Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Cuairt Deireannach Ceòladairean Òga Traidiseanta na Bliadhna air BBC ALBA agus BBC Radio Scotland

2 Gearran 2022

Thèid cuairt deireannach BBC Radio Scotland’s Young Traditional Musician of the Year 2022 a chraoladh air BBC ALBA agus BBC Radio Scotland Didòmhnaich 6 Gearran.

’S i an craoladair Gàidhlig Joy Dunlop agus Bruce MacGregor bho Travelling Folk a bhios a’ toirt thugainn susbaint bhon chuairt dheireannach, le sianar luchd-ciùil òga, tàlantach a’ strì airson an urram chliùitich, mar phàirt de dh’fhèis Celtic Connections na bliadhna-sa.

Le riochdachadh bho air feadh na dùthcha, le iomadachd de stoidhlean, ’s iad seo an fheadhainn a bhios a’ nochdadh anns a’ chuairt dheireannach:

• Breanna Wilson, Fìdheall, Glaschu
• Malachy Arnold, Clàrsach, Glaschu
• Eryn Rae, Fìdheall, Na Crìochan
• Malin Lewis, A’ Phìob Mhòr, An t-Eilean Sgitheanach
• Saffron Hanvidge, Òrain Ghàidhlig, Inbhir Nis
• Sophie Joint, Piàna, Glaschu

Thuirt Mairead Chamshron, Deasaiche Coimiseanaidh agus Ceannard Co-bhanntachdan Cruthachail aig MG ALBA: “’S e an luach de chèol traidiseanta a tha ga thaisbeanadh air BBC ALBA gach bliadhna aon de na rudan a tha ga fhàgail mar ghoireas de shàr luach chultarail, a’ nochdadh an cuid as fheàrr den ghnìomhachas agus a’ taiceachadh an luchd-ciùil traidiseanta againn a bhith a’ toirt nan guthan aca do luchd-amhairc air feadh na dùthcha, agus tha sin fìor airson co-fharpais BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year, le bhith a’ toirt nan rionnagan ùra seo do luchd-èisteachd agus luchd-amhairc a’ sireadh bàrr an tàlaint anns an t-saoghal chiùil thraidiseanta.

“Tha a’ cho-bhanntachd craolaidh againn le BBC Radio Scotland a’ leantainn air cho torrach ’s a bha e a-riamh is sinne a’ toirt a’ chuairt dheireannach den fharpais seo do BhBC ALBA airson an treasamh bliadhna às dèidh a chèile.”

Thuirt Simon Thoumire, Stiùiriche Cruthachail aig Hands Up For Trad, a bhios a’ cur na co-fharpais air dòigh: “Tha e cho brosnachail cuairt deireannach de cho-fharpais BBC Radio Scotland Young Traditional Musician a bhith air a chraoladh beò air BBC ALBA. Tha e a’ toirt cothrom do luchd-amhairc gu tur ùr an raon farsaing de thàlant òg a tha ri lorg anns a’ choimhearsnachd ceòl traidiseanta Albannach.”

Thèid BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year a chraoladh air BBC ALBA agus BBC Radio Scotland bho 17.00 air Didòmhnaich 6 Gearran agus bidh e ri fhaotainn a-rithist air iPlayer a’ BhBC agus BBC Sounds às dèidh làimh.

Faic www.bbc.co.uk/youngtrad airson tuilleadh mun cho-fharpais.