Rùn, Lèirsinn & Luachan

English / Beurla

Rùn, Lèirsinn & Luachan

Tha ar rùn, lèirsinn agus luachan aig cridhe na h-obrach againn aig MG ALBA.

Leugh barrachd mu na bhios sinn a’ dèanamh tro na ceangalaichean gu h-ìosal:

Rùn, Lèirsinn & Luachan

Rùn

Gàidhlig anns gach àite, airson gach neach

Lèirsinn

Gum bi na meadhanan Gàidhlig aithnichte fad is farsaing airson
obair chruthachail, ùr-ghnàthach agus den ìre as àirde

Gàidhlig anns gach àite, airson gach neach

Leugh tuilleadh mu dheidhinn ar Lèirsinn an seo.

Luachan

’S iad na luachan againn na prìomh phrionnsabalan a bhios a’ stiùireadh ar n-obrach. Tha iad a’ sònrachadh nam prìomhachasan againn agus tha iad mar bhun-stèidh anns gach rud a nì sinn.

Cruthachalachd

  • Tha sinn a’ comasachadh cruthachadh sàr-shusbaint Ghàidhlig

Luchd-amhairc

  • Tha sinn air ar fiosrachadh agus air ar brosnachadh le ar luchd-amhairc

Àrd-amas

  • Tha sinn ag amas air agus a’ lìbhrigeadh sàr-mhathas

Co-bhanntachd

  • Tha sinn a’ coileanadh tro cho-obrachadh

Spèis

  • Tha sinn ag èisteachd; tha sinn a’ brosnachadh; tha sinn cothromach