Leabhar-làimhe slàinte is sàbhailteachd

Geàrr-Liostaichean Beò Airson FilmG

’S dòcha gu bheil cuid agaibh a’ coimhead air adhart ri na Baftas agus Oscars, ach tha coimhearsnachdan Gàidhlig trang ag ullachadh airson an oidhche film Gàidhlig as motha den bhliadhna: na Duaisean FilmG.

Tha còrr air 50 film air na geàrr-liostaichean airson Duaisean FilmG; oidhche a bhios a’ comharrachadh nan sgeulaichean agus nam filmeadairean Gàidhlig as fheàrr ann an Alba agus nas fhaide air falbh. Bidh buannaichean air an crùnadh ann an roinnean leithid an Cluiche as Fheàrr, Coltas as Fheàrr, Sàr-dhuais Teicnigeach agus an duais chliùiteach airson am Film as Fheàrr.

Air thoiseach le ceithir ainmeachaidhean san fharpais -18 tha ‘A Bheil Thu An Sin?’, dràma saidhgeòlach leis a’ bhuidheann neo-eisimeileach ùr, Lost Rollerskate Pictures, bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.

Anns an fharpais 18+, tha ‘Blàr nan Gàidheal’ aig a’ charthannas Inbhir Nis FC Sonas, a tha ag innse sgeulachd a’ chiad gheama ball-coise oifigeil ann an Gàidhlig, le ceithir ainmeachaidhean, air a leantainn gu dlùth le Tormod MacLeòid, a tha stèidhichte ann an Eilean Leòdhais, ‘An Tiodhlaiceadh’ (le trì ainmeachaidhean).

Le obair nam britheamhan a-nis deiseil, ‘s e Duaisean Roghainn FilmG na h-aon roinnean fhathast ri cho-dhùnadh, le bhòt phoblach airson nan roinnean sin fhathast fosgailte gu meadhan oidhche, 2 Gearran. Faodar bhòtaichean a chuir a-steach air-loidhne leis a’ phoball aig www.FilmG.co.uk.

Thuirt Rachel Kennedy, Britheamh FilmG agus rionnag an t-sreath dràma ainmeil An Clò Mòr air BBC ALBA:

“’S e bliadhna air leth a th’ air a bhith ann airson FilmG, le còrr air 160 tagradh – an àireamh as àirde de fhilmichean bho thòisich an fharpais. Tha am miann airson na farpais sgoinneil, ach tha e a’ fàgail ar n-obair mar bhritheamhan uabhasach duilich leis gu bheil uimhir de thàlant ann. Thathas air beachdachadh gu faiceallach air a’ gheàrr-liosta againn agus tha e a’ taisbeanadh nam filmeadairean Gàidhlig as fheàrr a tha stèidhichte air riochdachadh, comas teicnigeach, agus seanchas. Bho sàr-sgilean beò-dhealbhaidh gu prògraman aithriseach faireachail; tha an ìre àrd de thàlant, cruthachaileachd, agus oidhirp air a bhith follaiseach anns a h-uile film air a’ gheàrr-liosta agus tha iad uile airidh air a bhith sa chuairt dheireannaich.”

Thuirt Megan Dale, Manaidsear Pròiseict FilmG:

“B’ e ‘Mo Shealladh’ cuspair na bliadhna-sa agus ghabh a h-uile duine seo tro bhith a’ taisbeanadh nan diofar sheallaidhean aca. Tha na filmichean air a’ gheàrr-liosta a’ nochdadh tuigse dhomhainn air sealladh agus cho cudromach ‘s a tha e èisteachd ri iomadach guth na h-Alba. Tha an luchd-ainmichte fhèin a’ riochdachadh diofar sheallaidhean bho air feadh na h-Alba, a’ gabhail a-steach Inbhir Theòrsa, Port Rìgh, Glaschu, Na Hearadh, Leòdhas, Dùn Omhain, agus Inbhir Nis. Gu tric, nuair a smaoinicheas sinn air gnìomhachas nam film, bidh sinn a’ smaoineachadh air Lunnainn no Glaschu, ach tha FilmG a’ sealltainn gu bheil beairteas de thàlant ri lorg anns gach ceàrnaidh de dh’Alba (agus nas fhaide air falbh) agus gu bheil e cudromach na guthan sin a bhrosnachadh gu bhith air an cluinntinn.”

Thuirt Magaidh Nic an Tàilleir, Manaidsear Clàr-phrògraman aig MG ALBA:

“Meal an naidheachd air a h-uile neach-ainmichte am-bliadhna – tha e mìorbhaileach a bhith faicinn taghadh cho eadar-mheasgte de sgeulachdan agus a bhith ag aithneachadh an sgil, an tàlant, agus an oidhirp mhòr theicnigeach a bheir e gus an toirt beò. Tha oidhche nan Duaisean na àite far an tèid an tàlant seo aithneachadh agus tha mi air bhioran faicinn cò a thèid a chrùnadh mar bhuannaichean FilmG air 23 Gearran. Airson a’ chiad uair a-riamh, tha filmeadairean à Eilean Mhanainn agus Canada air a’ gheàrr-liosta, a’ sealltainn ruigsinneachd eadar-nàiseanta farpais nam film Gàidhlig. Tha sinn an dòchas leantainn air adhart a’ leasachadh ceanglaichean thar-nàiseanta FilmG agus a’ toirt taic do fhilmeadairean tàlantach a tha a’ nochdadh air feadh Alba.”

Thèid Duaisean FilmG a chumail air 23 Gearran ann an Audrium Laomainn, SEC ann an Glaschu. Thèid na duaisean a chraoladh beò air YouTube le prògram gu bhith air a chraoladh dà latha às dèidh sin air BBC ALBA (Didòmhnaich 25 Gearran.)

