Bòrd

English / Beurla

Bòrd MG ALBA

Tha am Bòrd air a dhèanamh suas de Chathraiche agus suas ri 11 ball eile. Tha buill air an cur an dreuchd airson ùine-shuidheachaidh le Ofcom le aonta bho Rùnaire na Stàite. Tha an t-Àrd-Oifigear air a chur an dreuchd leis a’ Bhòrd.

Lean na ceangalaichean gu h-ìosal airson barrachd fosrachaidh mu Bhòrd MG ALBA agus airson pàipearan a’ bhùird fhaighinn.

Buill a' Bhùird

Iain Moireasdan

Cathraiche

An t-Oll Calum MacLeòid

Ceit-Anna NicLeòid

Iain Mac a’ Mhaolain

Cathraiche Comataidh Sgrùdaidh is Dearbhaidh

Ingrid NicEanraig

Màiri Kidd

Marion Nic na Ceàrdaich

Cathraiche Comataidh Lèirsinn

Rhoda Nicdhòmhnaill