Cuairtean Coimiseanaidh

English / Beurla

Cuairtean Coimiseanaidh

Gu h-ìosal, chithear cuairtean coimiseanaidh sam bith a tha a’ dol an-dràsta airson BBC ALBA agus saoghal MG ALBA.

Thèid cuairtean coimiseanaidh a chumail dà thuras sa bhliadhna airson BBC ALBA (Samhradh & Geamhradh) far am bi sinn a’ cur fàilte air tagraidhean airson phrògraman agus beachdan riochdachaidh telebhisein bho chompanaidhean riochdachaidh aig ìre-theastanais iomchaidh.

Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh fios air jennifer.mackenzie@bbc.co.uk

Chithear fiosrachadh gu h-ìosal co-cheangailte ri cuairtean coimiseanaidh, fiosrachadh mu na goireasan craolaidh agus riochdachaidh againn, agus fios mu na ghabhas a dhèanamh a thaobh beachdan phrògraim a tha èiginneach a thaobh tìde.

Fiosrachadh Mu Choimiseanadh

’S e seanail àrd-amasach, a bhuineas don là an-diugh agus don là a-màireach a th’ ann am BBC ALBA leis a’ Ghàidhlig aig a cridhe: ar daoine, ar cànan, ar cultar, ar saoghal. Tha ar sealladh farsaing agus tha sinn airson sgeulachdan innse a thogas ùidh is aire choimhearsnachdan air feadh Alba agus air feadh an t-saoghail.

Tha BBC ALBA pròiseil de na co-bhanntachdan cruthachail a leasaich sinn thar nam bliadhnaichean. Thathas a’ coimhead air adhart ri togail orra sin gus tuilleadh shusbaint a dheasachadh a bheir buaidh gu h-ionadail is gu h-eadar- nàiseanta.

Tha sinn airson greimeachadh air gach goireas a th’ agaibh, ur spionnadh cruthachail agus ur lèirsinn teicnigeach an cois sin, gu buannachd ar luchd- amhairc. Cuiridh sinn fàilte air tagraidhean a tha a’ toirt ionmhas a bharrachd nan cois air neo aig a bheil comas sin a dhèanamh.

Gabhaidh co-bhanntachd MG ALBA/BBC ri molaidhean airson prògraman a tha co-cheangailte ri ceann-là sònraichte eadar nan cuairtean àbhaisteach aig àm sam bith agus feuchar ris na co-dhùnaidhean coimiseanaidh a thilleadh cho luath ’s a ghabhas.

Fiosrachadh Feumail Airson Tagraidhean

Cuairt Coimiseanaidh

Cothrom Coimiseanaidh Prògraman Dràma Goirid Chloinne BBC ALBA 2024

Dihaoine 29 Màrt 2024

Cuairt Coimiseanaidh

2024 Cuairt Coimiseanaidh Cùmhnant Riochdachaidh Ioma-bhliadhnail

1f Dihaoine 9/2/24, 1f

Cuairt Coimiseanaidh

CUAIRT COIMISEANAIDH BBC ALBA EARRACH 2024

Diluain 8 Faoilleach 2024, 1f

Cuairt Coimiseanaidh

Cothrom Leasachaidh Dràma

5f air Dihaoine 30 Ògmhios 2023

Fiosrachadh Feumail Airson Tagraidhean

Is fhiach smaoineachadh air na tha seo ann a bhith a’ cruthachadh thagradh:-

 • Dè na h-amasan a th’ agad airson a’ phròiseict seo?
 • Ciamar a sheasas e sa chlàr an ceann 6 mìosan air neo bliadhna bhon dràsta?
 • Dè mu dheidhinn a ghlacas aire an luchd-amhairc?
 • A bheil am beachd seo a’ toirt sealladh air an t-saoghal mar a tha e?
 • Dè tha ùr ann? A bheil e ùr-ghnathasach a thaobh lìbhrigeadh, cumadh, tàlant, teicneòlas no an taobh bho bheil an sgeulachd ga h-innse?
 • An glac an sgeulachd aire dhaoine, a’ dùsgadh co-fhaireachdainn air neo deasbad, agus a bheil susbaint innte a chumas aire dhaoine fad a’ phrògraim?
 • An toir e uinneag do dhaoine air suidhichidhean air neo àiteachan nach fhaiceadh iad gu h-àbhaisteach?
 • Dè na cothroman a th’ ann dreach a chur air an sgeulachd airson a h- innse no a putadh air ùrlaran didseatach cho math ri telebhisean? A bheil structar na sgeòil a’ freagairt air cruthan nas giorra?
 • A bheil an cumadh a thaobh fad, tàlant agus fòrmat a’ freagairt air an luchd-amhairc agus an sgeulachd?
 • Dè a tha e a’ cur ri farsaingeachd na deilbh a tha ri fhaicinn anns an sgàthan aig BBC ALBA?
 • A bheil cothrom an cois na sgeòil airson co-mhaoineachaidh a shireadh bho bhuidhnean ann am Breatainn air neo thall thairis?

