Cothroman Obrach

English / Beurla

Dreuchdan bàn agus cothroman

Gheibhear fiosrachadh gu h-ìosal mu chothroman a tha ann an-dràsta airson a bhith mar phàirt de sgioba MG ALBA.

Cuiridh sinn fiosrachadh mu chothroman trèanaidh agus leasachaidh air an duilleig seo cuideachd.

Gus iarrtas a chur a-steach, no airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh fios gu hr@mgalba.com

Lean na meadhanan sòisealta againn airson fiosrachadh às ùr mu chothroman obrach ùra sam bith.

Ag iarraidh obair sna meadhanan Gàidhlig?

Tha tòrr dhiofar obraichean agus chothroman rim faotainn anns na meadhanan Gàidhlig, a’ gabhail a-staigh dreuchdan a dh’fheumas sgilean riochdachaidh agus sgilean teicnigeach, ach cuideachd taghadh farsaing de dhreuchdan eile a’ buntainn ri obair corporra, gnìomhachais agus obraichean stèidhte ann an oifisean.

Ma tha ùidh agaibh anns na meadhanan, tha diofar shlighean fosgailte dhuibh:

  • an t-slighe acadaimigeach gus teisteanas sònraichte meadhanan fhaighinn
  • an t-slighe acadaimigeach airson teisteanas nas fharsainge
  • an t-slighe obrach gus a dhol an sàs leis a’ ghnìomhachas tro dhiofar dhòighean, me grèisean gnìomhachais, preantasan no greisean obrach goirid

Ma roghnaicheas sibh teisteanas nas fharsaing nach eil ceangailte gu dìreach ris na meadhanan, bidh deagh chothrom agaibh fhathast obair fhaighinn, cho fhad ’s a tha deagh sgilean Gàidhlig agaibh.

Oifigear Dhàimhean Didseatach

Obair

Tha MG ALBA a’ fastadh Oifigear Dhàimhean Didseatach. Bidh an dreuchd seo ag obair a dh’ionnsaigh faicsinneachd susbaint didseatach na Gàidhlig a neartachadh, le bhith ag obair còmhla ri luchd-cruthachaidh neo-eisimeileach ach cuideachd ann a bhith a’ gabhail a-staigh susbaint didseatach a tha ceangailte ri MG ALBA, ar saoghal agus luchd-cruthachaidh susbaint Gàidhlig ùr.

Greis-gnìomhachais agus obair samhraidh airson oileanaich

Eòlas obrach

Ma tha sibh san sgoil, no ann an colaiste no oilthigh agus airson ur sgilean a leasachadh agus eòlas-obrach fhaighinn aig teis-mheadhan nam meadhanan Gàidhlig, tha cothroman ann dhuibh aig MG ALBA.