Ar Saoghal

BBC ALBA

FilmG

LearnGaelic

SpeakGaelic

Fios

Advance Carousel

Cothrom-Obrach Work Opportunity

Manaidsear Conaltradh Bhranndaichean

Ceann-là: 7 Faoilleach 22

Is e deagh chothrom dreuchd a tha seo airson proifeiseantach aig a bheil eòlas air brannd, margaidheachd no conaltradh a thighinn cuide ris an sgioba aig MG ALBA ann an dreuchd Manaidsear Conaltradh Bhranndaichean. Stèidhichte taobh a-staigh ar Sgioba Susbaint, cuiridh an neach gu mòr ri com-pàirteachadh èifeachdach de bhranndaichean susbaint MG ALBA leis na daoine agus an luchd-amhairc a thathas a’ frithealadh. Tha iad seo a’ gabhail a-steach BBC ALBA, SpeakGaelic, LearnGaelic agus FilmG.

Ìre D3, £36,252-£39,526, a’ gabhail a-steach solar peinnsein & ballrachd gym
Làn-thìde (37 uairean gach seachdain), cùmhnant stèidhichte, àite-obrach sùbailte

Cuir fios thugainn

Tha sinn an-còmhnaidh toilichte cluinntinn bhuaibh

MG ALBA
Rathad Shìophoirt
Steòrnabhagh, HS1 2SD

Fòn: 01851 705550
Post-d: fios@mgalba.com