Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Buannaichean air an ainmeachadh airson Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA 2019

7 Dùbhlachd 2019

Chaidh buannaichean Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA 2019 ainmeachadh a-raoir (7 Dùbhlachd) aig Talla Ciùil Obar Dheathain, aig cuirm a bha air a chraoladh beò, a’ comharrachadh an tàlant ciùil traidiseanta as fheàrr thairis air a’ bhliadhna.

Air a chur air dòigh le Hands up for Trad, tha an oidhche a’ comharrachadh an dualchais bheairtich a tha aig Alba a thaobh ceòl traidiseanta. Air a lìbhrigeadh le seinneadair Gàidhlig ainmeil Màiri Anna NicUalraig agus an seinneadair cliùteach Kim Carnie, fhuair iadsan a bha an làthair deagh chuirm beò le ceòl tradiseanta bho ghaisgich mar Skerryvore, Session A9, Benedict Morris, Heisk agus Sian thairis air an oidhche.

Chaidh an duais as motha, am Belhaven Bursary airson nuadhachas ann an ceòl Albannach, air a thaiceachadh le Showcase Scotland Expo a’ toirt taic don bhuannaiche airson beachdan agus cruthachaileachd a bhrosnachadh. Leis an duais aig an aon ìre ris a’ Mhercury Prize, chaidh an £25,000 gu Kinnaris Quintet, a’ chiad chòmhlan le boireannaich a-mhàin a fhuair an duais.

Fhuair Breabach an duais airson Clàr na Bliadhna airson an t-siathamh clàr aca, Frenzy of the Meeting.

Fhuair Màiri Anna NicUalraig, a bha a’ lìbhrigeadh nan duaisean, an duais airson Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna, le taic bho Chomunn Ghàidhealach Lunnainn.

A’ cur ri na duaisean a fhuair i bliadhnaichean eile aig na Trads, fhuair Jenna Reid an duais airson Sgrìobhaiche-ciùil na Bliadhna, bho gheàrr-liosta làn bhoireannaich. Fhuair còmhlan Jenna, Blazin’ Fiddles, an duais airson Còmhlan Folc na Bliadhna. Ann an 2005 bhuannaich Jenna an duais airson Up and Coming Artist agus dà bhliadhna às dèidh sin bha i air a’ gheàrr-liosta airson Neach-ciùil na Bliadhna.

Às dèidh deich bliadhna a’ reic gach tiocaid, bhuannaich an Tiree Music Festival an duais airson Tachartas na Bliadhna. Tha an fhèis air a bhith cho soirbheachail agus gu bheil e air £6.4 millean a chur ri eaconamaidh an eilein.

Air ainmeachadh le Rolling Stone mar “forward-thinking folk music” fhuair Man of the Minch an duais airson Up and Coming Artist, a tha ag aithneachadh tàlant ùr.

Às dèidh bliadhna mhòr far an robh iad air beulaibh an t-sluaigh aig Belladrum agus iad deiseil airson nan cuirmean aca air feadh na RA, fhuair na triùir à Peat & Diesel an duais airson a bhith a’ cluich beò.

Chaidh an duais airson Club na Bliadhna gu Sutherland Sessions, buidheann ùr a tha a’ toirt chothroman do cheòladairean òga a bhith a’ cluich beò agus a’ tarraing luchd-ciùil ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta suas a Chataibh.

Fhuair Steve Byrne an duais airson Seinneadair Albais na Bliadhna Citty Finlayson, le taic bhon Traditional Music and Song.

Chaidh a’ chuirm a chraoladh beò air BBC ALBA agus thèid a shealltainn a-rithist air Didòmhnaich 8 Dùbhlachd aig 8.55f, le taghadh eile ri fhaicinn air program sònraichte air 27 Dùbhlachd aig 9f.

Thuirt Simon Thoumire, a stèidhich an tachartas, agus a tha ga chur air adhart:

“Abair deagh bhliadhna aig Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA. Bha buannaichean air leth againn a’ gabhail a-steach na fheadhainn a bhuannaich duaisean a’ ghnìomhachais cuideachd. Tha cùisean a’ coimhead math airson ceòl tradiseanta.”

Thuirt Manaidsear Conaltraidh MG ALBA, Murchadh MacSuain:

“Abair gu bheil deagh bhliadhna eile air a bhith aig ceòl tradiseanta na h-Alba agus tha sinne cho toilichte gu bheil MG ALBA a-rithist aig cridhe an tachartais seo a tha a’ comharrachadh an tàlant eireachdail againn. ’S e BBC ALBA ùrlar uabhasach cudromach airson nan seinneadairean agus nan cluicheadairean a chaidh ainmeachadh a-nochd agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith gam faicinn air an telebhisean sna bliadhnaichean a tha romhainn.”

Thuirt Alan Morrison, Ceannard Ciùil, Alba Chruthachail:

“A-rithist tha Na Trads a’ dearbhadh gu bheil ceòl traidiseanta beò san 21mh linn. Tha buannaichean am bliadhna a’ gabhail a-steach gaisgich ionadail agus rionnagan eadar-nàiseanta, rionnagan a tha air a bhith air an t-slighe airson iomadach bliadhna agus iadsan a tha dìreach air tòiseachadh. Meal an naidheachd orra uile agus chun a h-uile duine a chaidh ainmeachadh air geàrr-liosta cuideachd airson an ceòl suaicheanta a tha iad a’ cruthachadh.

