Cuairtean Coimiseanaidh

English / Beurla

Cuairtean Coimiseanaidh

Gu h-ìosal, chithear cuairtean coimiseanaidh sam bith a tha a’ dol an-dràsta airson BBC ALBA agus saoghal MG ALBA.

Thèid cuairtean coimiseanaidh a chumail dà thuras sa bhliadhna airson BBC ALBA (Samhradh & Geamhradh) far am bi sinn a’ cur fàilte air tagraidhean airson phrògraman agus beachdan riochdachaidh telebhisein bho chompanaidhean riochdachaidh aig ìre-theastanais iomchaidh.

Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh fios air jennifer.mackenzie@bbc.co.uk

Chithear fiosrachadh gu h-ìosal co-cheangailte ri cuairtean coimiseanaidh, fiosrachadh mu na goireasan craolaidh agus riochdachaidh againn, agus fios mu na ghabhas a dhèanamh a thaobh beachdan phrògraim a tha èiginneach a thaobh tìde.

Fiosrachadh Mu Choimiseanadh

’S e seanail àrd-amasach, a bhuineas don là an-diugh agus don là a-màireach a th’ ann am BBC ALBA leis a’ Ghàidhlig aig a cridhe: ar daoine, ar cànan, ar cultar, ar saoghal. Tha ar sealladh farsaing agus tha sinn airson sgeulachdan innse a thogas ùidh is aire choimhearsnachdan air feadh Alba agus air feadh an t-saoghail.

Tha BBC ALBA pròiseil de na co-bhanntachdan cruthachail a leasaich sinn thar nam bliadhnaichean. Thathas a’ coimhead air adhart ri togail orra sin gus tuilleadh shusbaint a dheasachadh a bheir buaidh gu h-ionadail is gu h-eadar- nàiseanta.

Tha sinn airson greimeachadh air gach goireas a th’ agaibh, ur spionnadh cruthachail agus ur lèirsinn teicnigeach an cois sin, gu buannachd ar luchd- amhairc. Cuiridh sinn fàilte air tagraidhean a tha a’ toirt ionmhas a bharrachd nan cois air neo aig a bheil comas sin a dhèanamh.

Gabhaidh co-bhanntachd MG ALBA/BBC ri molaidhean airson prògraman a tha co-cheangailte ri ceann-là sònraichte eadar nan cuairtean àbhaisteach aig àm sam bith agus feuchar ris na co-dhùnaidhean coimiseanaidh a thilleadh cho luath ’s a ghabhas.

Fiosrachadh Feumail Airson Tagraidhean

Cuairt Coimiseanaidh

CUAIRT COIMISEANAIDH BBC ALBA EARRACH 2024

Dihaoine 26 Faoilleach 2024, 5f

Cuairt Coimiseanaidh

Cothrom Leasachaidh Dràma

5f air Dihaoine 30 Ògmhios 2023

Fiosrachadh Feumail Airson Tagraidhean

Is fhiach smaoineachadh air na tha seo ann a bhith a’ cruthachadh thagradh:-

 • Dè na h-amasan a th’ agad airson a’ phròiseict seo?
 • Ciamar a sheasas e sa chlàr an ceann 6 mìosan air neo bliadhna bhon dràsta?
 • Dè mu dheidhinn a ghlacas aire an luchd-amhairc?
 • A bheil am beachd seo a’ toirt sealladh air an t-saoghal mar a tha e?
 • Dè tha ùr ann? A bheil e ùr-ghnathasach a thaobh lìbhrigeadh, cumadh, tàlant, teicneòlas no an taobh bho bheil an sgeulachd ga h-innse?
 • An glac an sgeulachd aire dhaoine, a’ dùsgadh co-fhaireachdainn air neo deasbad, agus a bheil susbaint innte a chumas aire dhaoine fad a’ phrògraim?
 • An toir e uinneag do dhaoine air suidhichidhean air neo àiteachan nach fhaiceadh iad gu h-àbhaisteach?
 • Dè na cothroman a th’ ann dreach a chur air an sgeulachd airson a h- innse no a putadh air ùrlaran didseatach cho math ri telebhisean? A bheil structar na sgeòil a’ freagairt air cruthan nas giorra?
 • A bheil an cumadh a thaobh fad, tàlant agus fòrmat a’ freagairt air an luchd-amhairc agus an sgeulachd?
 • Dè a tha e a’ cur ri farsaingeachd na deilbh a tha ri fhaicinn anns an sgàthan aig BBC ALBA?
 • A bheil cothrom an cois na sgeòil airson co-mhaoineachaidh a shireadh bho bhuidhnean ann am Breatainn air neo thall thairis?

