Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Eòlaichean a’ ghnìomhachais a’ toirt taic do sgoilearan na h-Alba is iad a’ cruthachadh filmichean goirid Gàidhlig

17 Samhain 2022

Le gun ach mìos ri dhol mus bi farpais FilmG na bliadhna-sa a’ dùnadh gu inntrigidhean, tha taghadh tàlantach bho air feadh saoghal nam meadhanan ann an Alba air a bhith a’ lìbhrigeadh bhùithtean-obrach anns gach ceàrnaidh den dùthaich gus taic a thoirt do fhilmeadairean òga amaiseach leis na filmichean Gàidhlig aca fhèin.

On a chaidh co-fharpais na bliadhna-sa a chur air a casan san t-Sultain, chaidh bùithtean-obrach a lìbhrigeadh anns an Eilean Sgitheanach, ann an Inbhir Nis, Leòdhas, Geàrrloch, Ullapul, Inbhir Pheofharain, Dùn Omhain, Obar Dheathain, agus anns an Òban, le pailteas a bharrachd san amharc anns a’ mhìos a tha romhainn.

Mar phàirt de na bùithtean-obrach, a bhios a’ gabhail àite thairis air dà là, bidh na h-oidean ag obair gus cleasan nan sgeòil agus sàr-oideas teicnigeach a thoirt seachad, a thuilleadh air cho mòr ’s a nì deagh dheasachadh diofar ann a bhith a’ toirt sgeulachdan nan daoine òga cruthachail seo gu bith.

Tha FilmG ag amas air lorg fhaighinn air rionnagan an ama ri teachd airson nam meadhanan Gàidhlig ann an Alba, agus a bhith a’ toirt taic dhaibh agus gan cuideachadh gus seo a ruighinn, le bhith a’ cleachdadh eòlas dhaoine a tha an-sàs anns a’ ghnìomhachas mar-thà – an dà chuid air beulaibh agus air cùl a’ chamara – gus beagan den ghliocas aca fhèin a thoirt don ath-ghinealach.

Ann an Geàrrloch, thòisich bùithtean-obrach na bliadhna-sa aig Àrd-sgoil Geàrrloch, anns an do chruthaich sgoilearan dà fhilm, leis a’ chiad fhear dhiubh a’ dealbhachadh eachdraidh agus an caochladh a thàinig air a’ bhaile aca thar nam bliadhnaichean, agus am fear eile na dhràma le ro- sheallaidhean os-nàdarrach air an àm ri teachd, s a fhuair taic bho stiùiriche agus filmeadair BBC ALBA Dòl Eòin MacFhionghain agus Megan Dale bho sgioba FilmG.

Anns an Eilean Sgitheanach, fhuair sgoilearan Àrd-sgoil Phort Rìgh oideachadh bho chleasaiche Bannan Alasdair MacAoidh, stiùiriche BBC ALBA Fiann MacLeòid agus Murchadh MacSuain is Megan Dale bho sgioba FilmG, is iad a’ cruthachadh trì filmichean fa leth anns an sgoil.

Bha filmeadair BBC ALBA Fiann MacLeòid a’ tilleadh dhan sgoil dhan deach e fhèin; an dearbh àite far an do thog e fhèin dealas airson a bhith a’ cruthachadh fhilmichean.

Ann an Ullapul, thug filmeadair BBC ALBA Dòl Eòin MacFhionghain seachad bùithtean-obrach airson dà fhilm fa leth a chruthachadh le sgoilearan Bun-sgoil Ullapuil.

Ann an Steòrnabhagh b’ iad Daibhidh Màrtainn, stiùiriche BBC ALBA a tha air iomadh duais a thogail airson a chuid-obrach agus filmeadair ionadail Ruaraidh Urpeth a bha air ceann bùithtean-obrach agus na sgoilearan a’ cruthachadh fhilmichean craicte. Ann an aon film, bha rudan buidhe a’ dol a dhìth air feadh na sgoile, agus ann am film eile, chunnacas tionndadh ùr de Britain’s Got Talent.

Bha sgioba FilmG air an dòigh chluinntinn gun robh buidheann eile ag obair air film dhaibh fhèin gu neo-eisimeileach, is iad ag obair gus aithne obair charthannais ionadail a thogail.

Ann an Inbhir Nis, bha sgoilearan Acadamaidh Allt a’ Mhuilinn ag obair còmhla ri cleasaiche Bannan Alasdair MacAoidh gus dà fhilm a chruthachadh thairis air ceithir làithean de dh’oideachadh.

Ann an Inbhir Pheofharain, dh’obraich sgoilearan Bun-sgoil Inbhir Pheofharain còmhla ri Megan Dale bho sgioba FilmG air film mu dheidhinn balach a tha air ùr-thighinn do sgoil gun fhacal Gàidhlig na cheann, ach a thog an cànan gu draoidheach an dèidh dha lus fhàs le sìol sònraichte.

