Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Marion Nic na Ceàrdaich air a suidheachadh air bòrd MG ALBA

9 Cèitean 2019

Tha MG ALBA a’ cur fàilte air an naidheachd gu bheil Marion Nic na Ceàrdaich air a bhith air a suidheachadh air bòrd MG ALBA.

Chaidh Marion a h-ainmeachadh leis a’ BhBC, air a bheil uallach reachdail aona bhall de MG ALBA ainmeachadh, agus chaidh moladh Ofcom airson an t-suidheachaidh aontachadh le John Swinney BPA, Leas Phrìomh Mhinistear na h-Alba agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean. Bha seo a’ leantainn pròiseas taghaidh neo-eisimeileach a rinneadh le Ofcom ann an Alba.

Tha Marion air a bhith air a suidheachadh airson teirm ceithir bliadhna, a’ tòiseachadh air 1 Ògmhios 2019.

Tuilleadh fiosrachaidh