Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Bannan – luchd-amhairc eadar-nàiseanta

21 Sultain 2016

Tha dràma Gàidhlig a chaidh a chlàradh san Eilean Sgitheanach gu bhith air a reic thall thairis gu luchd-amhairc eadar-nàiseanta tro chùmhnant sgaoilidh ùr.

Tha Bannan craolta air BBC ALBA agus bidh prògraman ùra san t-sreath a’ tòiseachadh air an t-seanail a-nochd.

Tha an t-sreath a-nis uidheamaichte airson a chraoladh gu h-eadar-nàiseanta an dèidh aonta le DRG, fear de na prìomh sgaoileadaran neo-eisimeileach de phrògraman san t-saoghal.

Tha an naidheachd mu sgaoileadh eadar-nàiseanta Bannan a’ tighinn aig an aon àm ’s a tha MG ALBA, com-pàirtiche seanail BBC ALBA, a’ cur a-mach buaidh eaconamach craoladh Gàidhlig aig Pàrlamaid na h-Alba.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha sgeulachd Bannan na phàirt de fàs BBC ALBA agus tha an aonta sgaoilidh seo na phrìomh cheum ann an leasachadh na seanail.

“Bha e cudromach gun d’ thug BBC ALBA aire do dhràma gus ar prìomh luchd-amhairc Gàidhlig a fhrithealadh ach dh’fheumadh an dràma – agus an t-seanail – cuideachd dèanamh cinnteach gum b’ urrainn dhuinn cur ri roinn chruthachail na h-Alba”.

Tha figearan a thèid am foillseachadh a dh’aithghearr bho na comhairlichean Olsberg SPI a’ sealltainn buaidh eaconamach seilbheach MG ALBA, gu h-àraidh sna h-Eileanan Siar agus san Eilean Sgitheanach. Tha rannsachadh na comhairlichean eadar-nàiseanta seo a’ sealltainn “gu bheil na 114.4 obraichean làn-thìde air an cruthachadh gu dìreach no a’ faighinn taic bho MG ALBA co-ionnan ri dìreach nas lugha na 11,000 ann am meadhan Alba”. Bha buaidhean mar an ceudna ann an luach eaconamach a bharrachd, air a thomhas le GVA, agus ann an luach co-ionnan de thuarastalan cruthaichte.

Lean Dòmhnall Caimbeul: “Tha na figearan seo a’ sealltainn a’ bhuaidh mhòir eaconamach air seilbheach ann an craoladh Gàidhlig agus na toraidhean a tha leithid de sheilbheach a’ cruthachadh airson fàs ann an gnìomhachasan cruthachail na h-Alba”.

Bidh aonta ùr Young Films a’ gabhail a-steach prògraman agus stuthan a bharrachd a bhios air a riochdachadh le Young Films, an companaidh riochdachaidh neo-eisimeileach a chaidh stèidheachadh le riochdaire The Inbetweeners, Chris Young.

Thuirt Chris Young, riochdaire Bannan: “Nuair a thòisich sinn a’ riochdachadh Bannan, bha sinn soilleir gum bu chòir don dràma a bhith tarraingeach chan ann a-mhàin do luchd-amhairc Gàidhlig agus Albannach ach gum biodh sgeulachdan ann a bhiodh freagarrach thar-chrìochan.

“Bha fios againn gu robh an tàlant riochdachaidh ann taobh a-staigh Alba gus dràma a dhèanamh. Le suidheachadh air leth an t-Eilean Sgitheanaich cha robh feum ach air ùrlar agus goireasan gus a thoirt gu buil”.

Tha BBC ALBA air a ruith mar chom-pàirteachas eadar MG ALBA agus am BBC.

Tha MG ALBA a’ cur ìmpidh air a’ BhBC an tuilleadh sheilbheach a chuir gu ruige na seanail gus an àireamh de phrògraman ùra a mheudachadh agus an àireamh de ath-chraolaidhean a lùghdachadh.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul cuideachd: “Tha sinn àrd-amasach airson Gàidhlig agus airson BBC ALBA – ’s e ar miann airson na seanail gun tig gealltanas bhon BhBC airson àrdachadh seilbheach na phàirt de phoileasaidh seasmhach agus taiceil bhuapa mu choinneimh seirbhisean mion-chànain. A’ leantainn na chaidh fhoillseachadh an t-seachdain-sa chaidh sa Chairt agus ann an Aonta Frèam-obrach a’ BhBC bidh sinn ag obair còmhla ris a’ BhBC sna mìosan air thoiseachd agus a’ dèanamh gach oidhirp gealladh a bharrachd fhaighinn bhon BhBC airson na seanail.”