Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Fàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig

15 Sultain 2016

FÀILTE AIR IOMRADH SA CHAIRT RÌOGHAIL AIR CRAOLADH GÀIDHLIG ACH BARRACHD SHEILBHEACH FHATHAST A DHÌTH AIRSON BBC ALBA

Tha MG ALBA an-diugh a’ cur fàilte air an iomradh air craoladh Gàidhlig a chaidh fhoillseachadh ann an dreach Cairt Rìoghail ùr a’ BhBC, fhad ’s aig an aon àm a’ cur ìmpidh air a’ BhBC togail air soirbheas BBC ALBA le tuilleadh sheilbheach san t-seanail.

Tha MG ALBA air iarraidh air a’ BhBC dealas foirmeil a thoirt seachad airson àrdachadh san àireamh de phrògraman ùra airson BBC ALBA bho 4.5 uair a thìde gach seachdain gu 10 uairean – gus co-ionnanachd a ruighinn leis an t-seanail Chuimreach S4C. An-dràsta, tha MG ALBA a’ coimiseanadh phrògraman bho chòrr is 20 companaidh neo-eisimeileach stèidhichte ann an Alba.

Tha am feum airson dealas nas làidire bhon BhBC airson craoladh Gàidhlig air taic fhaighinn bho air feadh na roinn phoilitigeach agus bho air feadh a’ ghnìomhachais, le gluasadan anns an dà Phàrlamaid, ceistean gan cur air ministearan, taic bhon Chomataidh Thaghte, iomairt bhidio air-loidhne le taic mhòran, nam measg an t-ùghdar Peter May, athchuinge air-loidhne, agus mòran, mòran litrichean chun BhBC a’ cur taic ris an iarrtas, nam measg tè bhon Leas-Phrìomh Mhinistear ann an Alba, John Swinney.

Tha BBC ALBA, a tha air a ruith ann an co-bhanntachd eadar am BBC agus MG ALBA, air luchd-amhairc de thimcheall air 700,000 a thàladh agus a’ faighinn taic fharsaing. Tha dèanadas na seanail air dèanamh tòrr nas fheàrr na an dùil a chaidh mu choinneimh na seanail le Urras a’ BhBC.

Tha MG ALBA airson an àireamh de ath-chraolaidhean air BBC ALBA a lùghdachadh gu mòr.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha a’ Chairt agus Aonta Frèam-obrach a’ BhBC a’ cur a-mach dealas sònraichte do chraoladh Gàidhlig agus ag ràdh gum bu chòir am BBC a bhith a’ leantainn le taic airson solarachadh stuthan Gàidhlig, agus a bhith a’ lìbhrigeadh seirbheis thelebhisein tro a chom-pàirteachas le MG ALBA. Tha sinn a’ cur fàilte air an iomradh air craoladh Gàidhlig agus air aithris Rùnaire na Stàite gu bheil Riaghaltas na RA airson ’s gum bi na goireasan a dh’fheumas aig BBC ALBA.

“’S e an ath cheum dhuinn an tuilleadh sheilbheach a ghlèidheadh. Tha sinn soilleir gu feum am BBC àrdachadh brìgheil a dhèanamh nan dealas airson na seanail gus dèanamh cinnteach gun soirbhich le BBC ALBA ann a bhith a’ toirt prògraman ùra agus cruthachail chun luchd-amhairc. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith ag obair còmhla ris a’ BhBC gus sin a choileanadh agus tha sinn am beachd gum bi an tuilleadh sheilbheach na bhuannachd do ghnìomhachasan chruthachail na h-Alba, a thuilleadh air a bhith a’ lìbhrigeadh seirbheis dhan luchd-amhairc.”