Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Còisir Eurovision 2019 air BBC ALBA

16 Cèitean 2019

Bidh taisbeanadh barraichte de sheinn chòisirean air BBC ALBA air an t-samhradh seo, agus an còisir Albannach, Alba a’ gabhail pàirt airson a’ chiad uair ann am farpais Eurovision do Chòisirean 2019 ann an Gothenburg san t-Suain.

A’ seinn an aghaidh naoi de na còisirean neo-dhreuchdail as fheàrr san Roinn Eòrpa, bidh Alba mar phàirt de thaisbeanadh beò iongantach a bhios air a chraoladh gu luchd-amhairc air feadh na Roinn Eòrpa air 3mh den Lùnastal. Bidh gach còisir an dùil buaidh a thoirt air beachdan luchd-ciùil chòisireach chliùiteach eadar-nàiseanta le bhith a’ taisbeanadh measgachadh de dh’òrain às aonais taic-ciùil agus ann an caochladh nòsan.

’S i an ceòladair agus preseantair telebhisein Joy Dunlop a bhios a’ stiùireadh còisir Alba, le ceathrad bhall air an tarraing às gach ceàrnaidh den dùthaich. Tha am buannaiche de bhonn Mòid às A’ Chonghail an Earra-Ghàidheal a cheart cho aithnichte mar neach-lìbhrigidh na sìde agus phrògraman telebhisein ach tha i air a bhith a’ seinn fad a beatha agus ghabh i ri bhith a’ tarraing còisir ri chèile leis an dealas a bu dual dhi.

Thuirt Joy, “Mar thè a bha a-riamh a’ leantainn Eurovision, tha mi air mo dhòigh glan a bhith a’ stiùireadh còisir airson farpais sheinn cho cliùiteach. Tha e air a bhith na mhiann dhìomhair agam seinn air àrd-ùrlar Eurovision agus ’s e fìor urram a tha seo. ’S e ceum mòr a tha ann a bhith a’ toirt Còisir Gàidhlig gu Gothenburg am-bliadhna. Tha an fharpais seo a’ toirt cothrom dhuinn cànan agus dualchas na Gàidhlig a thoirt gu aire luchd-amhairc bho air feadh na Roinn Eòrpa. Tha mi air bhioran gus Alba a riochdachadh nar cànan fhèin aig farpais den mheudachd seo. Cha ghabh luach cur air a’ chothrom air a bheil mi fhìn agus an còisir a’ cur a h-uile fàilte.”

Air thoiseach air an taisbeanadh beò anns an Lùnastal, bidh an t-slighe aig Joy agus a còisir air a chlàradh le BBC ALBA airson prògram a thèid a chraoladh seachdain na farpais fhèin air Diciadain 31mh den Iuchar. Leanaidh am prògram sin adhartas na còisir, tro dheuchainn an ullachaidh, co-dhùnaidhean mu èideadh, iomagain mu rèiteachaidhean ciùil, obair stiùiridh agus cinn-là dhùblanaich. Ann a bhith ag ullachadh airson an tachartas as motha a-riamh na beatha, bidh Joy a’ faighinn chomhairle bho stiùirichean, dannsairean agus fiù ‘s bho guth Eurovision, Graham Norton. Bidh i a’ siubhail chun na Cuimrigh airson coinneachadh ri Ysgol Gerdd Ceredigion an còisir a riochdaich na Cuimrich aig Eurovision, agus a’ còmhradh ris an stiùiriche Islywn Evans, a tha air iomadh duais a bhuannachadh.

’S e seinn air àrd-ùrlar ann an Gothenburg an dùbhlan as motha a bhios a’ feitheamh oirre fhèin agus Alba. Airson beachd fhaighinn air meud na farpais bidh Joy a’ siubhal gu Tel Aviv agus gu àrainn Farpais Òran Eurovision, tachartas a ghlac a h-aire nuair a bha i òg anns A’ Chonghail, agus leis am bheil i air a bhith beò-ghlacte bhon uair sin.

Thuirt Mairead Chamshron, Deasaiche Seanail BBC ALBA, “Tha sinn moiteil gu bheil còisir Ghàidhlig gu bhith air àrd-ùrlar Còisirean Eurovision 2019, agus gum faigh luchd-amhairc air feadh na Roinn Eòrpa blasad ann an dha-rìribh de dh’òrain Ghàidhlig aig an ìre as àirde. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri Alba fhaicinn a’ farpais an aghaidh còisirean às gach ceàrnaidh den Roinn Eòrpa, agus ri bhith a’ toirt tachartas ùr gu aire luchd-amhairc BBC ALBA le sealladh iongantach den deuchainn ’s den àmhghar agus den toileachas a bhios ann a bhith a’ feuchainn air farpais airson a’ chiad uair.”

Bidh am prògram aithriseach agus an fharpais bheò a’ sealltainn an còisir Ghàidhlig seo air an àrd-ùrlar as motha a chunnaic duine aca a-riamh. Le measgachadh de dheasachadh stèidse iongantach is àrainneachd bheò còmhla ri taisbeanaidhean ciùil bho ruigse mhòr de dhualchasan is chultaran, bheir Eurovision Choir 2019 luchd-amhairc air slighe dhreachmhor an tòir air a’ bhuidheann ghuthach as fheàrr anns an Roinn Eòrpa.

Tha Eurovision Choir 2019 air a riochdachadh le Bees Nees Media airson BBC ALBA. Thèid am prògram aithriseach a chraoladh air Diciadain 31mh den Iuchar aig 9.30f agus thèid an fharpais de 100-mionaid a chraoladh beò air Disathairne 3mh den Lùnastal aig 7.30f