Fios mun Bhòrd

English / Beurla

Fios mun Bhòrd

Tha am Bòrd air a dhèanamh suas de Chathraiche agus suas ri 11 ball eile. Tha buill air an cur an dreuchd airson ùine-shuidheachaidh le Ofcom le aonta bho Rùnaire na Stàite. Tha an t-Àrd-Oifigear air a chur an dreuchd leis a’ Bhòrd.

Dleastanas

Dleastanas

Tha dleastanas MG ALBA ga chur an cèill ann an Achd a’ Chonaltraidh 2003Achd Craolaidh 1990 agus Achd Craolaidh 1996.

Tha uallach air a’ bhòrd a bhith a’ cur air dòigh ro-innleachd aig ìre àrd agus a’ dealbh, ag ath-sgrùdadh agus a’ moladh phoileasaidhean agus chleachdaidhean gus am faigh iad amasan ro-innleachdail na buidhne a choileanadh.

A thuilleadh air beachdachadh air na h-amasan ro-innleachdail iomlan nì am Bòrd measadh air na prionnsabalan a tha a’ riaghladh raointean obrachaidh mar mhaoineachadh, pròiseactan, trèanadh, goireasan, seirbheisean bho muigh, feuman luchd-cleachdaidh agus dàimh luchd-earrainn.

Tha riaghailtean mu obair Bòrd agus Comataidhean MG ALBA gan cur an cèill sna Gnàth-riaghailtean.

Tha Cathraiche agus Buill MG ALBA fo smachd Còd Giùlain nam Ball.

Comataidh Sgrùdaidh is Dearbhaidh

’S e obair Chomataidh Sgrùdaidh & Dearbhaidh comhairle a thoirt don Bhòrd gu bheil siostaman iomchaidh riaghladh, in-smachd agus measadh chunnartan air an cuir an sàs taobh a-staigh MG ALBA.

Stèidheachadh agus Ballrachd

 • Coinneachadh dà uair co-dhiù gach bliadhna agus aon uair air a’ char as lugha le sgrùdairean bho muigh.
 • Feumaidh co-dhiù 3 buill de MG ALBA a bhith air a’ Chomataidh Sgrùdaidh is Dearbhaidh agus gun Chathraiche MG ALBA no comataidh sam bith eile MG ALBA a bhith air gin dhiubh.
 • Feumaidh aon bhall co-dhiù den Chomataidh Sgrùdaidh is Dearbhaidh a bhith eòlach air obair ionmhasail no faodar comhairleach ionmhais neo-eisimeileach a cho-thaghadh.
 • ’S e ball den luchd-obrach a bhios na rùnaire air a’ chomataidh.

Dleastanasan

Tha raon-ùghdarrais Comataidh Sgrùdaidh & Dearbhaidh mar a leanas:

 • Ath-sgrùdadh a dhèanamh air in-smachd agus comhairle a thoirt don Bhòrd air raon agus giùlain sgrùdadh in-taigh sam bith
 • Moladh a dhèanamh air cur an sàs poileasaidhean cunntasachd agus aonta den Aithisg Riaghlaidh anns an Aithisg Bhliadhnail
 • Comhairle a thoirt don Bhòrd air taghadh, cuir an dreachd, cuir a-mach à dreuchd agus tuarastail an luchd-sgrùdaidh on taobh a-muigh, a’ measadh èifeachdas an luchd sgrùdaidh agus raon an cuid obrach
 • Sgrùdadh a dhèanamh air gnìomhan na manaidsearan gus na molaidhean sgrùdaidh a chaidh aontachadh air riaghladh, measadh chunnartan agus smachd a chuir an sàs
 • Dèanamh cinnteach gu bheil poileasaidhean, dòighean-obrach agus siostaman mar bu chòir, a rèir riatanasan reachdail agus builichte gu h-iomchaidh
 • Measadh a dhèanamh air cunnartan agus èifeachdas MG ALBA fhèin, a’ gabhail a-steach na chaidh a chuir an sàs le na manaidsearan a thaobh eaconamaidh, èifeachdas agus buaidheachd no Luach an airgid.

Aithisgean

Bidh an luchd-obrach a’ cuartachadh geàrr-chunntasan na Comataidh gu gach ball de MG ALBA.

Comataidh Lèirsinn

Is e dleastanas Comataidh Lèirsinn beachdachadh air treandaichean agus cuideaman san raon a-muigh agus comhairle a thoirt don Bhòrd air cùisean a tha riatanach airson Lèirsinn foillsichte MG ALBA a choileanadh, a’ gabhail a-steach leantainneachd, cruth-atharrachadh, meadhanan didseatach agus ro-innleachd dhaonna.

Stèidheachadh agus Ballrachd

 • Coinneachadh gach ràithe.
 • Ballrachd: co-dhiù triùir bhall.
 • ’S e neach-obrach a bhios na Rùnaire air a’ Chomataidh.

Dleastanas

Tha dleastanas Comataidh Lèirsinn mar a leanas:

 • Beachdaich agus comhairle a thoirt don Bhòrd air freagairt MG ALBA a thaobh cànain, treandaichean mheadhanan agus teicneòlais, agus prìomh chomharran dèanadais a’ Bhùird a stèidheachadh.
 • Beachdaich agus comhairle a thoirt don Bhòrd air gnothaichean luchd-ùidh.
 • Ath-sgrùdadh cunbhalach a dhèanamh air sgilean, eòlas, agus iomadachd a’ Bhùird agus molaidhean a thoirt don Bhòrd agus do dh’Ofcom.
 • Cumail sùil air feumalachdan ceannardais na buidhne agus sùil a chumail, às leth a’ Bhùird, air fastadh agus cur an dreuchd an Àrd-Oifigear.
 • Beachdaich agus comhairle a thoirt don Bhòrd air:
  • Ro-innleachd dhaonna agus Plana Luchd-obrach bliadhnail.
  • Co-ionannachd, Iomadachd & In-ghabhalachd an luchd-obrach & bòrd.
  • Poileasaidhean fastaidh, dhaonna agus tuarastail.

Cumhachdan

Faodaidh a’ Chomataidh, aig cosgais na companaidh, aithisgean neo-eisimeileach fhaighinn mar a dh’fheumar agus faodaidh iad taic speisealta fhastadh mar a dh’fheumar.

Coileanaidh cathraiche na Comataidh dreuchd a’ Chathraiche an Gnìomh mura h-eil an Cathraiche ri fhaighinn airson ùine ghoirid no mura h-urrainn dha an dleastanasan a choileanadh. Thèid an ùine a thathar a’ meas, ma tha fios air, a thaobh nan uallaichean seo a chur an cèill do dh’Ofcom agus don luchd-ùidh iomchaidh uile. Mar Chathraiche an Gnìomh, bidh Cathraiche na Comataidh a’ coileanadh na h-uile gnìomhan mar as trice a bhuineas don Chathraiche a’ gabhail a-steach, ach gun a bhith cuibhrichte gu, an fheadhainn a tha air am mìneachadh anns na Riaghailtean Ionmhasail, Gnàth Riaghailtean agus Sgeama Tiomnachaidh is Rianachd.

Aithisgean

Bidh an Rùnaire a’ cuairteachadh geàrr-chunntasan na Comataidh gu gach ball de MG ALBA