Dèan Deiseil airson na Nollaig le BBC ALBA

Rionnagan agus prògraman na Nollaig air fhoillseachadh

Tha Cathy NicDhòmhnaill, Coinneach MacLeòid (The Hebridean Baker) agus Anna NicAilpein am measg an fheadhainn a bhios a’ toirt cuireadh do luchd-amhairc a bhith deiseil airson àm na Nollaig le BBC ALBA agus iad a’ nochdadh clàr sònraichte airson àm na Nollaig agus a’ Bhliadhn’ Ùr 2023.

’S e BBC ALBA am prìomh àite airson na Nollaig a chomharrachadh le rudeigin ann airson a h-uile duine thairis air àm na Nollaig agus a’ Bhliadhn’ Ùr.

Ann an cuideachd rionnagan na Gàidhlig, tha an clàr làn de phrògraman a bhios a’ toirt tlachd don a h-uile duine thairis air na saor-làithean, le measgachadh tarraingeach de sgeulachdan brosnachail, pearsanta, agus prògraman a bhios a’ togail cridhe.  Dè a’ chòrr a dh’iarradh tu!

Thuirt Mairead Chamshron, Stiùiriche Susbaint aig MG ALBA: “Am-bliadhna, chan ann dìreach mu fealla-dhà a tha na prògraman againn; tha iad nan comharrachadh air a h-uile càil a tha aig Alba ri thabhann. Bho sgeulachdan mu dhaoine agus àiteachan àlainn air feadh na dùthcha, tha an clàr làn de phrògraman a tha a’ gealltainn sealladh eadar-mheasgte agus tarraingeach.

“Le rionnagan den tàlant as ainmeil agus iadsan a tha a’ tighinn am bàrr ann an Alba, tha sinn a’ cur fàilte chridheil air an dà chuid luchd-amhairc ùr agus luchd-amhairc a tha a’ tilleadh thugainn a thighinn còmhla ri BBC ALBA gus gabhail ris a’ chultar bheothail againn agus eòlas fhaighinn air ar rionnagan.”

Tha prògram sònraichte Alleluia na Nollaig (24 Dùbhlachd, 11f) air a lìbhrigeadh le Iain MacFhionghain, a’ comharrachadh 100 bliadhna de chraoladh Gàidhlig le leughaidhean, meòrachadh agus laoidhean. Tha seo a’ leantainn Tuath Cheòl (24 Dùbhlachd, 9f) – sreath ùr tasglainn leis an t-seinneadair Ruairidh Gray le prìomh thachartasan bhon t-sreath ainmeil de cheòl dùthchail is Gàidhlig bho na 90an a chaidh a chlàradh aig an Grand Ole Opry; agus Geamannan nan Eilean (23 Dùbhlachd, 7.30f) a bhios a’ toirt sùil air ais air na thachair aig Geamannan Eadar-nàiseanta nan Eilean ann an Guernsey am-bliadhna.

Tha Là na Nollaig a’ tabhann dà phrògram shònraichte cùl ri cùl le Bill agus an Spitfire – Bill and the Spitfire (8.30f) a bhios a’ leantainn Bill Innes, aois 90, air an t-slighe aige a’ feuchainn a dhol suas dha na speuran ann an Spitfire; le cuireadh an uair sin aig an luchd-amhairc a thighinn air cùlaibh chùisean le The Hebridean Baker – Bèicear nan Eilean (9f).

Cuideachd air Là na Nollaig, bidh an dràma goirid ùr Cur is Dlùth – Cloe, Warp and Weft (6f) a’ leantainn turas cunnartach aig nighean òg gus aonachd teaghlaich a ruighinn agus àm ri teachd dathach; agus tha Mia, a tha 11 bliadhna a dh’aois, a’ faighinn a miann a bhith a’ marcachd air asal an teaghlaich air tràighean Leòdhais anns an prògram aithriseachd ghoirid, Mia agus Jimmy an t-Asal – Mia and Jimmy the Donkey (6.40f).

An latha às dèidh na Nollaig, bidh Hugh Dan (26 Dùbhlachd, 9f) a’ leantainn fear de na craoladairean spòrs as aithnichte ann an Alba. Tha Ùisdean MacIllinnein, fear de na guthan as aithnichte ann

an craoladh spòrs na h-Alba, a’ crochadh a’ mhaicreafòn aige ris an teine às dèidh dà fhichead bliadhna agus tha am prògram a’ comharrachadh beatha-obrach agus beatha phearsanta Hugh Dan MacIllinnein.  Tha Ramsay MacMahon a’ dèanamh gàirdeachas ri gnothaichean Nollaig ann an Vienna ann am Mach à Seo! An Roinn Eòrpa (10f). Bidh Ramsay ag ithe is ag òl na tha ri fhaighinn aig margaidhean na Nollaige agus cafaidhean ionadail fhad ’s a tha e ag ionnsachadh mu sheann thraidiseanan.

Cuideachd, tha rudeigin againn airson an teaghlach air fad le tionndadh ùr Gàidhlig den fhilm ainmeil Creag nam Buthaidean agus na Caraidean Ùra – Puffin Rock and the New Friends (5f) far am bi Oona, Baba is caraidean a’ feuchainn ri ugh a tha a dhìth a thoirt gu sàbhailteachd mus tèid a chall.

A’ coimhead air adhart gu 2024 le fòcas làidir air ceòl, tha Peat & Diesel a’ toirt cuireadh do luchd-amhairc a thighinn còmhla riutha air chuairt thairis air dà phrògram làn ceòl is fealla-dhà (28 Dùbhlachd agus 1 Faoilleach aig 9f); fhad ‘s a tha Fuaim na Fèise – Scotland’s Festivals (30 Dùbhlachd, 9f), a’ toirt sùil chianail air eachdraidh 50 bliadhna fèisean ciùil na h-Alba. A’ sgrùdadh cuid de na tachartasan as fheàrr ann an 2023, bidh an neach-ciùil Iain “Spanish” MacAoidh a’ coinneachadh ris an luchd-ciùil, an luchd-eagrachaidh agus an luchd-leantainn gus faighinn a-mach dè dha-rìribh a tha a’ cur ri blas is faireachdainn fèisean an latha an-diugh.