Anns an Òban, bha sgoilearan Àrd-sgoil an Òbain ag obair còmhla ri cleasaiche Bannan Iain Beggs agus Megan Dale bho sgioba FilmG air film stèidhte timcheall air Oidhche Shamhna agus cràbhadh a bh’ air am beò-ghlacadh leis an dath buidhe.

Ann an Dùn Omhainn, dh’obraich an cleasaiche Daibhidh Walker agus Megan Dale bho sgioba FilmG aig Sgoil Ghràmair Dhùn Omhainn, a chaidh ainmeachadh mar Sgoil Saoghal na Bliadhna, gus dà fhilm dràmatach a chruthachadh, le aonan dhiubh a’ faighinn piobrachadh bho sgeulachd ‘Happy Gilmore’ agus am film eile ga chlàradh aig stèisean poileis Dhùn Omhainn!

Ann an Drochaid an Easbaig, fhuair dà bhuidheann fa leth bho Acadamaidh Drochaid an Easbaig oideachadh bho fhilmeadairean BBC ALBA Dòl Eòin MacFhionghain agus Fiann MacLeòid.

Ann an Glaschu, dh’obraich cleasaichean Bannan Dòl Eòin MacFhionghain agus Daibhidh Walker còmhla gus am beachd aca fhèin a chur an cruth sgriobt agus a chlàradh.

Ann an Sruighlea, thadhail filmeadair BBC ALBA Fiann MacLeòid air Àrd-sgoil Uallais gus obrachadh còmhla ri ochdnar anns a’ chiad bhliadhna agus am beachd aca a thoirt gu buil.

Ann an Obar Dheathain, chaidh an companaidh riochdachaidh ionadail Midas Media a thadhal air Acadamaidh Hazlehead, le na filmeadairean Pat NicLeòid agus Ross Young a’ cur film ri chèile leis an sgoil airson a’ cho-fharpais.

Ann an Cille Bhrìghde an Ear, chaidh cleasaiche BBC ALBA a dh’obair còmhla ri buidheann de sheachdnar aig Àrd-sgoil Ghleann Chaldair. Chleachd am film aca cuspair na bliadhna-sa – buidhe – ann an dòigh chruthachail leis an cuid tionnsgeulachd.

Tha coltas a’ cheart cho trang air na beagan sheachdainean ri thighinn airson sgioba oidean FilmG, le bùithtean-obrach a’ gabhail àite air feadh Earra Ghàidheal agus na h-Eileanan, tro mheadhan na dùthcha agus air feadh na Gàidhealtachd cuideachd.

Bidh bùithtean-obrach a’ gabhail àite suas chun a’ mhionaid mu dheireadh, leis a’ cheann-là den 9mh den Dùbhlachd 2022; gheibhear lorg air na riaghailtean uile air làrach-lìn FilmG, ach tha e gu math sìmplidh – cruthaich film Gàidhlig, cùm fo chòig mionaidean e, agus cuir a-steach e ron cheann-là.

Thuirt Manaidsear Pròiseict FilmG Murchadh MacSuain: “Tha fiabhras FilmG dha-rìreabh a’ gabhail thairis an-dràsta, le farpaisich ag obair air feadh Alba gus filmichean a chruthachadh airson a’ cho fharpais.

“Tha sinn a’ faighinn iarrtasan taice airson barrachd is barrachd inntrigidhean fhathast, agus le nas lugha na mìos ri dhol, bu mhath leinn cluinntinn bho sgoiltean, buidhnean, no filmeadairean neo eisimeileach sam bith eile a tha airson pàirt a ghabhail ann!”

Tha farpais FilmG ag amas air daoine fo aois 18 (Òigridh) agus daoine nas sine na 18 (Fosgailte), le 17 roinnean uile gu lèir, agus am-bliadhna bidh luchd-film air an comharrachadh airson an tùsachd, an cruthachalachd agus airson a bhith an sàs san iomairt.

Tha roinnean ùra ann am-bliadhna, na duaisean ùra Rionnag na Bliadhna (Òigridh) agus Duais a’ Ghnìomhachais (Fosgailte) nam measg, a tha ag amas air rionnagan òga a lorg anns na meadhanan, agus tha na duaisean Coltas as Fheàrr (Òigridh) agus Duais Cruthachaidh (Fosgailte) a dh’fhaodadh duais a thoirt dhaibhsan a nì filmichean a tha a’ leantainn an cuspair Buidhe.

Tha na riaghailtean air am foillseachadh air làrach-lìn FilmG, ach tha e gu math sìmplidh – cruthaich film Gàidhlig, cùm an ùine fo chòig mionaidean, agus faigh a-steach e ron cheann-latha (9 Dùbhlachd 2022).

Airson liosta iomlan nan roinnean fhaicinn agus airson a dhol a-steach do FilmG, tadhail air www.filmg.co.uk no cuir fios chun sgioba aig Astar Media tro filmg@astarmedia.scot.