Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Taic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig

5 Sultain 2016

MG ALBA A’ CUR FÀILTE AIR AN TAIC BHO AIR FEADH NA ROINN PHOILITIGEACH AIRSON CRAOLADH GÀIDHLIG

Thuirt MG ALBA an-diugh gu bheil taic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig agus gu bheil an taic seo riatanach fhad ’s a tha am pròiseas air ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ leantainn.

Tha gluasadan pàrlamaideach a’ dèanamh moladh air soirbheas craoladh Gàidhlig gan cuir a-steach an t-seachdain seo ann an Taigh nan Cumantan agus ann am Pàrlamaid na h-Alba far a bheil taic agus gealltanas ga shireadh airson àrdachadh san àireamh de phrògraman ùra airson BBC ALBA.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha e foillseachadh gu bheil ar n-iarrtas airson àrdachadh ann an seilbheachd a’ BhBC ann an BBC ALBA mar phàirt de ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ faighinn taic bho air feadh na roinn phoilitigeach agus tha sinn air leth taingeil agus a’ cur fàilte air an sin.

“Bho thùs tha Gàidhlig agus craoladh Gàidhlig air taic thar-phàrtaidh fhaighinn agus tha e na adhbhar thoileachas gu bheil an taic sin a’ leantainn aig àm cho cudromach.”

Tha MG ALBA air iarrtas làidir a chuir chun BhBC airson gealltanas fhaighinn àrdachadh san àireamh de phrògraman ùra airson BBC ALBA bho 4.5 uair a thìde gach seachdain gu 10 uairean – gus co-ionnanachd fhaighinn leis an t-seanail Chuimreach S4C. An-dràsta, tha MG ALBA a’ coimiseanadh phrògraman bho 20 companaidh neo-eisimeileach stèidhichte ann an Alba.

Lean Dòmhnall Caimbeul: “Air a chuir gu sìmplidh, feumaidh sinn an àrdachadh seo ann am prògraman gus adhartas agus soirbheas fhaicinn ann am BBC ALBA. ’S e ar beachd gu bheil am BBC ag èisteachd – agus ’s e ar dòchas leis an taic pàrlamaideach tron gluasad mochthrath aig Westminster, agus an gluasad aig Holyrood – gun cuidich seo am BBC ann a bhith a’ tuigsinn na h-adhbharan airson còrdadh nas cothromaiche ann an craoladh Gàidhlig, mar phàirt de dhòighean seasmhach, beachdaichte ann a bhith a’ dèiligeadh ri mion-chànain na RA.”