Ar Saoghal

BBC ALBA

FilmG

LearnGaelic

SpeakGaelic

Fios

Advance Carousel

Cothrom Obrach

Stiùiriche Ionmhais

An urrainn dhut sgioba ionmhais a stiùireadh, a’ togail dhàimhean air an taobh a-staigh agus air an taobh a-muigh aig am bi toraidhean?

Agus a bheil thu air chomas daoine eile a mhisneachadh aig àm atharrachaidh agus cothroman coimeirsealta a thoirt air aghaidh a choileanas amasan ro-innleachdail? Ma tha, bu mhath leinn cluinntinn bhuat.

Ire F, tuarastal £70,000 (cothrom co-rèiteachaidh airson tagraiche sònraichte)

Làn-thìde (37 uairean gach seachdain), cùmhnant maireannach, stèidhichte ann an oifis Steòrnabhaigh, ag obair gu sùbailte

Thairis air an ath mhìos, bidh sinn a’ taisbeanadh òigridh na Gàidhlig mar phàirt de #ÒGmhios – lean MG ALBA air Twitter, Instagram agus Facebook airson an taghadh as fheàrr den tàlant òg anns an t-saoghal againn fhaicinn tron Ògmhios.

Cuir fios thugainn

Tha sinn an-còmhnaidh toilichte cluinntinn bhuaibh

MG ALBA
Rathad Shìophoirt
Steòrnabhagh, HS1 2SD

Fòn: 01851 705550
Post-d: fios@mgalba.com