“Meal a naidheachd cuideachd gu Iain Ruari Finlayson, buannaiche Neach-oideachaidh Ciùil na Bliadhna às leth Youth Music Initiative. Tha an obair aige le Còmhlain Pìoba Òg an Eilean Sgitheanaich a’ toirt an ionnsramaid Albannach chun an ath-ghinealach.”

Thuirt Gordon Muir, Stiùiriche Margaidheachd aig Belhaven Brewery:

“Tha sinne cho toilichte duais Belhaven Bursary a thoirt do Kinnaris Quintet. ’S e na fuinn ceòlmhor, ùr aca agus mar a tha iad gan riochdachadh fheìn air an àrd-ùrlair a sheas a-mach bhon gheàrr-liosta. Bho thàinig iad còmhla ann an 2017, tha Kinnaris Quintet air lùths a thoirt do shaoghal na Trads agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri mar a chuidicheas am bursaraidh iad san àm ri teachd.

“Tha e air a bhith cho brosnachail a bhith faicinn cho farsaing ’s a tha nuadhachas ann an ceòl thraidiseanta Alba, le na ceòladairean a tha a’ fighe brosnachadh a-steach do dh’iomadh ghnè agus cultar gus fuaimean suaicheanta ùra a chruthachadh.

“Tha Belhaven Brewery cho pròiseil mun ceangal le ceòl traidiseanta, saoghal gu math coltach ris an saoghal againn fhìn – air a bhrosnachadh le traidisean agus freumhan, tha sin a’ toirt spionnadh dhan mac-meanma againn gus leann ùr agus ceòl ùr a chruthachadh airson daoine a thoirt còmhla. Tha sinn air bhioran mu dheidhinn a bhith ag obair le Kinnaris Quintet ann an 2020 agus chan urrainn dhomh feitheamh airson sin.”

Thuirt Stuart Fleming, Àrd-Mhanaidsear airson PRS for Music, Alba agus Èirinn a Tuath:

“Meal a naidheachd dhan h-uile duine a bha air a’ gheàrr-liosta agus dhaibhsan a bhuannaich. Tha e cho math a bhith faicainn tàlant cho eadar-mheasgte air aithneachadh aig Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA, rud a tha taisbeanadh an tàlant cruthachail bho choimhearsnachd ceòl traidiseanta Albannach. Tha PRS for Music cho pròiseil gu bheil sinn a’ cur taic ri Sgrìobhaiche Ciùil na Bliadhna – gu h-àraid am bliadhna le uiread de bhoireannaich air an liosta.”

Chaidh duaisean a thoirt seachad cuideachd ag aithneachadh oidhirpean dhaoine, mar eisimpleir Dr Peter Cooke, a fhuair duais Hamish Henderson airson Seirbhisean gu Ceòl Tradiseanta le taic bho Edinburgh Folk Club.

Chaidh an duais airson Seirbhisean gu Gàidhlig, le taic bho Bòrd na Gàidhlig, gu Anna Soutar.

Fhuair Sheena Blackhall, aithnichte airson a bàrdachd, duais Janet Paisley airson Seirbhisean gu Albais le taic bho Scots Radio.

Lean an oidhche air adhart le ceòl às dèidh na cuirm bho Ceilidh Minogue agus The House of Song le Doris Rougvie.

Na Buannaichean:

Album of the Year sponsored by Birnam CD
Frenzy of the Meeting by Breabach

The Belhaven Bursary for Innovation in Scottish Music in association with Showcase Scotland Expo
Kinnaris Quintet

Club of the Year sponsored by Traditional Arts and Culture Scotland
Sutherland Sessions

Composer of the Year sponsored by PRS for Music
Jenna Reid

Community Project of the Year sponsored by SKIPINNISH
SEALL Festival of Small Halls

Event of the Year sponsored by VisitScotland
Tiree Music Festival

Gaelic Singer of the Year sponsored by The Highland Society of London
Mary Ann Kennedy

Musician of the Year sponsored by The University of the Highlands and Islands
Jenn Butterworth

Live Act of the Year sponsored by Greentrax Recordings
Peat and Diesel

Citty Finlayson Scots Singer of the Year sponsored by Traditional Music and Song Association
Steve Byrne

Scottish Dance Band of the Year sponsored by National Association of Accordion and Fiddle Clubs
The Cruickshank Family Band

Scottish Folk Band of the Year sponsored by Threads of Sound
Blazin’ Fiddles

Scottish Pipe Band of the Year sponsored by Gordon Duncan Memorial Trust
Inverary and District Pipe Band

Trad Video of the Year Sponsored by Ceòlas Uibhist
Heroes by Tide Lines

Music Tutor of the Year sponsored by Creative Scotland’s Youth Music Initiative
Iain Ruari Finlayson, Skye Schools

Up and Coming Artist of the Year sponsored by Royal Conservatoire of Scotland
Man of the Minch

Venue of the Year Award sponsored by Musicians’ Union
An Tobar (Mull)

The Hamish Henderson Services to Traditional Music Award Sponsored by Edinburgh Folk Club
Dr. Peter Cooke

Services to Gaelic Sponsored by Bòrd na Gàidhlig
Anne Soutar

The Janet Paisley Services to Scots Language Sponsored by Scots Radio
Sheena Blackhall