Bòrd

English / Beurla

Bòrd MG ALBA

Tha am Bòrd air a dhèanamh suas de Chathraiche agus suas ri 11 ball eile. Tha buill air an cur an dreuchd airson ùine-shuidheachaidh le Ofcom le aonta bho Rùnaire na Stàite. Tha an t-Àrd-Oifigear air a chur an dreuchd leis a’ Bhòrd.

Lean na ceangalaichean gu h-ìosal airson barrachd fosrachaidh mu Bhòrd MG ALBA agus airson pàipearan a’ bhùird fhaighinn.

Buill a' Bhùird

Iain Moireasdan

Cathraiche

Ingrid NicEanraig

Marion Nic na Ceàrdaich

Cathraiche Comataidh Lèirsinn

Rhoda Nicdhòmhnaill

An t-Oll Calum MacLeòid

Cathraiche Comataidh Sgrùdaidh & Dearbhaidh

Catrìona Mhoireach

Calum Steele

Lachlan Peel

Daibhidh Byrne