Pròiseas Tagraidh

 • Ainmich dè an roinn anns a’ chuairt ris a bheil an tagradh a’ dèiligeadh.
 • Thoir dhuinn iomradh goirid cruthachail le fios mun phrìomh thàlant air beulaibh agus air cùlaibh a’ chamara agus cuideachd am buidseat a th’ ann. Cha bu chòir don seo a bhith nas fhaide na aon duilleag A4 gach prògram.
 • Bidh sinn cuideachd a’ coimhead airson dearbhadh gu bheil an riochdaire air smaoineachadh air mar a thogadh iad ùidh luchd-amhairc anns a’ phrògram tro phàipearan-naidheachd, na meadhanan sòisealta agus meadhanan-craolaidh eile.
 • Cuiridh sinn fàilte air blas de na prògraman ged nach eil seo riatanach.
 • Dh’fhaodadh gun tèid agallamhan a chumail leis an luchd-tagraidh gus na tagraidhean a leasachadh.
 • Thèid prìomhachas a thoirt do thagraidhean a tha a’ toirt feart air cothroman airson maoineachadh a bharrachd leithid, ach chan e mhàin, iad seo:
 • Bu chòir do thagraidhean co-riochdachaidh a tha a’ sireadh prìomh mhaoineachaidh bho cho-bhanntachd MG ALBA/BBC iarrtas a chur airson maoineachadh tro na cuairtean coimiseanaidh seo. Tha fàilte ro thagraidhean co-riochdachaidh le prìomh mhaoineachadh on taobh a-muigh aig àm sam bith agus feuchaidh co-bhanntachd MG ALBA/BBC a thighinn air ais le co-dhùnaidhean coimiseanaidh mun deidhinn cho luath ’s a ghabhas.

Pàipearan Coimiseanaidh

Goireasan Craolaidh & Riochdachaidh

Bidh MG ALBA a’ tabhann taghadh uile-chùiseach de ghoireasan airson craoladh, riochdachadh, deasachadh agus lìbhrigeadh phrògraman

Am measg nan goireasan a tha rim faotainn tha goireasan stiùidio / OB, uidheamachd clàraidh, solais, deasachadh, goireasan airson clàradh beò, goireasan fo-thiotalan agus lìbhrigeadh deireannach phrògraman.

A bharrachd air seo, bidh sinn a’ tabhann ìrean deireannadh de lìbhrigeadh phrògraman DPP, a’ gabhail a-staigh AQC/QC, AS11 wrap agus lìbhrigeadh sàbhailte thairis air ceangal aig astar luath.

Cuir fios air jennifer.mackenzie@bbc.co.uk airson barrachd fiosrachaidh.

Beachdan Phrògraim

Gabhaidh co-bhanntachd MG ALBA / BBC ALBA ri beachdan prògraim a dh’fheumadh a bhith air an dèanamh ann an ùine ghoirid no beachdan a tha a’ tabhann chothroman air leth sònraichte ris nach robh dùil, aig àm sam bith den bhliadhna, agus nì sinn ar dìcheall co-dhùnaidhean coimiseanaidh a thilleadh gun chus dàil.

Bu chòir daoine fa leth no buidhnean aig a bheil beachdan prògraim iad seo a chur a-staigh fo sgèith Cuairt Coimiseanaidh air a’ chiad dol a-mach. Ma tha beachd làidir agaibh, ach gun chomas no eòlas am prògram a dhèanamh, bu chòir dhuibh bruidhinn ri companaidh riochdachaidh gus faighinn a-mach an leasaich iad a’ bheachd agaibh còmhla ribh. Gu mì-fhortanach, chan fhaod sinne an t-seirbheis seo a thabhann. Le cead a’ chompanaidh, dh’fhaodadh sinn fiosrachadh a thoirt dhuibh le liosta de chompanaidhean a bhios a’ dèanamh phrògraman Gàidhlig a-cheana.

Bu chòir daoine fa leth no buidhnean aig a bheil beachdan prògraim iad seo a chur a-staigh fo sgèith Cuairt Coimiseanaidh air a’ chiad dol a-mach. Anns an fharsaingeachd, cha bhi sinn a’ beachdachadh air tagraidhean nach deach iarraidh airson maoineachadh leasachaidh ach a-mhàin ma dh’fheumas iad a bhith airson an dèanamh ann an ùine ghoirid, a’ riochdachadh cothrom sònraichte ris nach robh dùil, air neo ma chuireas a’ bheachd ri èifeachdas sgeamaichean trèanaidh a tha a’ faighinn taic bho MG ALBA.

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu jennifer.mackenzie@bbc.co.uk

Stiùireadh airson a bhith a’ libhrigeadh ‘Promo’