Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

MG ALBA ag ainmeachadh Stiùiriche Ionmhais Ùr

14 Iuchar 2021

Tha MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) air ainmeachadh gur i Raonaid NicCoinnich a bhios mar Stiùiriche Ionmhais na buidhne.

Tha an dreuchd, a bhios stèidhichte aig oifis MG ALBA ann an Steòrnabhagh, aig teis-mheadhan ceannas agus stiùireadh ro-innleachdail MG ALBA, a’ lìbhrigeadh ro-innleachd ionmhais agus gnothachais na buidhne, agus MG ALBA ag ullachadh gus lèirsinn airson na h-ath chòig bhliadhna a chur air bhog aig àm dùbhlanach ach àm anns an nochd cothroman dha roinn nam meadhanan.

À Eilean Leòdhais bho thùs, tha Raonaid na neach-cunntais cairte le eòlas sònraichte thairis air an dà chuid an roinn phoblach agus phrìobhaideach, agus a tha a’ tighinn gu MG ALBA bho bhith na Manaidsear Roinneil air sgìre Innse Gall de dh’Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-oifigear MG ALBA: “Cuiridh Raonaid gu mòr ri sgioba ceannais MG ALBA, agus tha sinn air ar dòigh glan gu bheil i gu bhith còmhla rinn. Bidh a cuid sgilean, eòlas, lìonraidhean, agus dealas mar bhuannachd shònraichte chan ann a-mhàin do MG ALBA ach dha na meadhanan Gàidhlig air fad, is sinn ag obair còmhla gus nas urrainn dhuinn a dhèanamh de na cothroman a tha romhainn. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ cur fàilte air Raonaid chun sgioba againn.”