Thèid fàilte a chur air a’ Bhliadhn’ Ùr le Cèilidh na Bliadhn’ Ùire (31 Dùbhlachd, bho 11.30f), le Cathy NicDhòmhnaill agus Niall Iain Dòmhnallach a’ cumail a’ chèilidh a’ dol beò à Seann Talla Bhaile Ghobhainn le ceòl bho Tide Lines, Glenfinnan Cèilidh Band, Raonaid Nic an Fhùcadair, Mischa Nic a’ Phearsain, Darren MacIlleathain, Fionnlagh Dòmhnallach agus Còisir Binneas, air a stiùireadh le John Joe MacNèill.

Tha am pàrtaidh a’ leantainn gu 2024 leis an t-streath ùr den dràma An Clò Mòr (8 Faoilleach, 9f). Tha an dàrna sreath gu bhith a’ soilleireachadh oidhcheannan a’ gheamhraidh, a’ gealltainn barrachd dràma – agus àrd fhasan – an aghaidh cùl-raon eireachdail nan Eilean Siar.

Tha an ceathramh prògram de Dhruthag na Hearadh – A little drop of Harris (31 Dùbhlachd, 8.30f) a’ tadhal air Taigh-staile na Hearadh agus a’ chiad uisge-beatha aca a’ dol air a’ mhargaid, faisg air ochd bliadhna às dèidh a’ chiad spiorad a bhith air a dhèanamh; agus bidh Ceòl Sìth (31 Dùbhlachd, 9f) a’ leantainn turas inntinneach an neach-ciùil Ingrid NicEanraig tro shaoghal draoidheil nan sìthichean agus beul-aithris na h-Alba. Anns a’ chiad fhear ann an sreath ùr de ochd phrògraman suidhichte ann an dùthaich eireachdail na h-Alba, chithear Ramsay MacMahon còmhla ri ochdnar aoighean airson cuairt agus iad a’ meòrachadh air beatha, gaol, nàdar agus call ann an Rathad Ramsay (gach Disathairne aig 8f bho 6 Faoilleach).

Coimhead air BBC ALBA agus BBC iPLAYER thairis air na saor-làithean, leis a h-uile prògram ri fhaighinn air làrach-lìn BBC ALBA.

Tha Nollaig air tighinn tràth airson FilmG

Tha Nollaig air tighinn tràth airson FilmG, farpais nam filmichean goirid Gàidhlig, leis an àireamh as motha de dh’iarrtasan bho fhilmeadairean air feadh na h-Alba agus nas fharsainge. 

Gu h-iomlan, chaidh 162 film a chuir a-steach thairis air farpaisean 2023, a’ ciallachadh gu bheil an àireamh as motha de thagraidhean ann on chaidh a stèidheachadh ann an 2008. 

Tha FilmG ag iarraidh air filmeadairean de gach aois filmichean goirid a chruthachadh sa Ghàidhlig stèidhichte air cuspair eadar-dhealaichte gach bliadhna, ’s e ‘Mo Shealladh’ cuspair na bliadhna-sa. Bidh an fharpais, na bùthan-obrach agus na tachartasan aca a’ brosnachadh leasachadh sgeulaichean Gàidhlig, a’ toirt slighe do fhilmeadairean ùra a dhol a-steach do shaoghal nam meadhanan Gàidhlig.  

Thuirt Megan Dale, Manaidsear Pròiseict FilmG: 

’S e seo an dàrna bliadhna a tha Astar air a bhith an sàs ann am FilmG, agus b’ e ar n-amas cothrom a thoirt do dhaoine film goirid Gàidhlig a chruthachadh agus na farpaisean a dhèanamh cho tarraingeach ’s a ghabhas do dhaoine òga. Ag obair còmhla ri eòlaichean gnìomhachais, chuir sinn air dòigh còrr air 50 bùth-obrach FilmG ann an Alba agus nas fhaide air falbh, a’ toirt innealan agus misneachd do choimhearsnachdan agus sgoiltean an sgeulachdan fhèin innse tro na filmichean goirid aca. 

Seo an àireamh as motha de bhùthan-obrach a rinn FilmG a-riamh, agus chì thu a’ bhuaidh a th’ aig na bùthan-obrach seo air càileachd agus àireamh thagraidhean FilmG. Bidh tòrr de luchd-ainmichte agus buannaichean FilmG a’ dol air adhart gu bhith ag obair gu proifeiseanta taobh a-staigh gnìomhachas film agus TBh, agus mar sin tha e na mhisneachd a bhith faicinn a leithid de mhiann airson sgeulachdan Gàidhlig. Tha coltas gu math soilleir air àm ri teachd nam meadhanan Gàidhlig.” 

Thuirt Alison Dhòmhnallach, Manaidsear Conaltradh Bhranndaichean:    

“Meal an naidheachd air a h-uile filmeadair a chuir iarrtas a-steach airson FilmG am-bliadhna. Tha an ìre fìor àrd agus tha e math tagraidhean fhaicinn bho air feadh na h-Alba. Tha sinn cuideachd air tagraidhean fhaighinn bho Eilean Mhanainn agus Canada, a’ sealltainn gu bheil barrachd ùidh eadar-nàiseanta agus a’ daingneachadh ùidh ann an cànan is cultar na Gàidhlig thall thairis. Gun teagamh, ’s e cuirm dhuaisean FilmG16 an tè as motha gu ruige seo agus chan urrainn dhuinn feitheamh gus tàlant nam meadhanan Gàidhlig a chomharrachadh còmhla ri caraidean agus co-obraichean sa Ghearran 2024.” 

