Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Dà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA

6 Cèitean 2016

BUILL ÙRA BÒRD MG ALBA AIR AN AINMEACHADH

Tha MG ALBA a’ cur fàilte air an naidheachd a chaidh fhoillseachadh le Ofcom an-diugh (Dihaoine 6 Cèitean) gu bheil dà bhall ùra air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA. Thòisich Mairi Kidd agus Calum Fearghasdan sna dreuchdan air 1/5/16 airson teirm ceithir bliadhna.

Chaidh Maggie Choineagan (Cathraiche), Daibhidh Brew, Jo NicDhòmhnaill agus Dùghall MacAmhlaigh ath-shuidheachadh airson teirm ceithir bliadhna eile. Tha MG ALBA cuideachd a’ leigeil soraidh slàn le Alasdair MacCaluim, a tha a’ fàgail bòrd na buidhne às dèidh ochd bliadhna.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu na buill ùra an seo.