Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Buannaichean Duaisean Ciùil Traidiseanta MG ALBA 2021 air an ainmeachadh aig Engine Works Glaschu air BBC ALBA.

4 Dùbhlachd 2021

Dh’ainmich Duaisean Ciùil Traidiseanta MG ALBA 2021 farsaingeachd de bhuannaichean às dèidh 180,000 bhòt poblach, nuair a thill na Duaisean a Ghlaschu air BBC ALBA agus air beulaibh luchd-èisteachd stiùidio beò.

Bidh oidhche mhòr nan Duaisean Ciùil Traidiseanta MG ALBA a’ taisbeanadh prìomh luchd-ciùil traidiseanta Albannach de gach ghnè ann an cuirm gleansach, a tha ag aithneachadh agus a’ comharrachadh beairteas tàlaint le ceòl air leth. Chaidh a chumail am-bliadhna aig Engine Works Ghlaschu, agus chaidh a chraoladh air BBC ALBA aig 9.00f, Disathairne 4 Dùbhlachd, 2021, agus a shruthadh beò air feadh an t-saoghail air www.bbc.co.uk/alba

Le ceòl beò agus tachartasan air an cuingealachadh bho thòisich a’ ghlasadh, tha Hands Up for Trad air a bhith ag obair gu cruaidh bhon Mhàrt 2020 gus taic a thoirt do luchd-ealain agus ùrlaran eile a sholarachadh do luchd-ciùil gus an luchd-èisteachd aca a ruighinn, airgead a thogail agus tiogaidean a reic air-loidhne.

A’ leantainn air adhart leis a’ chom-pàirteachas fad-ùine aca le MG ALBA gus na Duaisean a chraoladh beò ann an 2021 air beulaibh luchd-èisteachd beag de luchd-ainmichte a-mhàin ri linn riaghailtean Covid-19, tha a bhith a’ toirt a h-uile càil beò a-steach do dhachaighean dhaoine fhathast mar phàirt mhòr den tachartas bliadhnail.

Thuirt Mairead Chamshron, Deasaiche Coimiseanaidh & Ceannard Co-bhanntachdan Cruthachail: “Meal-a-naidheachd do na buannaichean a-nochd – gach bliadhna tha e na fhìor thoileachas an tàlant iongantach fhaicinn a’ tighinn suas tro na h-ìrean agus a’ faighinn aithne airson an cruthachalachd agus an dealas airson ceòl traidiseanta na h-Alba. Tha MG ALBA moiteil a bhith a’ cumail taic ris an luchd-ealain seo fhads aig an aon àm ag aithneachadh cho làidir ’s a tha a’ choimhearsnachd ciùil traidiseanta às dèidh na dùbhlain anns na 18 mìosan a dh’fhalbh.”

’S iad na leanas an dusan buannaichean aig Duaisean Ciùil Traidiseanta MG ALBA 2021:

Obair Tùsanach na Bliadhna le taic bho PRS for Music
Calum MacPhail – 7 Years Old

Pròiseact Coimhearsnachd na Bliadhna le taic bho Greentrax Recordings
Riddell Fiddles’ Two Towns Housing Estate Youth Musical Outreach Programme

Tachartas na Bliadhna le taic bho VisitScotland
Celtic Connections

Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna le taic bho Chomunn Gàidhealach Lunnainn
Kim Carnie

Ceòladair na Bliadhna le taic bho Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean
Iona Fyfe

Annas-làimhe Air-loidhne na Bliadhna le taic bho urras Cuimhneachaidh Gordon Duncan
Norrie “Tago” MacIver Live Streams

Seinneadair Albais Citty Finlayson na Bliadhna le taic bhon Traditional Music and Song Association
Ellie Beaton

Bhidio-ciùil Trad na Bliadhna le taic bho Threads of Sound
Doddies Dream – Bruce MacGregor

Ceòl Traidiseanta sna Meadhanan le taic bho Shabhal Mòr Ostaig
Ceòl is Cràdh, Sgeul Media airson BBC ALBA

Ceòladair ‘Up and Coming’ na Bliadhna le taic bho Chonservatoire Rìoghail na h-Alba
The Canny Band

Oide Ciùil na Bliadhna le taic bho Iomairt Ciùil na h-Òige Alba Cruthachail
Craig Muirhead, Director of Piping and Drumming at Strathallan School

Clàr na Bliadhna le taic bho Birnam CD
Where the World Is Thin by Kris Drever

Chaidh Hands Up for Trad, a’ bhuidheann a tha a’ ruith nan duaisean agus a tha ga mhaoineachadh leis a’ Chrannchur Nàiseanta tro Alba Chruthachail a stèidheachadh ann an 2002, agus thathas ag amas air faicsinneachd agus cliù ceòl traidiseanta Albannach àrdachadh tro fiosrachadh, taiceachadh agus foghlamachadh luchd-ciùil, com-pàirtichean agus luchd-amhairc.

Thuirt Stiùiriche Cruthachail Hands Up for Trad Simon Thoumire: “Tha mi cho taingeil dhan a h-uile neach a bhòt agus a chum taic ris an luchd-ciùil agus an coimhearsnachd chultarach airson faireachdainn Duaisean Ciùil Traidiseanta MG ALBA 2021 a thoirt do dhaoine sna dachaighean aca fhèin. Tha e brosnachail agus urramach a bhith ag obair leis an uiread dhaoine agus coimhearsnachdan a tha cho dìoghrasach agus cruthachail, agus a tha a’ cumail orra dòighean a lorg a bhith nan lòchrain tro àm a tha cho dùbhlanach.”