Tha sgioba FilmG a’ dol tro na tagraidhean mus bi iad rim faicinn air làrach-lìn FilmG nas fhaide air a’ mhìos. Taghaidh pannal de bhritheamhan neo-eisimeileach an uair sin na geàrr-liostaichean de luchd-ainmichte san Fhaoilleach 2024, le buannaichean gan ainmeachadh aig duaisean FilmG ann an Glaschu air Dihaoine, 23 Gearran 2024. 

Preasantair Cathy NicDhòmhnaill a’ sealltainn nobhail às na 1920an ann am prògram aithriseach ùr BBC ALBA

Tha an nobhail aig Catrìona Carswell a’ toirt iomradh air beatha boireannach òg a chaidh a togail le teaghlach cruaidh, Clèireil ann an Glaschu ann an Sàr Sgeòil – Open the Door.

Tha am prògram aithriseach, a tha air a riochdachadh le Caledonia TV, a’ coimhead air a’ phrìomh charactar Joanna Bannerman, a rugadh aig àm luachan Bhictòrianach is Èideardach, ach aig àm a bha làn chothroman.

’S e tè ealanta, dòchasail agus dìoghrasach a bh’ innte, ’s i a’ briseadh air falbh bho luachan meadhan-chlas nan Clèireich gus gaol is riarachaidh a leantainn.

Ach, cha ann dìreach le Joanna Bannerman a tha an sgeulachd seo, buinidh e cuideachd ri Catrìona Carswell, a chleachd an nobhail 1920 gus miann boireann a sgrùdadh – cuspair taboo aig an àm, gu sònraichte dha sgrìobhadair boireann.

Rugadh Catrìona NicPhàrlain ann an Glaschu ann an 1879, nighean aig dithis Chlèireach dhiadhaidh, a choinnich aig coinneamh soisgeulach. Bha Seòras MacPhàrlain, a h-athair, na mharsanta beairteach agus thàinig e gu bhith na Chomhairliche baile, agus bha e fhèin agus a bhean Màiri Anna nam prìomh luchd-taic den eaglais.

Anns an nobhail aice, tha Joanna (an ‘alter-ego’ aig Catrìona,) a tha ag ionnsachadh aig an Sgoil Ealain, làn tàlant agus aislingean a bhith a’ cosnadh a beòshlaint ann an Lunnainn. Tha raoin farsaing de charaidean aice, agus b’ e aon dhiubh an sgrìobhadair D.H Lawrence.

Anns a’ phrògram, bhruidhinn Cathy ri Gerry Carruthers, Àrd-Ollamh Beurla aig Oilthigh Ghlaschu.

“Is e àm ùr a tha seo airson nam fìrinn,” thuirt e.

Image
Cathy agus Gerard Carruthers le lethbhreac den nobhail

“Is e àm ùr aon-seaghach a th’ ann. Chan ann ann an dòigh prurient, ach ann an dòigh gu bheil daoine airson tòiseachadh a’ gabhail a-steach an dà chuid; gu saidhgeòlach agus don bhodhaig agus don inntinn.”

Ghluais Catriona a Lunnainn mu dheireadh thall, far an do chuir i taic rithe fhèin mar neach-naidheachd agus phòs i Dòmhnall Carswell, a bha air a bhith measail oirre bho fada air falbh airson ùine mhòr.

Gu math coltach ri Catrìona, lean am prìomh charactar Joanna a miann ann an Lunnainn, a’ cleachdadh a tàlant ealanta. Bha a beatha, mar an neach-cruthachaidh aice, air a bhith gu math eadar-dhealaichte bhon fhear aig boireannach òg meadhan-chlas a rugadh aig deireadh an 19mh linn.

Bha eòlas deatamach aig Catherine Carswell mu bheatha boireannaich aig an àm. Tha an nobhail aice, Open the Door a’ toirt sealladh iongantach air an t-saoghal eadar-dhealaichte sin, agus tha Cathy NicDhòmhnaill ag innse na sgeulachd ann an Sàr Sgeòil – Open the Door.

Thèid Sàr Sgeòil – Open the Door a shealltainn air BBC ALBA Dimàirt 19 Sultain aig 9f. Bidh e ri fhaighinn air BBC iPlayer airson 30 latha às dèidh sin.

Tha Ramsay MacMahon ag innse mu na còig àitichean as fheàrr leis ann an Alba air thoiseach air sreath 7 de Mach à Seo

Tha Ramsay MacMahon ag innse mu na còig àitichean as fheàrr leis ann an Alba air thoiseach air sreath 7 de Mach à Seo.

Bho Cataibh gu na Campsies, bhon bhaile mhòr gu na Crìochan, bidh am preasantair Ramsay MacMahon gar toirt còmhla ris a-rithist air na tachartasan deireadh-sheachdain aige a’ rannsachadh Alba ann an Mach à Seo’, air a riochdachadh le Caledonia TV.

Tha Ramsay ag innse mu na còig rudan as fheàrr leis bho na tursan aige, a thaobh rudan ri dhèanamh is rudan ri fhaicinn.

1. A’ cìreadh na tràghad – Tràigh Naoimh Fionan – Sealtainn

‘S e cabhsair mòr gainmhich nàdarra a th' ann an tràigh an Naoimh Fionan le muir air gach taobh. Gu tric air a nochdadh air stuthan sanasachd Shealtainn, tha an tràigh bhrèagha nach bu chòir seachnadh. Tha Ramsay a’  toirt iomradh air ‘tràigh glòrmhor’ agus ‘àite nàdarrail iongantach’.

Image

2. A’ feuchainn na ‘smokies’ – Obar Bhrothaig

Gnìomhachas teaghlaich den dàrna ginealach, chaidh Iasgaireachd Obar Bhrothaig a stèidheachadh ann an 1969, agus tha iad gu sònraichte a’ cruthachadh ‘Arbroath smokies’ no adagan slàn air an smocadh. Taghadh eile air liosta Ramsay, thuirt e: “Tadhail orra gus faicinn an t-iasg a’ smocadh, agus ceannaich e fhad ’s a tha e fhathast blàth. Tha e nas fheàrr nuair a tha e teth le tòrr ìm!”

