Mu SpeakGaelic

English / Beurla

SpeakGaelic

Tha SpeakGaelic na iomairt ionnsachaidh, ùr, farsaing agus ioma-fhillte air ainmeachadh, a’ tabhann mheadhan cho iomlan ’s a th’ air a bhith ann fad ginealach airson Gàidhlig ionnsachadh.

Tha SpeakGaelic a’ tabhann cruth-atharrachadh cho chudromach ’s a th’ air a bhith ann airson cha mhòr deich air fhichead bliadhna, a thaobh ionnsachadh agus cleachdadh na Gàidhlig, agus thèid aire luchd-ionnsachaidh agus luchd-labhairt a tha nan inbhich a ghlacadh leis.

Goireasan A1 ri fhaotainn a-nise – faic tuilleadh an seo

Mu dheidhinn SpeakGaelic

’S e amas SpeakGaelic cruth-atharrachadh a thoirt air cleachdadh agus togail na Gàidhlig le bhith a’ toirt seachad structar soilleir, coileanta agus aonaichte airson ionnsachadh na Gàidhlig.
Bidh cothrom aig luchd-cleachdaidh SpeakGaelic a chleachdadh ann an trì diofar dhòighean, is iad uile ag obair le cheile, ach cuideachd gabhaidh an cleachdadh fa leth:

  • air a theagasg tro chùrsa SpeakGaelic; agus / no
  • tro susbaint meadhain co-phàirteach BBC ALBA / BBC Radio nan Gàidheal; agus / no
  • ionnsachadh fèin-stiùirichte tro làrach-lìn SpeakGaelic; agus

uile air an taiceachadh le meadhanan sòisealta SpeakGaelic.

A bharrachd air a bhith a’ toirt taic do dh’fhìor luchd-tòiseachaidh, bheir na goireasan seo taic do luchd-labhairt Gàidhlig aig iomadh diofar ìrean misneachd a thogail airson Gàidhlig a bhruidhinn.

Bidh curraicealam SpeakGaelic stèidhichte air toraidhean ionnsachaidh CEFRL (Frèam Iomraidh Eòrpach airson Cànanan), far a bheil gach neach-labhairt a’ freagairt air aon de shia diofar ìrean (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Gabhaidh SpeakGaelic a-steach ìrean A1, A2, B1, agus B2. Leanaidh ullachadh airson luchd-cleachdaidh comasach na Gàidhlig, aig ìrean C1 agus C2, tro na seanalan a th ’ann mu-thràth.

Bidh 13 leasanan aig gach ìre, le dà chlas anns gach leasan, le sreath de 13 prògram meadhanan leth-uair a thìde. Bidh na builean ionnsachaidh airson gach aon de na modalan sin mar bhunait air gach eileamaid de SpeakGaelic ann an dòigh chunbhalach.

Mu dheidhinn SpeakGaelic

Chaidh bun-bheachd SpeakGaelic a chur air adhart le com-pàirtichean LearnGaelic; MG ALBA, am BBC agus Sabhal Mòr Ostaig, le tuilleadh maoineachaidh bho Riaghaltas na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig.

’S e Sabhal Mòr Ostaig com-pàirtiche acadaimigeach SpeakGaelic agus ’s iad a tha a’ cruthachadh susbaint a’ chùrsa.

’S e BBC Multiplatform Production (Gàidhlig) a tha a’ riochdachadh na susbaint lèir-chlaisneach agus cuid den t-susbaint ghoirid airson nam meadhanan sòisealta agus airson an làrach-lìn. Bidh an t-susbaint seo ri fhaotainn air iPlayer a’ BhBC, seanail TBh BBC ALBA agus YouTube BBC ALBA. ’S e Radio nan Gàidheal a bhios a’ cruthachadh an stuth-claisneachd.

Ceistean Cumanta

Dè th' ann an SpeakGaelic?

