Sgioba MG ALBA

English / Beurla

Sgioba MG ALBA

Tha prìomh-oifis MG ALBA stèidhte air Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, agus ’s ann an seo a tha a’ mhòr-chuid den sgioba de 40 luchd-obrach. Tha cuid den sgioba cuideachd stèidhte ann an Glaschu agus Inbhir Nis.

Sgioba Àrd-Stiùiridh

Dòmhnall Caimbeul

Àrd-Oifigear

Margaret Cameron

Stiùiriche Susbaint

Sgioba MG ALBA

Corporra

Dòmhnall Caimbeul

Àrd-Oifigear

Corporra

Mairi Anna NicAonghais

Manaidsear Gàidhlig & Gnothaichean Corporra

Gnìomhachas, Ionmhas & Rianachd

Gnìomhachas

Donaidh Dòmhnallach

Ceannard Gnìomhachais

Catrìona Neally

Oifigear Gnìomhachais

Ionmhas

Sarah NicDhòmhnaill

Ceannard Ionmhais & Dearbhaidh

Kristina NicChoinnich

Cunntasair Foghlainneach

Kathryn NicAoidh

Neach-cuideachaidh Ionmhais

Rianachd

Marina NicDhòmhnaill

Manaidsear Oifis

Graham Moireasdan

Neach-aire Ghoireasan

Susbaint Ioma-Ùrlair

Mairead Chamshron

Stiùiriche Leasachadh Susbaint

An Clàr

Magaidh Nic an Tàilleir

Ceannard Foillseachaidh

Laura NicLeòid

Neach-cuideachaidh a’ Chlàir

Charissa Gray

Neach-cuideachaidh a’ Chlàir

Donna NicDhòmhnaill

Leabharlannaiche nam Meadhanan

Aonad Didseatach

Fiona NicChoinnich

Deasaiche Coimiseanaidh

Lisa Annette

Ceannard Cruth-atharrachadh Didsiteach

Katie NicLeòid

Oifigear nam Meadhanan Didseatach (fòrladh màthaireachd)

Abigail NicÌomhair

Oifigear nam Meadhanan Didseatach (còmhdach fòrladh màthaireil)

Siobhan NicAonghais

Preasantair & Riochdaire Didseatach

Emma NicLeòid

Riochdaire Didseatach (YouTube - fòrladh màthaireachd)

Iain MacAoidh

Preasantair & Riochdaire Didseatach

Michelle Mhoireasdan

Preasantair & Riochdaire Didseatach

Susbaint

Uilleam MacLeòid

Deasaiche Coimiseanaidh

Alison Bruce

Manaidsear Conaltradh Bhranndaichean

Ionnsachadh

Eilidh Lewsey

Manaidsear Meadhanan Ionnsachaidh Air-Loidhne

Scott Smyth

Ceannard Ùr-ghnàthachais agus Anailiseachd

Mirren Bochanan

Riochdaire Air-loidhne (Sgioba Ionnsachaidh Air-loidhne)

Rona Moireasdan

Pàirtiche Ionnsachadh Air-loidhne SpeakGaelic

Iona Mercer

Pàirtiche Ionnsachadh Air-loidhne SpeakGaelic

Ro-Innleachd & Teicneòlas

Ealasaid Dhòmhnallach

Stiùiriche Ro-innleachd agus Chùisean Taoibh A-muigh

Conaltradh

Rowan NicPhàdraig

Manaidsear Conaltraidh

IT

Iain Mac’Illiosa

Manaidsear Obrachaidh (ICT)

Obrachadh

Ged Yeates

Manaidsear So-mhaoin Dhidseatach

Cailean Moireach

Richard McHale

Manaidsear Trèanaidh

Ivor MacChoinnich

Obraiche Teicneòlais

Seumas Mac a' Ghobhainn

Foghlainneach Mheadhanan Didseatach

Teicneòlas

Uisdean MacLeòid

Ceannard Teicneòlais agus Oighreachd