Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

BBC ALBA – clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016

7 Sultain 2016

BEARTAS DE PHRÒGRAMAN ÙRA AIR BBC ALBA AS T-FHOGHAIR

An-diugh dh’fhoillsich BBC ALBA clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016. Am measg na chì an luchd-amhairc, tha prògraman cur-seachad, aithriseach, cùisean làitheil a thilleadh air ceòl, prògraman chloinne, spòrs, tachartasan beò agus dràma ùr bho Bannan.

An làthair aig tachartas sa BhBC ann an Glaschu an-diugh (Diciadain 7 Sultain) bha Agnes Johnstone, bean fear de na sàr chluicheadairean ann an saoghal ball-coise, an craoladair Cathy NicDhòmhnaill agus luchd-cruthachaidh phrògraman le Fiona NicChoinnich, preasantair BBC ALBA, aig an stiùir.

A’ cur taic ri sreathan ùra de Trusadh, Eòrpa, Seirm agus Dè a-nis? air a bheil luchd-amhairc mu thràth uabhasach dèidheil, thig prògraman ùra, tarraingeach chun sgrion.

Am measg nam prògraman ùra ann an clàr an fhoghair tha Tèarmann/Home from Home. Le còrr is 15,000 de chloinn, pàistean agus òigridh ann an Alba le tinneasan a tha a’ giorrachadh an dòchas-beatha, tha am buidheann CHAS a’ ruith ospaisean chloinne ann an Alba. Sa phrògram seo coinnichidh sinn Eilidh Duncan (aois 5) agus a teaghlach à Alamhagh agus chì sinn an toileachas agus an gaol a tha i air a bhith a’ faighinn aig Robin House ann am Baile an Locha bho bha i dà bhliadhna a dh’aois.

Tha am film mu bheatha Hamish (Seumas MacEanraig), a’ sealltainn sònrachas an duine suaicheanta sa ann an cultar na h-Alba. An làthair cuideachd aig an tachartas bha Steve Byrne, an seinneadair agus sgrìobhaiche ainmeil agus sheinn e ‘Freedom Come all Ye’ ris na bha an làthair.

Airson luchd-leantainn spòrs tha am prògram Jimmy Johnstone a’ dèanamh luaidh air beatha fear de na sàr chluicheadairean ann an eachdraidh spòrs na h-Alba.

Ann an Sàr-sgeòil/Outlander, tha Cathy NicDhòmhnaill an tòir air na h-àiteachean, an dualchas agus an eachdraidh a thug air Diana Gabaldon leabhraichean Outlander a sgrìobhadh. Dè an fhìrinn a tha air cùl an saobh-sgeul a tha a’ tàladh luchd-leantail gu Alba às gach ceàrn dhen t-saoghal?

Bha Dougie MacIlleathain am measg nan aoighean aig a’ BhBC agus chi luchd-amhairc BBC ALBA prògraman bho Ceòl bho Perthshire Amber a dh’aithghearr air an t-seanail.

Bidh dràma Gàidhlig BBC ALBA, Bannan, a’ tilleadh as t-Fhoghar leis an treas sreath, agus tha clàradh airson sreath a ceithir a’ dol an-dràsta.

Tha an t-seanail cuideachd a’ cur fàilte air dithis ùra – Kim Carnie (aois 22 às an Òban) agus Mark Mac a’ Ghobhainn (aois 19 à Siabost, Leòdhais) – a bhios a’ tòiseachadh nan preseantairean air an 24mh sreath de Dè a-nis?

Thuirt Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Seirbheis BBC ALBA: “Bho chaidh BBC ALBA air an èadhar bho chionn ochd bliadhna, tha sinn air dìlseachd mhòran a ghleidheadh a thuilleadh air daoine ùra a’ thàladh chun nam prògraman againn. Tha sinn an dòchas gun còrd na prògraman ùra foghair – bho chomadaidh gu aithriseach le gu leòr eatorra – ri gach neach anns gach sgìre.

“Tha sinn a’ tairgse seirbheis nach fhaighear an àite sam bith eile agus tha mi misneachail gu bheil ar ro-innleachd a bhith a’ cruthachadh phrògraman ùra ann an co-bhoinn leis a’ BhBC agus le cuid de companaidhean riochdachaidh as fheàrr ann an Alba, a’ ciallachadh gu lean ar soirbheas.”

Gheibhear fiosrachadh mu na prògraman an cois seo.