Ar Saoghal

BBC ALBA

FilmG

LearnGaelic

SpeakGaelic

Fios

Advance Carousel

‘S iad na preasantairean BBC agus na rionnagan meadhanan sòisealta Joy Dunlop agus Calum MacIlleathain a bhios aig cridhe iomairt ionnsachaidh ùr, SpeakGaelic, a tha ag amas air daoine a thàladh chun a’ chànain.

Tha na goireasan ionnsachaidh ùra Gàidhlig SpeakGaelic inntinneach agus àrd-amasach a’ tabhann frèam-obrach farsaing airson na Gàidhlig ionnsachadh thairis air TBh, iPlayer a’ BhBC, BBC Sounds, an eadar-lìon, clasaichean aghaidh ri aghaidh, YouTube, a thuilleadh air meadhanan sòisealta eile.

Cuir fios thugainn

Tha sinn an-còmhnaidh toilichte cluinntinn bhuaibh

MG ALBA
Rathad Shìophoirt
Steòrnabhagh, HS1 2SD

Fòn: 01851 705550
Post-d: fios@mgalba.com