3. Whisky Galore – Taigh-seinnse agus taigh- tasgaidh ‘Am Politician’ – Èirisgeigh

Tha Am Politician a’ faighinn ainm bhon eathar a chaidh a bhualadh – An SS Politician – air tìr far Èirisgeigh ann an 1941. Anns a’ bhàr, lorgaidh tu cuid de na stuthan a chaidh a shàbhaladh a chaidh a dhèanamh ainmeil anns an fhilm chlasaigeach Whisky Galore. Thuirt Ramsay: “Tha an gàrradh-lionn as fheàrr air a’ phlanaid aca, le sealladh air dol
fodha na grèine agus tha e cho faisg air an tràigh.” Tha an t-eilean làn eachdraidh, agus tha eileanaich fhathast a’ lorg botail bhon long-bhriste, le cuid dhiubh a chaidh a lorg an-uiridh nuair a ghluais fear a-steach do thaigh ùr!

Image

4. Amar airson sròn-adharcach – Pàirc Safari Blàr Dhruiminn – Sruighlea

Thug ‘Dot’, an sròn-adharcach gràdhach, buaidh mhòr air Ramsay nuair a fhuair e an cothrom amar a thoirt dhi aig Pàirce Safari Bhlàr Dhruiminn, Sruighlea. Thuirt Ramsay: “Bha fios aice dìreach dè bha a’ tachairt. Às dèidh nan taobhan aice a nighe, thionndaidh i timcheall gus am b’ urrainn dhomh sgrìob bheag a thoirt don tòn aice cuideachd!”

5. A’ luasgadh a’ chlaidheimh-mhòir – Baile Meadhan-aoiseil Dùn Charran – Gleann Charran

Mu dheireadh, tha Ramsay air a’ Bhaile Meadhan-aoiseil Dùn Charran a chur air an liosta de na h-àitichean a dh’fheumar fhaicinn. Bidh Ramsay a’ tadhal an seo agus abair gur e turas inntinneach a th’ ann.

Image

Chuir e seachad am feasgar ag ionnsachadh mar a nì e sabaid claidheimh còmhla ri Chick Allan. Tha Chick a’ nochdadh anns an fhilm Gladiator 2000, agus cuideachd tha e air ‘Combat International’ a stèidheachadh, a bhios ag ath-chruthachadh stoidhlichean sabaid agus coltas ghaisgich bho iomadh linn. Tha am Baile Meadhan-aoiseil na dhachaigh do acadamaidh trèanaidh airson a h-uile seòrsa sabaid, agus tha Ramsay air a chuir tro na ceumannan aige.

Tòisichidh an t-sreath ùr de Mach à Seo Diardaoin 21 Sultain air BBC ALBA. Bidh a h- uile prògram rim faighinn a-rithist air BBC iPlayer airson 30 latha às dèidh sin.

Cuairt Dheireannach Cupa na Camanachd – an geama mu dheireadh airson ‘guth na camanachd’ Ùisdean MacIllFhinnein

Tha an craoladair cliùiteach spòrs Gàidhlig Ùisdean Dan MacIllFhinnein gu bhith a’ gairm ùine air a chùrsa-dreuchd aithris ann an iomain às dèidh Cuairt Dheireannach Cupa Camanachd Tulloch Homes air 16 Sultain, a bhios beò air BBC ALBA.

‘S e a’ chuairt dheireannach, eadar Camanachd an Òbain is Ceann a’ Ghiuthsaich, an 100mh geama a thèid a chluich aig Pàirc a’ Bhucht ann an Inbhir Nis, agus ‘s e Ùisdean a bhios a’ toirt iomradh air, às dèidh a’ chiad chuairt dheireannach de Chupa na Camanachd a rinn e ann an 1983.

Rugadh Ùisdean, a tha cuideachd aithnichte do luchd-leantainn craoladh Gàidhlig air rugbaidh, iomain agus ball-coise, anns a’ Chaol, Loch Abar, ann an 1956. Chaidh e air adhart gu bhith na thidsear Gàidhlig, is e a’ teagasg a’ chànain aig Acadamaidh Allt a’ Mhuilinn ann an Inbhir Nis. B’ ann an seo a choinnich e ri Iain Uilleam Caimbeul, a’ gabhail a-nall bhuaithe.

Nas fhaide air adhart sa bhliadhna, bidh BBC ALBA a’ craoladh prògram aithriseach mu bheatha is obair a’ chraoladair spòrs ainmeil, air a riochdachadh le Sgeul Media.

Tha Ùisdean air a bhith os cionn fàs ann an craoladh spòrs Gàidhlig agus leanaidh e air ag aithris air spòrs eile agus aithris air BBC ALBA airson mìos no dhà eile mus leig e dheth a dhreuchd aig deireadh na bliadhna.

Tha coltas gur e geama gu math faisg a bhios ann eadar an dà sgioba, a tha air a’ chùis a dhèanamh air a chèile o chionn beagan mhìosan. Anns an Iuchar, b’ e Ceann a’ Ghiuthsaich a bhuannaich 1-2. Ach ‘s e Camanachd an Òbain a bhuannaich 2-1 nuair a choinnich an dà sgioba san Lùnastal.

Bidh misneachd aig Ceann a’ Ghiuthsaich, ‘s iad a’ tighinn a-steach dhan gheama seo le prìomh sgoraiche na farpais, Seumas Falconer, a tha air còig tadhail a bhuinnig ‘s iad a’ ruith dhan chuairt dheireannaich.

Bidh Cuairt Dheireannach Cupa Camanachd Tulloch Homes beò air BBC ALBA, iPlayer, BBC Radio nan Gàidheal agus BBC Sounds.

The Comedy Unit a’ lìbhrigeadh fealla-dhà ann an sitcom ùr BBC ALBA

Dithis charaidean òga a tha a-nis ag obair còmhla, tha Angela agus Ceitidh air an companaidh glanaidh aca fhèin a thòiseachadh gus brath a ghabhail air boom AirBnb. Ach le sgioba TBh nan cois, chan eil ùpraid fada air falbh san t-sreath èibhinn aig BBC ALBA, Glan Fhèin.