Pròiseas Tagraidh

 • Ainmich dè an roinn anns a’ chuairt ris a bheil an tagradh a’ dèiligeadh.
 • Thoir dhuinn iomradh goirid cruthachail le fios mun phrìomh thàlant air beulaibh agus air cùlaibh a’ chamara agus cuideachd am buidseat a th’ ann. Cha bu chòir don seo a bhith nas fhaide na aon duilleag A4 gach prògram.
 • Bidh sinn cuideachd a’ coimhead airson dearbhadh gu bheil an riochdaire air smaoineachadh air mar a thogadh iad ùidh luchd-amhairc anns a’ phrògram tro phàipearan-naidheachd, na meadhanan sòisealta agus meadhanan-craolaidh eile.
 • Cuiridh sinn fàilte air blas de na prògraman ged nach eil seo riatanach.
 • Dh’fhaodadh gun tèid agallamhan a chumail leis an luchd-tagraidh gus na tagraidhean a leasachadh.
 • Thèid prìomhachas a thoirt do thagraidhean a tha a’ toirt feart air cothroman airson maoineachadh a bharrachd leithid, ach chan e mhàin, iad seo:
 • Bu chòir do thagraidhean co-riochdachaidh a tha a’ sireadh prìomh mhaoineachaidh bho cho-bhanntachd MG ALBA/BBC iarrtas a chur airson maoineachadh tro na cuairtean coimiseanaidh seo. Tha fàilte ro thagraidhean co-riochdachaidh le prìomh mhaoineachadh on taobh a-muigh aig àm sam bith agus feuchaidh co-bhanntachd MG ALBA/BBC a thighinn air ais le co-dhùnaidhean coimiseanaidh mun deidhinn cho luath ’s a ghabhas.

Pàipearan Coimiseanaidh

Goireasan Craolaidh & Riochdachaidh

Bidh MG ALBA a’ tabhann taghadh uile-chùiseach de ghoireasan airson craoladh, riochdachadh, deasachadh agus lìbhrigeadh phrògraman

Am measg nan goireasan a tha rim faotainn tha goireasan stiùidio / OB, uidheamachd clàraidh, solais, deasachadh, goireasan airson clàradh beò, goireasan fo-thiotalan agus lìbhrigeadh deireannach phrògraman.

A bharrachd air seo, bidh sinn a’ tabhann ìrean deireannadh de lìbhrigeadh phrògraman DPP, a’ gabhail a-staigh AQC/QC, AS11 wrap agus lìbhrigeadh sàbhailte thairis air ceangal aig astar luath.

Cuir fios air jennifer.mackenzie@bbc.co.uk airson barrachd fiosrachaidh.

Beachdan Phrògraim

Gabhaidh co-bhanntachd MG ALBA / BBC ALBA ri beachdan prògraim a dh’fheumadh a bhith air an dèanamh ann an ùine ghoirid no beachdan a tha a’ tabhann chothroman air leth sònraichte ris nach robh dùil, aig àm sam bith den bhliadhna, agus nì sinn ar dìcheall co-dhùnaidhean coimiseanaidh a thilleadh gun chus dàil.

Bu chòir daoine fa leth no buidhnean aig a bheil beachdan prògraim iad seo a chur a-staigh fo sgèith Cuairt Coimiseanaidh air a’ chiad dol a-mach. Ma tha beachd làidir agaibh, ach gun chomas no eòlas am prògram a dhèanamh, bu chòir dhuibh bruidhinn ri companaidh riochdachaidh gus faighinn a-mach an leasaich iad a’ bheachd agaibh còmhla ribh. Gu mì-fhortanach, chan fhaod sinne an t-seirbheis seo a thabhann. Le cead a’ chompanaidh, dh’fhaodadh sinn fiosrachadh a thoirt dhuibh le liosta de chompanaidhean a bhios a’ dèanamh phrògraman Gàidhlig a-cheana.

Bu chòir daoine fa leth no buidhnean aig a bheil beachdan prògraim iad seo a chur a-staigh fo sgèith Cuairt Coimiseanaidh air a’ chiad dol a-mach. Anns an fharsaingeachd, cha bhi sinn a’ beachdachadh air tagraidhean nach deach iarraidh airson maoineachadh leasachaidh ach a-mhàin ma dh’fheumas iad a bhith airson an dèanamh ann an ùine ghoirid, a’ riochdachadh cothrom sònraichte ris nach robh dùil, air neo ma chuireas a’ bheachd ri èifeachdas sgeamaichean trèanaidh a tha a’ faighinn taic bho MG ALBA.

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu jennifer.mackenzie@bbc.co.uk

Stiùireadh airson a bhith a’ libhrigeadh ‘Promo’