+

’S e SpeakGaelic iomairt ionnsachaidh Gàidhlig do dh’inbhich. ’S e ar n-amas cruth-atharrachadh a thoirt air ìre-cleachdaidh na Gàidhlig, le bhith a’ tabhann structar a tha soilleir, iomlan aonaichte airson Gàidhlig ionnsachadh.

Tha roghainn aig an neach-cleachdaidh SpeakGaelic a chleachdadh ann an trì diofar dhòighean, a tha uile air am fighe le chèile, ach cuideachd comasach an cleachdadh leotha fhèin:

  • air a theagasg tro chùrsa SpeakGaelic
  • air a ghabhail a-steach ann an susbaint na meadhanan BBC ALBA/BBC Radio nan Gàidheal a thèid leis; agus/no
  • fèin-treòrachadh tro làrach SpeakGaelic; agus

uile air a thaiceachadh agus fheabhasachadh le meadhanan sòisealta SpeakGaelic.

A bharrachd air taic a thoirt do fìor luchd-tòiseachaidh, tha na goireasan taic seo a’ cur ri luchd-labhairt na Gàidhlig aig diofar ìrean de dh’fhileantas, gus misneachd fhaighinn Gàidhlig a bhruidhinn.

Tha comas aig ceatharnaich ionnsachaidh agus oidean goireasan fhaighinn uair sam bith tro làrach SpeakGaelic.

Cò thàinig an àrd leis a' bheachd?

+

Chaidh am beachd a leasachadh le com-pàirtichean LearnGaelic. (MG ALBA, Sabhal Mòr Ostaig, BBC, Bòrd na Gàidhlig, Bòrd na Ceiltis (Alba))

Cò th’ anns na com-pàirtichean?

+

Bu chòir an aithris a leanas a chleachdadh ann an sanasachd sam bith (a’ gabhail a-steach ach gun a bhith cuibhrichte ri sanasachd, brathan naidheachd, artaigilean naidheachdan, foillseachadh air na meadhanan sòisealta, agus far a bheil sin comasach ann an aithrisean poblach no cuòtan):

“Tha SpeakGaelic na iomairt com-pàirteachais eadar MG ALBA, Sabhal Mòr Ostaig agus am BBC. Chaidh an iomairt SpeakGaelic a dhèanamh comasach tro mhaoineachadh bho Riaghaltas na h-Alba, Bòrd na Gàidhlig agus na com-pàirtichean.”

Cò tha a' pàigheadh air a shon agus dè chosgas e?

+

Tha an t-in-ionmhas, an dà chuid a thaobh maoineachaidh agus in-ionmhas “in kind”, a dh’fheumar gus amas a’ chom-pàirteachais airson a’ phròiseict a lìbhrigeadh, a’ gabhail a-steach an àrdachadh a dh’fheumar airson nan ìrean as adhartaich (faic am bòrd gu h-ìosal), aig c.£4m thar ceithir bliadhna.

Tha 75% den t-sùim seo air a bhith air fhaotainn, air neo faisg air aontachadh le Riaghaltas na h-Alba, Bòrd na Gàidhlig, MG ALBA, am BBC agus Sabhal Mòr Ostaig. Tha an com-pàirteachas misneachail gum faighear an còrr dhen t-sùim a dh’fheumar gus am pròiseact a lìbhrigeadh.

 

Ìre FICE/CEFR Uairean Tùsail A’ moladh
A1 uairean teagaisg ris am bithear an dùil 90 gu 100+ 13 seachdain 13 seachdain
A2 uairean teagaisg ris am bithear an dùil 90 gu 100+ 13 seachdain 13 seachdain
B1 uairean teagaisg ris am bithear an dùil 150 gu 200+ 13 seachdain 26 seachdain
B2 uairean teagaisg ris am bithear an dùil 150 gu 200+ 13 seachdain 26 seachdain

 

A bheil na prògraman TBh rim faighinn taobh a-muigh na RA?