Tha Glan Fhèin air a riochdachadh le The Comedy Unit, a chruthaich Scot Squad, Still Game, Chewin’ the Fat, Gary: Tank Commander agus iomadh comadaidh eile.

Bidh an sitcom, a bhios mar aon de na prìomh phrògraman ann an clàr-ama foghair BBC ALBA, ri fhaicinn bho 20 Sultain aig 10f.

Tha Glan Fhèin air a sgrìobhadh leis na tàlantan comadaidh ùr Lana Pheutan agus Hannah McKirdy, a tha cuideachd nan cleasaichean sa phrògram, a’ cluich caraidean Angela agus Ceitidh.

Tha dithis luchd-obrach aig Angela agus Ceitidh – manaidsear oifis eagalach, Betty, air a cluich le Màiri Alice NicDhòmhnaill, agus an t-seann prìosanach Daniel, air a chluich le Calum Dòmhnallach. Chan eil duine cinnteach dè an obair a th’ aig Dido, am bràmair trom aig Daniel, ach tha Mairead Hamilton a’ toirt spionnadh èibhinn don charactar. Chi sinn cuideachd Seonaidh, air a chluich le Iain Beggs, agus a bhràthair, Calum, air a chluich le Sam James Mac a’ Ghobhainn anns a’ chiad phàirt aige air an telebhisean.


Cleasaichean Glan Fhèin. Sreath aghaidh C-D: Mairead Hamilton, Calum Dòmhnallach. Sreath cùil C-D: Màiri Alice NicDhòmhnaill, Hannah McKirdy, Lana Pheutan.

Tha an t-sreath cuideachd a’ nochdadh cameo bho rionnag stand-up Albannach, Stiùbhart Mac a’ Phearsain, a’ cluich neach-seilbh a bhios a’ dèanamh bùrach air fuaimneachadh ainm Gàidhlig an dachaigh shaor-làithean aige.

Tha Glan Fhèin ag amas air làmh an uachdar fhaighinn air an cuid co-fharpaisich. Ach chan eil cùisean a’ dol mar bu chòir dha Ceitidh agus Angela.…

Custamairean iarrtach, farpaisich gnìomhachais, luchd-iomairt feargach, luchd-obrach mì- riaraichte, beathaichean duilich, caimean, agus ceanglaichean romansach – is e obair shalach a th’ ann ach feumaidh cuideigin a dhèanamh!

Ach ge bith dè cho duilich ’s a tha cùisean, tha Angela agus Ceitidh deònach na miotagan rubair aca a chur orra, na squeegees aca a thogail agus gàire mhòr a dhèanamh.


Angela a’ teicheadh bho dhaoine feargach a’ gearan mu leataichean goirid.

‘S iad Hannah agus Lana na guthan comadaidh as ùire ann an Alba airson sgrìobhadh agus cleasachd. Tha The Comedy Unit air a bhith ag obair le grunn sgrìobhadairean-cleasaichean thar nam bliadhnaichean, gu sònraichte Greg Hemphill agus Ford Kiernan (Chewin’ the Fat, Still Game) agus Iain Connell agus Robert Florence (Burnistoun, The Scotts).

Coltach ris na com-pàirteachasan sin, tha Hannah agus Lana nan deagh chàraidean, a thug urram do na sgilean sgrìobhaidh aca air prògraman sgeidse mus do thionndaidh iad an aire gu sitcoms.

Le Glan Fhèin, tha iad air caractaran air leth a chruthachadh dhaibh fhèin, agus iad cuideachd air sgioba de dhaoine èibhinn a thoirt còmhla a chòrdas ris an luchd-amhairc air feadh na dùthcha.

Tha co-chruthadair Lana Pheutan ag ràdh, “Bhon latha a thàinig sinn suas leis a’ bheachd son ‘Glan Fhèin’ chun an latha mu dheireadh againn air seat, tha am prògram seo air togail a thoirt dhomh. Tha mi cho moiteil asam fhìn agus Hannah, a obraich cho cruaidh gus na caractaran iongantach a chruthachadh anns na sgriobtaichean againn. Bha sinn airson rudeigin a bha a’ faireachdainn ùr agus eadar-dhealaichte a sgrìobhadh, ach gum biodh caractaran agus coimhearsnachd ann a bhiodh an luchd-amhairc ag aithneachadh. Saoilidh mi gun robh e cho furasta an saoghal seo a thoirt beò, leis nach eil i idir fada air falbh bhon t-saoghal anns a bheil sinn an-dràsta, ach nas craicte le tòrr a bharrachd mì-mhodh. Tha fadachd orm an rud gu lèir fhaicinn, mi an dòchas gum bi a h-uile duine cho dèidheil air a tha mi fhìn.”

Chuir co-chruthadair Hannah McKirdy ris na tha sin, “Mar sgrìobhadairean òga, chan ann tric a bhios cothrom a’ nochdadh mar a fhuair mi fhìn is Lana ag obair air Glan Fhèin. Tha mi uabhasach fhèin moiteil às na sgriobtaichean a sgrìobh sinn, agus anns na caractaran ’s an saoghal a chruthaich sinn. Bha sinn cho fortanach gun robh cleasaichean cho math is cho tàlantach (Mairead Hamilton; Iain Beggs; Calum Dòmhnallach; Màiri Alice NicDhòmhnaill agus Sam James Smith) deònach a bhith an sàs ann, agus bha an obair a rinn iad ann a bhith a’ toirt na sgrìobh sinn beò iongantach. Tha mi an dòchas gun còrd Glan Fhèin ri daoine cho mòr ’s a chòrd e ris an dithis againne a bhith ga sgrìobhadh còmhla.”

