Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

BBC ALBA a’ toirt a’ chuid as fheàrr bho Celtic Connections 2022 chun sgrion

1 Gearran 2022

Tha a’ phrìomh fhèis ciùil geamhraidh ann an Alba, Celtic Connections, ag obair còmhla ri MG ALBA turas eile gus taghadh air leth de cheòl agus prògraman a thoirt do BhBC ALBA sa Ghearran.

’S e Cuirm @ Celtic Connections a tha a’ toirt breab tòiseachaidh do chùisean bho 9f Dihaoine 4 agus Disathairne 5 Gearran, leis an t-seinneadair Ghàidhlig Mischa Nic a’ Phearsain a’ toirt criomagan bhon fhèis bho thaghadh cheòladairean farsaing leithid sàr-chluicheadairean ioma-ionnsramaid Tim Edey & Ross Ainslie, seinneadair Albais Fiona Hunter agus Seinneadair Gàidhlig MG ALBA na Bliadhna Kim Carnie.

Cuideachd a’ nochdadh ann an Cuirm @ Celtic Connections bidh an còmhlan fhìdhlearan Fiddler’s Bid à Sealltainn, seinneadar Gàidhlig agus fìdhlear Megan NicEunraig (a tha dìreach air a’ chiad chlàr aice Pilgrim Souls a thoirt a-mach) agus an comharrachadh ceòlmhor aig Lauren NicColla agus Rachel Newton do na boireannaich a chaidh a chur gu bàs mar thoradh air deuchainnean eachdraidheil nam bana-buidsichean.

Faodaidh luchd-coimhid BBC ALBA raon air leth de luchd-ciùil eadar-nàiseanta fhaicinn ann an Seirm | Celtic Connections, a thuilleadh air aodann aithnichte no dhà bho shaoghal na fèise, le 6 prògraman fad uair a thìde bho 12 Gearran air adhart.

Le tè cho aithnichte ’s a tha anns an t-saoghal chiùil traidiseanta ann an Alba aig an stiùir, bidh Màiri Anna NicUalraig a’ toirt thugainn ceòl bho Trail West, The Trials of Cato, agus Blue Rose Code ann an Seirm | Celtic Connections.

Bidh an t-seinneadair Ameireaganach Leyla McCalla a’ toirt dhuinn ceòl le measgachadh de bhuaidh Creole, Hiaitian agus Cajun, is i air a thighinn bho chuirmean Transatlantic Sessions, agus faodaidh luchd-coimhid a bhith an dùil ri sàr-thaisbeanadh ann an cluiche traidiseanta duiseil bho Brian Finnegan, aithnichte e fhèin mar bhall den chòmhlan Flook.

As t-samhradh, gheibhear tuilleadh criomagan bho chlàr sìnte na fèise; nochdaidh clàradh de chuirm bhon chòmhlan eileagtronaigeach Gàidhlig Niteworks le taic bhon SSO air BBC ALBA, a thuilleadh air cuirm sònraichte bho Capercaillie, a bha aig ceann na h-iomairt airson ceòl traidiseanta Ceilteach ath-bheothachadh agus a chluich pàirt nach beag ann an stèidheachadh agus soirbheachas Celtic connections. Bidh Capercaille cuideachd a’ faighinn taic bhon SSO.

Thuirt Mairead Chamshron, Deasaiche Coimiseanaidh agus Ceannard Co-bhanntachdan Cruthachail aig MG ALBA: “Tha e na thlachd a bhith a’ toirt Celtic Connections do BhBC ALBA uair eile, gu sònraichte ann an suidheachadh cho dùbhlanach. Tha sinn air leth taingeil airson a’ cho-obrachadh agus taic bhon fhèis agus an luchd-ciùil ann a bhith gar cuideachadh le bhith a’ toirt an cuid ceòl dhaibh-san aig an taigh, agus mar is àbhaist, ’s e taghadh air leth de cheòladairean a th’ againn!”

Thuirt Donald Shaw, Stiùiriche Cruthachail aig Celtic Connections: “Tha e sònraichte a bhith a’ leantainn oirnn leis a’ cho-bhanntachd seasmhach againne le BBC ALBA airson Celtic Connections 2022. Tha sinn taingeil don sgioba aig MG ALBA airson an cuid taic leantainneach. Gheibh luchd-amhairc BBC ALBA air raon togarrach agus inntinneach de thàlant agus ceòl bho fhèis na bliadhna-sa, a’ riochdachadh cuid den luchd-ciùil as fheàrr agus as dòchasaiche a tha a’ nochdadh air àrd-ùrlar Celtic Connections.”

Bidh susbaint BBC ALBA aig Celtic Connections a’ tòiseachadh Dihaoine 4 Gearran – airson tuilleadh fiosrachaidh agus na clàran as ùire, faic bbc.co.uk/alba.

Bidh gach prògram ri fhaotainn air iPlayer a’ BhBC airson 30 là an dèidh a bhith air an craoladh.

Faic na meadhanan sòisealta aig BBC ALBA airson tuilleadh fiosrachaidh.