Fios mun Bhòrd

English / Beurla

Fios mun Bhòrd

Tha am Bòrd air a dhèanamh suas de Chathraiche agus suas ri 11 ball eile. Tha buill air an cur an dreuchd airson ùine-shuidheachaidh le Ofcom le aonta bho Rùnaire na Stàite. Tha an t-Àrd-Oifigear air a chur an dreuchd leis a’ Bhòrd.

Dleastanas

Dleastanas

Tha dleastanas MG ALBA ga chur an cèill ann an Achd a’ Chonaltraidh 2003Achd Craolaidh 1990 agus Achd Craolaidh 1996.

Tha uallach air a’ bhòrd a bhith a’ cur air dòigh ro-innleachd aig ìre àrd agus a’ dealbh, ag ath-sgrùdadh agus a’ moladh phoileasaidhean agus chleachdaidhean gus am faigh iad amasan ro-innleachdail na buidhne a choileanadh.

A thuilleadh air beachdachadh air na h-amasan ro-innleachdail iomlan nì am Bòrd measadh air na prionnsabalan a tha a’ riaghladh raointean obrachaidh mar mhaoineachadh, pròiseactan, trèanadh, goireasan, seirbheisean bho muigh, feuman luchd-cleachdaidh agus dàimh luchd-earrainn.

Tha riaghailtean mu obair Bòrd agus Comataidhean MG ALBA gan cur an cèill sna Gnàth-riaghailtean.

Tha Cathraiche agus Buill MG ALBA fo smachd Còd Giùlain nam Ball.

Comataidh Sgrùdaidh is Dearbhaidh

’S e obair Chomataidh Sgrùdaidh & Dearbhaidh comhairle a thoirt don Bhòrd gu bheil siostaman iomchaidh riaghladh, in-smachd agus measadh chunnartan air an cuir an sàs taobh a-staigh MG ALBA.

Stèidheachadh agus Ballrachd

 • Coinneachadh dà uair co-dhiù gach bliadhna agus aon uair air a’ char as lugha le sgrùdairean bho muigh.
 • Feumaidh co-dhiù 3 buill de MG ALBA a bhith air a’ Chomataidh Sgrùdaidh is Dearbhaidh agus gun Chathraiche MG ALBA no comataidh sam bith eile MG ALBA a bhith air gin dhiubh.
 • Feumaidh aon bhall co-dhiù den Chomataidh Sgrùdaidh is Dearbhaidh a bhith eòlach air obair ionmhasail no faodar comhairleach ionmhais neo-eisimeileach a cho-thaghadh.
 • ’S e ball den luchd-obrach a bhios na rùnaire air a’ chomataidh.

Dleastanasan

Tha raon-ùghdarrais Comataidh Sgrùdaidh & Dearbhaidh mar a leanas:

 • Ath-sgrùdadh a dhèanamh air in-smachd agus comhairle a thoirt don Bhòrd air raon agus giùlain sgrùdadh in-taigh sam bith
 • Moladh a dhèanamh air cur an sàs poileasaidhean cunntasachd agus aonta den Aithisg Riaghlaidh anns an Aithisg Bhliadhnail
 • Comhairle a thoirt don Bhòrd air taghadh, cuir an dreachd, cuir a-mach à dreuchd agus tuarastail an luchd-sgrùdaidh on taobh a-muigh, a’ measadh èifeachdas an luchd sgrùdaidh agus raon an cuid obrach
 • Sgrùdadh a dhèanamh air gnìomhan na manaidsearan gus na molaidhean sgrùdaidh a chaidh aontachadh air riaghladh, measadh chunnartan agus smachd a chuir an sàs
 • Dèanamh cinnteach gu bheil poileasaidhean, dòighean-obrach agus siostaman mar bu chòir, a rèir riatanasan reachdail agus builichte gu h-iomchaidh
 • Measadh a dhèanamh air cunnartan agus èifeachdas MG ALBA fhèin, a’ gabhail a-steach na chaidh a chuir an sàs le na manaidsearan a thaobh eaconamaidh, èifeachdas agus buaidheachd no Luach an airgid.

Aithisgean

Bidh an luchd-obrach a’ cuartachadh geàrr-chunntasan na Comataidh gu gach ball de MG ALBA.

Comataidh a’ Chathraiche

Is e ròl Comataidh a’ Chathraiche comhairle a thoirt don Bhòrd air poileasaidhean ballrachd agus luchd-obrach, a’ gabhail a-steach planadh leantainneachd, fastadh, poileasaidhean dhaonna agus tuarastal.

Stèidheachadh agus Ballrachd

 • Coinneachadh co-dhiù dà uair gach bliadhna
 • Ballrachd: Cathraiche a’ Bhùird, Cathraiche Comataidh Sgrùdaidh & Dearbhaidh agus dà bhall eile ainmichte le Cathraiche a’ Bhùird
 • Bidh ball den luchd-obrach na Rùnaire air a’ Chomataidh

Dleastanasan
Is e raon-ùghdarrais Comataidh a’ Chathraiche:

 • Ath-sgrùdadh cunbhalach a dhèanamh air structar, meud agus co-dhèanamh (a’ toirt a-steach sgilean, eòlas agus iomadachd) a’ bhùird agus molaidhean a thoirt don bhòrd agus do Ofcom air sgrùdadh, taghadh agus cur an dreuchd Buill a ’Bhùird
 • Ath-sgrùdadh a dhèanamh air feumalachdan ceannardais na buidhne, gach cuid gnìomhach agus neo-ghnìomhach, agus sùil a chumail air, às leth a’ Bhùird, fastadh agus fastadh Àrd Oifigear
 • Beachdachadh agus comhairle a thoirt don Bhòrd air:
  • Ro-innleachd dhaonna agus Plana Luchd-obrach bliadhnail;
  • Co-ionannachd, Iomadachd & In-ghabhalachd a thaobh luchd-obrach & bòrd;
  • Poileasaidhean fastaidh, dhaonna agus tuarastail
 • Beachdachadh agus comhairle a thoirt don Bhòrd air uallach sòisealta corporra, a’ toirt a-steach buaidhean sòisealta, coimhearsnachd agus àrainneachd MG ALBA
 • Comhairle agus taic a thoirt don Àrd-Oifigear air cùisean neo-àbhaisteach HR
 • Comhairle a thoirt seachad air cùisean èiginn.

Cumhachdan

 • Aithisgean neo-eisimeileach a choimiseanadh mar a dh’fheumas
 • Taic speisealta a thoirt a-steach mar a dh’fheumas airson sgrùdadh agus taghadh an Àrd-Oifigear

Ag aithris

Cuartaichidh an Rùnaire geàrr-chunntasan na Comataidh air buill MG ALBA.