Thuirt Rab Christie, Manaidsear Stiùiridh aig The Comedy Unit, “Tha sinn fortanach gu bheil sinn air a bhith ag obair còmhla ri Hannah agus Lana air stuthan comadaidh airson an dà bhliadhna a dh’fhalbh. Tha sinn air leth toilichte gu bheil McKirdy agus Pheutan air sitcom air leth a chruthachadh. ‘S e deagh bheachd a th’ ann airson prògram agus tha e a’ sealltainn dithis air leth aig cridhe a’ phrògraim, Angela & Ceitidh! Thathas an dòchas gum faigh an luchd-amhairc rudeigin èibhinn a dh’aithnicheas iad. Tha rudeigin ann dha neach sam bith a bha a-riamh ag obair le caraid, a dh’fhuirich ann an short-term let no a tharraing orra na miotagan rubair gus rudeigin grod a ghlanadh!”

Tha Bill MacLeòid, Deasaiche Coimiseanaidh BBC ALBA, ag ràdh “’S e comadaidh air leth a th’ ann an Glan Fhèin – air a sgrìobhadh gu sgoinneil, làn de fhealla-dhà agus làn thaisbeanaidhean foirfe. Aig a chridhe tha e mu dheidhinn càirdeas – mì-chothromach agus mì-sgiobalta aig amannan, ach an-còmhnaidh le blàths cridhe.”

Thèid Glan Fhèin fhoillseachadh an toiseach air BBC ALBA air Diciadain 20 Sultain aig 10f. Bidh na trì prògraman rim faighinn air BBC iPlayer airson 30 latha às dèidh sin.

Tha Anne NicAilpein a’ faighinn a-mach mu chumhachd na mònadh ann an sreath aithriseach ùr BBC ALBA

Bho mhòintichean Chanada, gu raointean mònach farsaing na Fionnlainne agus boglaichean àlainn na dùthcha – bidh Anne NicAilpein gar toirt air turas a’ rannsachadh mòintichean iongantach air feadh an t-saoghail.

Tha an t-sreath aithriseach àlainn seo gar toirt gu boglaichean bho Linn an Iarainn, siostaman uisge iongantach, àirighean a thog coimhearsnachdan air a’ mhonadh, agus boglaichean a tha a’ còmhdach ballachan cloiche nas sine na Na Pioramaidean.

Tha Anne cuideachd a’ faighinn a-mach mar a tha mòintichean, a tha a’ còmhdach dìreach 3% den phlanaid ach a tha a’ cumail barrachd carboin na tha na coilltean uile còmhla, nan caraidean chudromach san t-sabaid an aghaidh atharrachadh na ghnàth-shìde. Ach airson ar mòintichean a chumail bho bhith a’ leigeil a-mach a h-uile carboin a th’ aca, feumaidh sinn coimhead às an dèidh.

Ann am prògram a h-aon, Life on the Bog, tha Anne a’ faighinn a-mach dè tha beò air a’ mhòinteach: bho dhaimh a’ dàireach mun cuairt nam mòintichean anns na Hearadh, gu planntaichean a bhios ag ithe loisgein ann an Canada agus an dìleab a th’ aig obair na mònach san Òlaind.

Air Eilean a h-àraich, Leòdhas, bidh Anna a’ tighinn còmhla ri Dànaidh MacAoidh a tha às an sgìre, a bhios ag ullachadh cruach-mhònach, gus ionnsachadh mu mar a tha cleachdadh na mòine air sgèile bheag air dachaighean a theasachadh sa Ghàidhealtachd agus nas fhaide air falbh.

Bidh sinn cuideachd a’ cluinntinn bho fhear a tha ag obair air mòine ann am Fionnlainn, far a bheil amannan ag atharrachadh am measg draghan àrainneachdail, gus ionnsachadh mu bhith a’ cleachdadh mòine air sgèile malairteach.

Tha Our Peaty Past, prògram a dhà, a’ toirt sùil air amannan nuair a tha mòine air leth cudromach. Tha sgeulachdan iongantach a’ toirt sùil air cleachdadh còinneach boglach airson dreasaichean meidigeach sa Chiad Chogadh ri linn oidhirp shaor-thoileach, a thòisich aig Gàrradh Lusan Rìoghail Dhùn Èideann an toiseach.

Bidh Anne a’ coinneachadh ri Àrd-ollamh Eachdraidh Còmhstri agus Arc-eòlas, Tony Pollard, à Oilthigh Ghlaschu, a tha air a bhith a’ rannsachadh iomadh blàr a bha ann an Alba. Tha e ag innse mu àite na mònach ann am blàran Raibeart Brus.


Linnean boglaich ann an Dùthaich nan Sruth, ceann a tuath na h-Alba, far a bheil luchd- saidheans a’ cumail sùil air slàinte a’ bhoglaich as motha san Roinn Eòrpa.

A’ bruidhinn mu bhlàr Cnoc Loudoun, thuirt e: “Is e an rud a bhiodh Raibeart Brus a’ dèanamh ’s e a’ tighinn gu achadh nam blàr tràth, agus gun obraicheadh ​​e a-mach ciamar a b’ urrainn dha an talamh a thionndadh gu buannachd dha.

“Chan urrainn do na h-eich a bhith ag obair thairis air na boglaichean sin. Gus an àite a chuingealachadh eadhon nas motha, chladhaich Raibeart Brus agus an armailt aige trì dìgean, a’ cruthachadh dhùmhlachdan.

“Cha b’ urrainn ach 500 de dh’arm Shasainn a dhol troimhe aig aon àm. Aig an àm sin, bhiodh arm Albannach Raibeart Brus, le an sleaghan, a’ tighinn a-steach agus gan gearradh ann am pìosan.”

Bidh Anne cuideachd a’ tadhal air Fort is Taigh-tasgaidh Ròmanach Vindolanda, far a bheil ulaidhean, nam measg miotagan bogsaidh a tha air fhàgail bho Ìmpireachd na Ròimhe, air an gleidheadh ​​​​anns a’ mhòine.

