Pàipearan Foillsichte

English / Beurla

Bidh MG ALBA a’ tabhann taghadh fhoillsichidhean agus fiosrachadh mu dheidhinn ar n-obrach.

Lean an ceangal gu h-ìosal gus Fiosrachadh Foillseachaidh Bhuidhnean Poblach MG ALBA a leughadh:

Foillseachaidhean

MG ALBA Investment Report

Plana Obrachaidh 2022-23

Lèirsinn – Mapa Slighe airson nam Meadhanan Gàidhlig 2022-2027

Geàrr-Chunntas: Luach Eaconomach agus sòisealta MG ALBA (2021)

Stiùireadh cànain Gàidhlig

Lèirsinn 2021

Co-chomhairleachadh Poblach MG ALBA

Buaidh In-ionmhasachadh Riochdachaidh MG ALBA (2016)

Aithisgean Bliadhnail

Aithisg Bhliadhnail 2023/24

Aithisg Bhliadhnail 2022/23

Aithisg Bhliadhnail 2021/22

Aithisg Bhliadhnail 2020/21

Aithisg Bhliadhnail 2019/20

Aithisg Bhliadhnail 2018/19

Aithisg Bhliadhnail 2017/18

Aithisg Bhliadhnail 2016/17

Aithisg Bhliadhnail 2015/16

Aithisg Bhliadhnail 2014/15

Aithisg Bhliadhnail 2013/14

Aithisg Bhliadhnail 2012/13

Aithisg Bhliadhnail 2011/12

Aithisg Bhliadhnail 2010/11

Aithisg Bhliadhnail 2009/10

Aithisg Bhliadhnail 2008/09