Cothroman Obrach

English / Beurla

Dreuchdan bàna agus cothroman

Gheibhear fiosrachadh gu h-ìosal mu chothroman a tha ann an-dràsta airson a bhith mar phàirt de sgioba MG ALBA.

Cuiridh sinn fiosrachadh mu chothroman trèanaidh agus leasachaidh air an duilleig seo cuideachd.

Gus iarrtas a chur a-steach, no airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh fios gu hr@mgalba.com

Lean na meadhanan sòisealta againn airson fiosrachadh às ùr mu chothroman obrach ùra sam bith.

Ag iarraidh obair sna meadhanan Gàidhlig?

Tha tòrr dhiofar obraichean agus chothroman rim faotainn anns na meadhanan Gàidhlig, a’ gabhail a-staigh dreuchdan a dh’fheumas sgilean riochdachaidh agus sgilean teicnigeach, ach cuideachd taghadh farsaing de dhreuchdan eile a’ buntainn ri obair corporra, gnìomhachais agus obraichean stèidhte ann an oifisean.

Ma tha ùidh agaibh anns na meadhanan, tha diofar shlighean fosgailte dhuibh:

  • an t-slighe acadaimigeach gus teisteanas sònraichte meadhanan fhaighinn
  • an t-slighe acadaimigeach airson teisteanas nas fharsainge
  • an t-slighe obrach gus a dhol an sàs leis a’ ghnìomhachas tro dhiofar dhòighean, me grèisean gnìomhachais, preantasan no greisean obrach goirid

Ma roghnaicheas sibh teisteanas nas fharsaing nach eil ceangailte gu dìreach ris na meadhanan, bidh deagh chothrom agaibh fhathast obair fhaighinn, cho fhad ’s a tha deagh sgilean Gàidhlig agaibh.