Tha am prògram mu dheireadh den t-sreath trì-phàirteach, The Power of Peat, a’ toirt sùil air an t-suidheachadh nuair a tha mòine air a buaireadh, agus tha Anne a’ leantainn air a turas tron ​​Òlaind, a’ tadhal air baile-mòr a chaidh a thogail air ùirean bog mònach a tha a’ dol fodha gu slaodach.

Air ais dhachaigh anns na h-Eileanan, tha Anne a’ faighinn a-mach mar a tha na mòintichean a’ brosnachadh an neach-ealain Màiri NicGillIòsa agus còmhlan ionadail fèillmhor Peat & Diesel.

Tron t-sreath, tha Anne a’ lorg tòrr rudan iongantach:

“Ann an Alba, tha mòine air cùl cuid de na fàilidhean, blasadan agus seallaidhean as ainmeile a tha againn,” thuirt i.

“A’ fàs suas anns na h-Eileanan an Iar, bha àite cudromach aig mòine ann am beatha na coimhearsnachd. Bidh cuimhneachain aig mòran eileanaich air na samhraidhean a chuir iad seachad a’ buain na mònach le teaghlach, caraidean is nàbaidhean agus aithnichidh iad fàileadh tarraingeach teine ​​​​mònach a’ cumail thaighean blàth tron ​​gheamhradh.

“Dh’fhosgail an t-sreath seo mo shùilean dha-rìribh air cho cudromach ’s a tha e ar mòintichean a chumail fallain. Bho bhith a’ gleidheadh ​​stuthan Ròmanach gu bhith air leth cudromach ann a bhith a’ stòradh carboin, tha e air a bhith inntinneach a bhith ag ionnsachadh mu chumhachd na mòine iriosal ann a bhith a’ cur an aghaidh atharrachadh clìomaid.”

Tòisichidh an t-sreath Secrets in the Peat air BBC ALBA Diciadain 20 Sultain aig 9f. Bidh na trì prògraman rim faighinn air BBC iPlayer airson 30 latha bho 20 Sultain.

Sunset+Vine air ainmeachadh mar Chom-pàirtiche Riochdachaidh Spòrs ùr BBC ALBA

Bidh Sunset+Vine a’ riochdachadh craoladh spòrs BBC ALBA le cùmhnant ùr ioma-bhliadhnail.

Fhuair a’ chompanaidh, a tha stèidhichte san RA an t-aonta trì bliadhna às dèidh pròiseas coimiseanaidh farpaiseach.

Bidh uallach air Sunset+Vine airson craoladh co-dhiù 176 uair de thachartasan spòrs beò gach bliadhna, a’ gabhail a-steach ball-coise, iomain agus rugbaidh.

Mar sin, bidh an companaidh neo-eisimeileach spòrs a’ lìbhrigeadh co-dhiù 26 geamannan SWPL beò gach seusan, 21 geamannan beò Lìg a h-Aon SPFL agus geamannan Challenge Cup.

Bidh iad cuideachd a’ craoladh taghadh de chamanachd beò tron Lùnastal agus an t-Sultain le iar- chuairtean deireannach Cupa na Camanachd, Cuairt Dheireannach Cupa MhicAmhlaidh, Cuairt Dheireannach Cupa Valerie Fraser agus Cuairt Dheireannach Cupa na Camanachd.

B’ e an iar-chuairt dheireannaich bho Chupa na Camanachd eadar Ceann Loch Seile agus Ceann a’ Ghiuthsaich air 5 Lùnastal a’ chiad gheama beò aig Sunset+Vine agus tha an sgioba bhon uair sin air tuilleadh chamanachd agus a’ chiad fhear de gheamannan SWPL seusan 2023 a chraoladh.

Tha brannd ùr spòrs aig BBC ALBA ri fhaicinn air na prògraman o chionn ghoirid cuideachd. Tha am brannd ùr a’ gabhail a-steach an dath buidhe aithnichte a thathas a’ cleachdadh thairis air branndaichean spòrs eile air a’ BhBC.

Thuirt Mairead Chamshron, Stiùiriche Susbaint aig MG ALBA: 

“Tha spòrs fhathast glè tharraingeach do luchd-amhairc BBC ALBA agus tha sinn dealasach a bhith a’ togail air a’ chliù a th’ againn ann a bhith a’ lìbhrigeadh spòrs aig àrd-inbhe chun luchd-amhairc againn.

“Tha an cùmhnant trì-bliadhna seo air leth cudromach a thaobh ro-innleachd MG ALBA agus BBC ALBA. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith ag obair còmhla ri Sunet+Vine gus togail air a’ chliù a th’ aig BBC ALBA mar chraoladair spòrs aig àrd-ìre agus ar dealas a thaobh spòrs nam ban ann an Alba gu sònraichte.”

Thuirt Grant Philips, Ceannard aig Sunset+Vine ann an Alba:

“Aig Sunset+Vine, bidh sinn gu sònraichte a’ craoladh spòrs beò ann an ALBA, an RA agus air feadh an t-saoghail. Tha sinn air leth toilichte a bhith ag obair le MG ALBA agus BBC ALBA gus dòigh- obrach ùr a thoirt a-steach don chraoladh spòrs aca. Lìbhrigidh sinn na h-ìrean riochdachaidh as àirde thar nan trì bliadhna a tha romhainn airson luchd-amhairc BBC ALBA.”

Gheibhear geamannan BEÒ de Lìg 1 Cinch SPFL bho Dhisathairne 26 Lùnastal agus geamannan ScottishPower SWPL air BBC ALBA agus BBC iPlayer bho Dhidòmhnaich 27 Lùnastal 2023.

Gheibhear craoladh BEÒ bho iomain ann an geama deireannach Cupa Valerie Fhriseil WCA Mowi air BBC ALBA is BBC iPlayer bho Dhisathairne 2 Sultain 2023.