Sgioba MG ALBA

English / Beurla

Sgioba MG ALBA

Tha prìomh-oifis MG ALBA stèidhte air Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, agus ’s ann an seo a tha a’ mhòr-chuid den sgioba de 40 luchd-obrach. Tha cuid den sgioba cuideachd stèidhte ann an Glaschu agus Inbhir Nis.

Sgioba Àrd-Stiùiridh

Dòmhnall Caimbeul

Àrd-Oifigear

Raonaid NicChoinnich

Stiùiriche Ionmhais

Iseabail Nic an t-Sagairt

Stiùiriche Susbaint Ioma-Ùrlair

Ealasaid Dhòmhnallach

Stiùiriche Ro-innleachd agus Chùisean Taoibh A-muigh

Sgioba MG ALBA

Corporra

Dòmhnall Caimbeul

Àrd-Oifigear

Corporra

Mairi Anna NicAonghais

Manaidsear Gàidhlig & Gnothaichean Corporra

Gnìomhachas, Ionmhas & Rianachd

Raonaid NicChoinnich

Stiùiriche Ionmhais

Stiùiriche Ionmhais (Eadar-amail)

Nevil Lee

Stiùiriche Ionmhais (Eadar-amail)

Gnìomhachas

Donaidh Dòmhnallach

Manaidsear Gnìomhachais

Catriona Màiri Neally

Oifigear Gnìomhachais

Ionmhas

Kristina NicChoinnich

Foghlainneach Ionmhais

Rianachd

Marina NicDhòmhnaill

Manaidsear Oifis

Magaidh NicChoinnich

Neach-fàilteachais

Graham Moireasdan

Neach-aire Ghoireasan

Tormod Màrtainn

Neach-taic Ghoireasan

Susbaint Ioma-Ùrlair

Iseabail Nic an t-Sagairt

Stiùiriche Susbaint Ioma-Ùrlair

An Clàr

Magaidh Nic an Tàilleir

Manaidsear Clàr-phrògraman

Laura NicLeòid

Neach-cuideachaidh a’ Chlàir

Charissa Gray

Neach-cuideachaidh a’ Chlàir

Donna NicDhòmhnaill

Leabharlannaiche nam Meadhanan

Aonad Didseatach

Fiona NicChoinnich

Leas-Choimisinear, Didseatach

Katie NicLeòid

Oifigear nam Meadhanan Didseatach

Kathryn NicAoidh

Riochdaire Dreach na Seanail

Ruth Mhoireach

Riochdaire Didseatach

Michelle Mhoireasdan

Riochdaire Didseatach (YouTube)

Ceitlin L Ruiseal Nic a' Ghobhainn

Preasantair & Riochdaire Didseatach

Siobhan NicAonghais

Preasantair & Riochdaire Didseatach

Susbaint

Mairead Chamshron

Deasaiche Coimiseanaidh & Ceannard Co-bhanntachdan Cruthachail

Uilleam MacLeòid

Deasaiche Coimiseanaidh

Choirstaidh NicArtair

Preantas Ceumnaiche Gnìomhachais (Pàirtiche Co-Riochdachaidh)

Ionnsachadh

Eilidh Lewsey

Manaidsear Ionnsachaidh (Sgioba Ionnsachaidh Air-loidhne)

Caitlin Russell

Deasaiche Didseatach (Sgioba Ionnsachaidh Air-loidhne)

Scott Smyth

Riochdaire Leasachaidh (Sgioba Ionnsachaidh Air-loidhne)

Abigail NicÌomhair

Pàirtiche Ionnsachadh Air-loidhne SpeakGaelic

Rona Moireasdan

Pàirtiche Ionnsachadh Air-loidhne SpeakGaelic

Sarah Dhòmhnallach

Oifigear Ionnsachaidh (Sgioba Ionnsachaidh Air-loidhne)

Muireann Bochanan

Oifigear Ionnsachaidh (Sgioba Ionnsachaidh Air-loidhne)

Ro-Innleachd & Teicneòlas

Ealasaid Dhòmhnallach

Stiùiriche Ro-innleachd agus Chùisean Taoibh A-muigh

Conaltradh

Murchadh MacSuain

Manaidsear Conaltraidh

Ross Christie

Co-òrdanaiche Conaltraidh & Susbaint

Katie NicAonghais

Oifigear Dhàimhean Didseatach

IT

Iain Mac’Illiosa

Manaidsear Obrachaidh (ICT)

Obrachadh

Richard McHale

Manaidsear Obrachaidh (Goireasan)

Ged Yeates

Deasaiche Cruthachail

Cailean Moireach

Obraiche Teicneòlais

Ivor MacChoinnich

Obraiche Teicneòlais

Amy NicAmhlaigh

Obraiche Shealbhan nam Meadhanan

Teicneòlas

Uisdean MacLeòid

Manaidsear Obrachaidh (Teicneòlas)