Tairgsean

English / Beurla

Cuireadh gu Tairgse

Gheibhear cuiridhean gu tairgse a tha a’ dol an-dràsta airson MG ALBA agus ar saoghal gu h-ìosal.

Lean na meadhan sòisealta againn gus fios fhaighinn mu thairgsean ùra nuair a nochdas iad.

Cuireadh gu Tairgse airson In-Sgrùdadh a sholarachadh

Ceann-là: 5f air 10 Sultain 2021

Bidh MG ALBA, Seirbheis Meadhanan Gàidhlig na h-Alba, a’ ruith na seanail telebhisein Gàidhlig BBC ALBA ann an com-pàirteachas leis […]