+

Tha na prògraman TBh rim faighinn gu h-iomlan air iPlayer a’ BhBC taobh a-staigh na RA agus cuideachd air YouTube aig an aon àm gus a dhèanamh comasach na prògraman fhaighinn gu h-eadar-nàiseanta.

Cò air a bheil susbaint ionnsachaidh SpeakGaelic stèidhte?

+

Tha curraicealam SpeakGaelic stèidhte air toraidhean ionnsachaidh CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages) far bheil gach neach-labhairt air an sònrachadh aig ìre a-mach à sia diofar ìrean (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Tha SpeakGaelic a’ gabhail a-steach ìrean A1, A2, B1, B2. Tha solarachadh ann do luchd-cleachdaidh èifeachdach na Gàidhlig aig ìrean C1 agus C2, tro na goireasan agus meadhanan a tha ann mar-tha.

Tha gach ìre air a dhèanamh an àrd de 13 leasanan le dà chlas anns gach leasan, le 13 prògraman leth-uair a thìde nan cois. Buinidh na toraidhean ionnsachaidh aig na modalan seo ri gach eileamaid de SpeakGaelic ann an dòigh cunbhalach.

Cò tha a' cruthachadh gach eileamaid dheth?

+

’S e Sabhal Mòr Ostaig com-pàirtiche acadaimigeach SpeakGaelic agus ’s iad a tha a’ cruthachadh susbaint a’ chùrsa.

’S e BBC Multiplatform Production (Gàidhlig) a tha a’ riochdachadh na susbaint lèir-chlaisneach agus cuid den t-susbaint ghoirid airson nam meadhanan sòisealta agus airson an làraich. Tha an t-susbaint seo ri fhaotainn air iPlayer a’ BhBC, seanail TBh BBC ALBA agus YouTube BBC ALBA. ’S e Radio nan Gàidheal a tha a’ cruthachadh an stuth-claisneachd.

Dè na chosgas leasanan?

+

Tha seo an urra ri luchd-solarachaidh a’ chùrsa. Tha goireasan a’ chùrsa airson A1 agus A2 ri fhaotainn saor an-asgaidh air an làrach, a bharrachd air goireasan do dh’oidean, bho làrach SpeakGaelic.

 

Am bi leabhar SpeakGaelic ann?

+

Tha na stuthan teagaisg gu lèir ri fhaotainn air làrach-lìn SpeakGaelic agus bidh e comasach do thidsearan agus oileanaich coimhead orra air-loidhne agus/air neo an clò-bhualadh dhaibh fhèin. Bidh cuid de dh’àitichean a tha a’ ruith chùrsaichean a’ cur air dòigh clò-bhualadh de na stuthan do na h-oileanaich aca fhèin. Bidh cuid ann cuideachd a bhios a’ tabhann clò-bhualadh do thidsearan is oileanaich eile. Leis gum bi na stuthan ri fhaotainn air-loidhne an-asgaidh, chan eil dùil aig an ìre-sa a bhith a’ cur leabhar ann an clò.

A bheil teisteanas a dhìth air oidean?

+

Aig Ìre A, cha bhi e riatanach teisteanas a bhith aig oidean airson SpeakGaelic a theagasg. Thathas fhathast a’ beachdachadh air a’ cheist seo airson ìre B.

A bheil creideas aithnichte an cois cùrsaichean SpeakGaelic?

+

Chan eil deuchainnean mar phàirt de SpeakGaelic aig an ìre-sa, ach tha deuchainnean mar phàirt den leasachadh FICE/CEFR air a bheil Oilthigh Obar Dheathain ag obair. Le sin, bu chòir gum bi comas ann deuchainnean a ghabhail aig na diofar ìrean de SpeakGaelic san àm ri teachd.

Barrachd fiosrachaidh:

+

Cur fios gu conaltradh@mgalba.com