Sgioba MG ALBA

English / Beurla

Sgioba MG ALBA

Tha prìomh-oifis MG ALBA stèidhte air Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, agus ’s ann an seo a tha a’ mhòr-chuid den sgioba de 40 luchd-obrach. Tha cuid den sgioba cuideachd stèidhte ann an Glaschu agus Inbhir Nis.

Sgioba Àrd-Stiùiridh

Dòmhnall Caimbeul

Àrd-Oifigear

Margaret Cameron

Stiùiriche Leasachadh Susbaint

Ealasaid Dhòmhnallach

Stiùiriche Ro-innleachd agus Chùisean Taoibh A-muigh

Sgioba MG ALBA

Corporra

Dòmhnall Caimbeul

Àrd-Oifigear

Corporra

Mairi Anna NicAonghais

Manaidsear Gàidhlig & Gnothaichean Corporra

Gnìomhachas, Ionmhas & Rianachd

Gnìomhachas

Donaidh Dòmhnallach

Manaidsear Gnìomhachais

Catrìona Neally

Oifigear Gnìomhachais

Ionmhas

Sarah NicDhòmhnaill

Cunntasair

Kristina NicChoinnich

Foghlainneach Ionmhais

Rianachd

Marina NicDhòmhnaill

Manaidsear Oifis

Graham Moireasdan

Neach-aire Ghoireasan

Susbaint Ioma-Ùrlair

Mairead Chamshron

Stiùiriche Leasachadh Susbaint

An Clàr

Magaidh Nic an Tàilleir

Manaidsear Clàr-phrògraman

Laura NicLeòid

Neach-cuideachaidh a’ Chlàir

Charissa Gray

Neach-cuideachaidh a’ Chlàir

Donna NicDhòmhnaill

Leabharlannaiche nam Meadhanan

Aonad Didseatach

Fiona NicChoinnich

Leas-Choimisinear, Didseatach

Katie NicLeòid

Oifigear nam Meadhanan Didseatach

Kathryn NicAoidh

Riochdaire Dreach na Seanail

Ruth Mhoireach

Riochdaire Didseatach

Siobhan NicAonghais

Preasantair & Riochdaire Didseatach (fòrladh màthaireachd)

Emma NicLeòid

Preasantair & Riochdaire Didseatach

Iain MacAoidh

Preasantair & Riochdaire Didseatach

Michelle Mhoireasdan

Riochdaire Didseatach (YouTube - fòrladh màthaireachd)

Rachel Kate NicLeòid

Riochdaire Didseatach (YouTube - còmhdach fòrladh màthaireil)

Susbaint

Uilleam MacLeòid

Deasaiche Coimiseanaidh

Alison Bruce

Manaidsear Conaltradh Bhranndaichean

Lauren NicFhearghais

Oifigeir Dhàimhean Didseatach

Ionnsachadh

Caitlin Russell

Deasaiche Didseatach (Sgioba Ionnsachaidh Air-loidhne)

Scott Smyth

Riochdaire Leasachaidh (Sgioba Ionnsachaidh Air-loidhne)

Mirren Bochanan

Riochdaire Air-loidhne (Sgioba Ionnsachaidh Air-loidhne)

Rona Moireasdan

Pàirtiche Ionnsachadh Air-loidhne SpeakGaelic

Iona Mercer

Pàirtiche Ionnsachadh Air-loidhne SpeakGaelic

Ro-Innleachd & Teicneòlas

Ealasaid Dhòmhnallach

Stiùiriche Ro-innleachd agus Chùisean Taoibh A-muigh

Conaltradh

Lauren NicFhearghais

Oifigear Conaltraidh Corporra

IT

Iain Mac’Illiosa

Manaidsear Obrachaidh (ICT)

Obrachadh

Richard McHale

Manaidsear Obrachaidh (Goireasan)

Ged Yeates

Deasaiche Cruthachail

Cailean Moireach

Obraiche Teicneòlais

Ivor MacChoinnich

Obraiche Teicneòlais

Amy NicAmhlaigh

Obraiche Shealbhan nam Meadhanan

Seumas Mac a' Ghobhainn

Foghlainneach Mheadhanan Didseatach

Teicneòlas

Uisdean MacLeòid

Manaidsear Obrachaidh (Teicneòlas)