Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

BBC ALBA ag ainmeachadh Susbaint Chamanachd Beò

12 Lùnastal 2021

Dh’ainmich BBC ALBA agus Comann na Camanachd, buidheann riaghlaidh camanachd an t-saoghail, na geamannan a bhios gan craoladh air BBC ALBA ann an 2021.

’S iad seo na geamannan a chaidh a thaghadh airson an craoladh beò;

• Cuairt Deireannach Cupa MhicAmhlaigh Artemis, Pàirc Mossfield, An t-Òban
o Dis 21 Lùnastal – buille-bhàire: 4.10f

• Cuairt Iar-deireannach Cupa na Camanachd Tulloch Homes 1, làrach TBC
o Dis 28 Lùnastal – buille-bhàire: 4.10f

• Cuairt Iar-deireannach Cupa na Camanachd Tulloch Homes 2, làrach TBC
o Dis 4 Sultain – buille-bhàire: 4.10f

A thuilleadh air seo, thèid cuairt deireannach Cupa na Camanachd Tulloch Homes a chraoladh beò le BBC ALBA, le taghadh chriomagan às dèidh làimh air BBC Scotland mar phàirt de chom-pàirteachas ùr eadar BBC ALBA, BBC Scotland agus Comann na Camanachd a bheir leasachadh air craoladh beò agus taghadh chriomagan den chuairt deireannach.

• Cuairt deireannach Cupa na Camanachd Tulloch Homes, Pàirc Mossfield, An
t-Òban
o Dis 18 Sultain – buille-bhàire: 2.15f

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Susbaint Ioma-Ùrlair BBC ALBA: “Tha e sgoinneil a bhith a’ faicinn na camanachd air ais air an sgrìn, agus tha BBC ALBA riaraichte gu dearbha a bhith a’ toirt cuairt deireannach Cupa na Camanachd beò chun luchd-amhairc againn airson a’ chiad uair.”

Thuirt Derek Keir, Ceannard Comann na Camanachd: “Tha an t-aonta seo a’ leigeil dhuinn an spòrs eachdraidheil againn a thoirt gu luchd-amhairc ùr air feadh na dùthcha. Tha sinn air ar dòigh gun deach leinn an t-aonta craolaidh seo a chur air chois airson 2021, a dh’aindeoin nan dùbhlan a tha mu ar coinneimh ann a bhith a’ gluasad seachad air a’ phandeimig.”