Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Sgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh

13 Faoilleach 2017

Tha MG ALBA air Bill Macleòid, air a bheil mòr mheas aig daoine agus a tha air iomadh duais telebhisein a chosnadh, a chuir ann an dreuchd Deasaiche Coimiseanaidh, gnìomh a tha a’ cur gu mòr ris an sgioba chruthachail a tha air cùl BBC ALBA.

Tha cùrsa-beatha fada agus soirbheachail air a bhith aig Bill Macleòid ann a bhith a’ lìbhrigeadh nuadh-phrògraman làidir agus aig àrd-ìre airson BBC One, BBC Two, BBC Four, BBC Scotland agus CBBC. Thòisich a bheatha-obrach telebhisein ann am prògraman Gàidhlig far an robh e na stiùiriche airson cuid de shàr phrògraman Gàidhlig, leithid Na h-Eilthirich, Ran Dan agus Gruth is Uachdar, a choisinn iomadh duais. Bho chionn ghoirid bha e ag obair air raoin farsaing de phrògraman, leithid am prògram comharraichte, A History of Scotland.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Ro-innleachd is Co-bhanntachd MG ALBA: “Mar bu chòir, tha urram agus meas air Bill mar neach air leth cruthachail a choisinn deagh chliù na dhreuchd. Gu ruige seo tha BBC ALBA air a bhith sàr-shoirbheachail. Gus an t-soirbheas sin a dhèanamh seasmhach tha feum air ìrean nas aìrde de dh’ùr-ghnàthachadh agus de chruthachaileachd bhon sgioba a tha a’ lìbhrigeadh prògraman na seanail. Tha an dreuchd ùr seo, agus a bhith a’ cur cuideigin le comasan Bill an lùib an sgioba, a’ dol a chuideachadh le soirbheas BBC ALBA san àm ri teachd.”

Thuirt Bill MacLeòid: “Tha mi a’ coimhead air adhart gu mòr ris an obair seo aig MG ALBA. Thòisich mo bheatha-obrach ann an telebhisean Gàidhlig agus tha e mìorbhailteach a bhith a’ tilleadh gu raon a tha an-dràsta cho làn de thàlant agus de chruthachaileachd. ’S e fìor urram a tha seo agus tha mi a’ coimhead air adhart ri bhith a’ toirt susbaint ùr, làidir gu luchd-amhairc air feadh na dùthcha.”