Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Duaisean Cliùiteach Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA beò air BBC ALBA

2 Dùbhlachd 2021

A’ taisbeanadh a’ chuid as fheàrr de chèol traidiseanta Albannach, thèid Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA a shealltainn beò air BBC ALBA air an deireadh-sheachdain seo.

Le Màiri Anna NicUalraig agus Alasdair Heather aig an stiùir, thèid na duaisean oidhche Shathairne 4 Dùbhlachd a shealltainn gu trì-cananach (Gàidhlig, Albais agus Beurla) gus cultar farsaing coimhearsnachd ceòl traidiseanta na h-Alba a riochdachadh.

Le taic bho Alba Cruthachail, nochdaidh tachartas na h-òidhche ceòl air leth bhon fheadhainn as fheàrr sa ghnìomhachas, leithid còmhlan ciùil Gàidhealach Dàimh agus seinneadair Kim Carnie airson cur ri buileachadh nan duaisean cliùiteach seo, cha bu chòir Na Trads 2021 a chall.

Am-bliadhna, tha na duaisean gan craoladh bho thalla na Engine Works ann an Glaschu, a’ nochdadh ceòl bho chuid de na prìomh ainmean sa ghnìomhachas, leithid Hannah Rarity, the Strathspey Band, Ìmar, the Canny Band & the Lomond Cèilidh Band.

Tha Màiri Anna NicUalraig na seinneadair Gàidhlig cliùiteach, a th’ air Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna a choisinn dhi fhèin aig Na Trads ann an 2019, agus a th’ air a bhith a’ lìbhrigeadh nan duaisean bhon a chaidh an craoladh air BBC ALBA an toiseach, ann an 2008.

Tha Alistair Heather, an sgrìobhadair agus craoladair, na neach-taic aithnichte don Albais, agus ’s e fhèin a bhios a’ lìbhrigeadh Dhuaisean Bliadhnail na h-Albais.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt Stiùiriche Ioma-ùrlair aig MG ALBA: “Tha sinn a-riamh air a bhith moiteil mu bhith a’ taisbeanadh agus a’ taiceachadh am beairteas thàlant a th’ againn anns a’ choimhearsnachd ceòl thraidiseanta ann an Alba, agus chan eil mòran oidhcheannan nas fheàrr na Na Trads airson sin a dhèanamh. Tha sinn mothachail air cho duilich ’s a tha cùisean air a bhith do luchd-ciùil on a thòisich am pandeimig, agus mar sin tha e air leth cudromach do BhBC ALBA gu bheileas ag aithneachadh na choilean iad agus a’ dèanamh comharrachadh air fhads a tha BBC ALBA a’ cumail air le bhith a’ toirt ùrlar don chuid as fheàrr de cheòl traidiseanta Albannach.”

Thuirt Stiùiriche agus Stèidhiche Hands Up For Trad Simon Thoumire: “Tha mi dìreach air mo dhòigh glan gu bheil gnìomhachas ceòl traidiseanta na h-Alba agus ar eaconomaidh cultarach air atharrachadh agus ùrachadh a dh’aindeoin nan dùbhlan a chur Covid-19 romhainn, agus gu bheil Hands Up For Trad air gluasad leis gus ar co-bhanntachd luachmhor le MG ALBA a leasachadh airson an luchd-ciùil agus na sgiobannan air a chùl.

“Tha a bhith a’ craoladh shusbaint bho na Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA bho 9f air BBC ALBA Disathairne 4mh beò gu taighean luchd-amhairc a’ ciallachadh tòrr mòr dhan tàlant, an luchd-taic agus a-huile duine a tha an sàs ann.”

Faic Na Trads 2021: MG ALBA Scots Trad Music Awards air BBC ALBA agus air iPlayer a’ BhBC, 9f Disathairne 4 Dùbhlachd.

Bidh sruthadh air-loidhne ri fhaotainn air feadh an t-saoghail cuideachd air https://www.bbc.co.uk/alba