Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17

21 Samhain 2016

SGEAMA PÌLEAT FÒRMAT CEILTEACH 2016/17

Airson an dàrna bliadhna, tha MG ALBA, S4C agus TG4 toilichte a bhith a’ co-obrachadh san sgeama pìleat, Fòrmatan Ceilteach. Thathar a’ sireadh bheachdan air prògraman ùra, fìrinneach, ach spòrsail, nàdarrach, neo-sgrìobhte anns am bi susbaint is anns am bi ùidh aig daoine den h-uile aois air feadh nan dùthchannan Ceilteach agus nas fharsaing na sin. Tha an sgeama a’ feuchainn ri blas fhaighinn air an seòrsa spiorad a tha ri fhaotainn sna dùthchannan Ceilteach san là an-diugh.

Thig maoineachadh de £15,000 gu h-iomlan airson a’ phrògram deuchainn bho MG ALBA, TG4 & S4C, leis an amas fòrmat a leasachadh a bhiodh comasach a chleachdadh sna dùthchannan Ceilteach air fad agus nas fharsaing na sin.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Ro-innleachd is Co-bhanntachd MG ALBA: “Tha sinn àrd-amasach airson craoladh Gàidhlig agus airson ar luchd-solar agus tha an sgeama seo a’ toirt cothrom dhuinn a bhith a’ cruadhachadh fòrmat ùr agus co-obrachadh le craoladairean is margaidhean eile”.

Gheibhear an tuilleadh fiosrachaidh an seo.