Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

BBC ALBA a’ taisbeanadh ais-thilleadh luchd-èisteachd ceòl beò le Fèis air a’ Ghàidhealtachd

25 Lùnastal 2021

Under Canvas, Eden Court. Day 2
Beezer Studios Production.
©Paul Campbell

Tha Under Canvas a’ samhlachadh faochadh dha cuid de na h-ainmean as motha ann an saoghal ceòl Albannach, agus fadachd air a bhith orra cluich air beulaibh luchd-èisteachd beò, agus bidh BBC ALBA a’ toirt a’ chiùil sin do na sluaghan mòra a th’ air a bhith ag ionndrainn nan còmhlan sin fhaicinn.

Am measg an fheadhainn a bha a’ cluich Under Canvas a bhios gan sealltainn air BBC ALBA tha an t-seinneadair Gàidhlig Mischa Nic a’ Phearsain, dèanadair-pìoba agus ceòladair tùsanach Malin makes Music, còmhlan nuadh-thraidiseanta Eabhal, Brian Ó hEadhra & Fionnag NicChoinnich, Josie Duncan, The Canny Band, Iona Fyfe agus sàr-chòmhlan McKerron-Brechin-Ó hEadhra.

’S e seann-oileanach Sgoil-Ciùil a’ Phluic a th’ ann am Malin makes Music, a bhuineas don Phloc bho thùs. Le stoidhle thar iomadh gnè-ciùil, ach stèidhte gu mòr ann an traidisean pìobaireachd na Gàidhealtachd an Iar, ’s e fìor rionnag ùr a th’ ann am Malin ann an saoghal chiùil thraidiseanta.

’S i an t-seinneadair Gàidhlig aithnichte agus preseantair Ellen NicDhòmhnaill a bhios a’ toirt nan criomagan bho Under Canvas gu BBC ALBA. Tha Ellen, a tha aithnichte mar sheinneadair anns a’ chòmhlan Dàimh cuideachd mar bhall den chòmhlan co-sheirm Gàidhlig Sian.

Thuirt Ellen “Tha ceòl beò aig cridhe a’ chultar Ghàidhealach, agus mar sin tha e sgoinneil a bhith ga fhaicinn a’ tilleadh an dèidh cho fada gun fhios cuin a thachradh sin. Tha a‘ choimhearsnachd chiùil traidiseanta Albannach air sealltainn cho treun ’s a bha e thairis air a’ bhliadhna mu dheireadh, agus mar sin ’s e urram a th’ ann a bhith a’ toirt cheòladairean agus luchd-èisteachd còmhla a-rithist.”

Thuirt Iain Macleòid, bho riochdaire a’ phrògraim Beezr Studios a tha stèidhte ann an Glaschu: “Tha an sgioba aig Cùirt Eden air a bhith air leth taiceil bho thoiseach a’ chùis agus cha b’ urrainn dhuinn a bhith air a’ chòrr iarraidh ann an co-bhanntachd den leithid. ’S e càirdeas gun shamhla a th’ air a bhith ann dhuinn agus tha gach dùil a bh’ againn mu bhith ag obair le ionad adhartach ealain agus cultural air a thighinn gu bith.”

Tha Under Canvas a’ comharrachadh clach-mìle airson gnìomhachas ceòl is tachartasan na h-Alba an dèidh bhliadhna de mhì-chinnt, le Cùirt Eden agus Fèis Rois a chruthaich am prògram de chèol an dùil gum bi an fhèis a’ samhlachadh tilleadh gu àbhaist air choireigin.

Thuirt Seona McClintock, Riochdaire, Ealain Ghàidhlig agus Dhualchasach aig Cùirt Eden: “Tha e air a bhith dùbhlanach am-bliadhna fèis a leithid Under Canvas a dheasachadh, ach ‘s fhiach an obair airson cuirmean beò fhaicinn a-rithist.

Tha sinn taingeil dhan luchd-ciùil tàlantach a tha air a bhith a’ cluich air àrd-ùrlar Under Canvas fad an t-samhraidh, agus dhan luchd-èisteachd a tha air earbsa a chur annainn tachartas sàbhailte, fàilteachail a chur air dòigh, agus a tha air tilleadh anns na ceudan!”

Bidh Under Canvas air BBC ALBA aig 9f air Disathairne 28 Lùnastal & Disathairne 4 Sultain, agus ri fhaotainn air iPlayer a’ BhBC airson 30 là às dèidh làimh.