Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Trì deug prògraman Gàidhlig ainmichte air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

2 Giblean 2019

Tha trì deug prògraman Gàidhlig bho BhBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal air an ainmeachadh air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2019.

Am measg prògraman BBC ALBA air a’ gheàrr-liosta bha Sùlaisgeir: An t-Sealg, Gaol is Call agus Bannan.

Tha BBC Radio nan Gàidheal aon uair eile ainmichte airson duais Stèisean Rèidio na Bliadhna, le prògraman leithid Tormod – An Oiteag Uibhisteach agus Frances: Ceum air Cheum air a’ gheàrr-liosta.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Leis gu bheil an fhèis a’ tilleadh a dh’Alba a-rithist, 40 bliadhna às dèidh a’ chiad fhèis ann am Beinn na Fadhla, tha e math a bhith a’ faicinn na h-uiread de phrògraman Gàidhlig air a’ gheàrr-liosta – teisteanas air cho soirbheachail ’s a bha am bliadhna a chaidh seachad – an deicheamh bliadhna de BhBC ALBA.”

Thèid Fèis nam Meadhanan Ceilteach a chumail am-bliadhna san Aghaidh Mhòr bho 4-6 Ògmhios.

Prògraman BBC ALBA a th’ air geàrr-liosta na bliadhna-sa:

Prògraman Chloinne
Leugh le Linda: Là Mòr na Glaodhaich (Riochdaichte le BBC Gàidhlig)

Sreath Dràma
Bannan (Riochdaichte le Young Films)

Dibhearsan Fìrinneach
An Drochaid (Riochdaichte le MacTV)

Sreath-aithris Fìrinneach
Sùlaisgeir: An t-Sealg (Riochdaichte le MacTV)

Eachdraidh
Call air Cladach Ìle (Riochdaichte le Caledonia)

Prògram Aithris Singilte
Gaol is Call (Riochdaichte le HG Productions)

A thuilleadh air a bhith ainmichte airson duais Stèisean Rèidio na Bliadhna, tha cuideachd prògraman bho BhBC Radio nan Gàidheal air a’ gheàrr-liosta:

  • • Ciorramach (Prògram-aithris Rèidio)
  • • Frances – Ceum air Cheum (Prògram-aithris Rèidio)
  • • Tormod – An Oiteag Uibhisteach (Prògram-aithris Rèidio)
  • • Beag air Bheag: Runrig (Prògram Iriseach Rèidio)
  • • Mac ‘Ille Mhìcheil: Kris Kristofferson Special (Prògram Ciùil Rèidio (Beò))
  • • Rapal – Belladrum 2018 (Prògram Ciùil Rèidio (Beò)
  • • Spòrs na Seachdain (Prògram Spòrs Rèidio)