fìor luchd-tòiseachaidh, bheir na goireasan taic do luchd-labhairt na Gàidhlig aig diofar ìrean de dh’fhileantas, gus misneachd fhaighinn Gàidhlig a bhruidhinn.

Bidh 13 leasanan anns a h-uile ìre, le dà chlas anns gach leasan, le 13 prògraman leth-uair a thìde nan cois. Buinidh na toraidhean ionnsachaidh aig na modalan seo ri gach eileamaid de SpeakGaelic ann an dòigh chunbhalach.

Mu dheidhinn SpeakGaelic

Chaidh bun-bheachd SpeakGaelic a chur air adhart le com-pàirtichean LearnGaelic; MG ALBA, am BBC agus Sabhal Mòr Ostaig, le tuilleadh maoineachaidh bho Riaghaltas na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig.

’S e Sabhal Mòr Ostaig com-pàirtiche acadaimigeach SpeakGaelic agus ’s iad a tha a’ cruthachadh susbaint a’ chùrsa.

’S e BBC Multiplatform Production (Gàidhlig) a tha a’ riochdachadh na susbaint lèir-chlaisneach agus cuid den t-susbaint ghoirid airson nam meadhanan sòisealta agus airson an làrach-lìn. Bidh an t-susbaint seo ri fhaotainn air iPlayer a’ BhBC, seanail TBh BBC ALBA agus YouTube BBC ALBA. ’S e Radio nan Gàidheal a bhios a’ cruthachadh an stuth-claisneachd.

Ceistean Cumanta

Dè th’ ann an SpeakGaelic?

+

’S e SpeakGaelic iomairt ionnsachaidh Gàidhlig do dh’inbhich. ’S e ar n-amas cruth-atharrachadh a thoirt air ìre-cleachdaidh na Gàidhlig, le bhith a’ tabhann structar a tha soilleir, iomlan aonaichte airson Gàidhlig ionnsachadh.

Bidh roghainn aig an neach-cleachdaidh SpeakGaelic a chleachdadh ann an trì diofar dhòighean, a bhios uile air am fighe le chèile, ach cuideachd comasach an cleachdadh leotha fhèin:

  • air a theagasg tro chùrsa SpeakGaelic; agus/no
  • air a ghabhail a-steach ann an susbaint na meadhanan BBC ALBA/BBC Radio nan Gàidheal a thèid leis; agus/no
  • fèin-treòrachadh tro làrach SpeakGaelic; agus

uile air a thaiceachadh agus fheabhasachadh le meadhanan sòisealta SpeakGaelic.

A bharrachd air taic a thoirt do fìor luchd-tòiseachaidh, cuiridh na goireasan taic ri luchd-labhairt na Gàidhlig aig diofar ìrean de dh’fhileantas, gus misneachd fhaighinn Gàidhlig a bhruidhinn.

Bidh comas aig ceatharnaich ionnsachaidh agus oidean goireasan fhaighinn uair sam bith tro làrach SpeakGaelic.

Cò thàinig an àrd leis a’ bheachd seo?

+

Chaidh am beachd a leasachadh le com-pàirtichean LearnGaelic. (MG ALBA, Sabhal Mòr Ostaig, BBC, Bòrd na Gàidhlig, Bòrd na Ceiltis (Alba))

Cò iad na com-pàirtichean?

+

’S iad MG ALBA, Sabhal Mòr Ostaig agus am BBC com-pàirtichean SpeakGaelic.

Cò tha a’ pàigheadh air a shon agus dè na chosgas e?

+

Tha Riaghaltas na h-Alba, Bòrd na Gàidhlig agus MG ALBA air cuir ris, agus in-ionmhas “in kind” bhon BhBC. ’S e £2.4m a thèid a chur a-staigh thairis air trì bliadhna.

Cuin a thèid a chur air bhog?

+

Thèid SpeakGaelic a chur air bhog san t-Sultain 2021 leis a’ chiad ìre. Bidh ìrean eile a’ tighinn às dèidh sin.

Cò air a tha e stèidhte?

+

Bidh curraicealam SpeakGaelic stèidhte air toraidhean ionnsachaidh CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages) far bheil gach neach-labhairt air an sònrachadh aig ìre a-mach à sia diofar ìrean (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Bidh SpeakGaelic a’ gabhail a-steach ìrean A1, A2, B1, B2. Bidh solarachadh ann do luchd-cleachdaidh èifeachdach na Gàidhlig aig ìrean C1 agus C2, tro na goireasan agus meadhanan a tha ann mar-tha.

Bidh gach ìre air a dhèanamh an àrd de 13 leasanan le dà chlas anns gach leasan, le 13 prògraman leth-uair a thìde nan cois. Buinidh na toraidhean ionnsachaidh aig na modalan seo ri gach eileamaid de SpeakGaelic ann an dòigh cunbhalach.

Cò tha a’ cruthachadh gach eileamaid?

+

’S e Sabhal Mòr Ostaig com-pàirtiche acadaimigeach SpeakGaelic agus ’s iad a tha a’ cruthachadh susbaint a’ chùrsa.

’S e BBC Multiplatform Production (Gàidhlig) a tha a’ riochdachadh na susbaint lèir-chlaisneach agus cuid den t-susbaint ghoirid airson nam meadhanan sòisealta agus airson an làraich. Bidh an t-susbaint seo ri fhaotainn air iPlayer a’ BhBC, seanail TBh BBC ALBA agus YouTube BBC ALBA. ’S e Radio nan Gàidheal a bhios a’ cruthachadh an stuth-claisneachd.

Dè na chosgas leasanan?

+

Tha seo an urra ri luchd-solarachaidh a’ chùrsa. Bidh goireasan a’ chùrsa airson A1 agus A2 ri fhaotainn saor an-asgaidh air an làrach, a bharrachd air goireasan do dh’oidean, bho làrach SpeakGaelic.

Airson barrachd fios:

+

Cuiribh fios gu Nicola Pearson, Manaidsear Pròiseict SpeakGaelic aig:

SpeakGaelic@mgalba.com