Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Cèilidh na Bliadhn’ Ùire BBC ALBA ga craoladh air feadh an t-saoghail!

30 Dùbhlachd 2021

Thigibh an cuideachd Cathy NicDhòmhnaill agus Niall Iain Dòmhnallach airson a’ chèilidh as fheàrr den bhliadhna – Cèilidh na Bliadhn’ Ùire BBC ALBA 2021.

Le ceòl bho Chòmhlan Chèilidh Ghleann Fhionnain agus raon sgoinneil de dh’aoighean sònraichte, cha b’ fhuilear dhuibh Oidhche Challainn air BBC ALBA – ge bi cà bheil sibh air an t-saoghal.

A’ nochdadh cheòladairean leithid Peat & Diesel, Còmhlan Pìoba Òg Steòrnabhaigh, Iain ‘Spanish’ MacAoidh agus cuid de na seinneadairean còisir as fheàrr à Eilean Leòdhais, gheibh luchd-coimhid dibhearsan agus fealla-dhà gu leòr am-bliadhna.

Tha tòrr a bharrachd na sin air BBC ALBA cuideachd airson soraidh slàn a thoirt air 2021; aig 9f, gheibh luchd-coimhid sealladh gu tur ùr air na h-eileanan agus na h-uisgeachan mun chuairt Hiort, ann an cuideachd “a’ mhaighdinn-mhara” Cèit NicLeòid ann am Miann na Maighdinn-Mara – Hiort.

Bidh BBC ALBA cuideachd a’ cur car air traidiseanan a’ chidsin Nollaigeach le Bèicear nan Eilean a’ tighinn an cuideachd Seòid a’ Chidsin gus dìnnear gun choimeas ullachadh airson Oidhche na Bliadhn’ Ùire ann an Seòid a’ Chalainn.

Tha Coinneach Macleod – no Bèicear nan Eilean mar is fheàrr a dh’aithnicheas e, rionnag Tiktok agus sgrìobhadair leabhar-reisibidhean – a’ tighinn an cuideachd Uisdean agus Ruairidh anns a’ chidsin gus deoch-measgaichte no dhà a dhèanamh airson a dhol còmhla leis a’ bhiadh ràitheil.

Nuair a bhios na gloinneachan làn, faodaidh luchd-coimhid suidhe is gaire a dhèanamh le comadaidh ùr air BBC ALBA, OMC!, a’ nochdadh aodainn èibhinn agus sgeidsichean gòrach a chumas sibh ann an sunnd air Oidhche Challainn. Le tè-phuist air a bheil goal gun bhuannachd gu cocairean gun sgot, bheir OMC! cuid de charactaran craicte dhan sgrìn air Oidhche Challain.

Thèid Miann na Maighdinn-Mara – Hiort a chraoladh aig 21.00, le Seòid a’ Challainn aig 22.00, agus OMC! aig 23.00, le Ceilidh na Bliadhn’ Ùire gar toirt a-steach dhan bhliadhn’ ùr bho 23.30.

Bidh Cèilidh na Bliadhn’ Ùire ri fhaotainn air feadh an t-saoghail, le sruthadh-beò an seo.

Bidh gach prògram ri fhaotainn airson 30 làithean as dèidh gan craoladh air iPlayer a’ BhBC.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, thoiribh sùil air na meadhanan sòisealta aig BBC ALBA.