Fiosrachadh Foillseachaidh Bhuidhnean Poblach

English / Beurla

Fiosrachadh Foillseachaidh Bhuidhnean Poblach

Leugh tuilleadh anns an Aithisg Bhliadhnail againn:

Cosgaisean - thar ùine bho 1 Giblean 2021 gu 31 Màrt 2023

1 Giblean 2022 gu 31 Màrt 2023 1 Giblean 2021 gu 31 Màrt 2022

Dàimhean Poblach*
Sanasachadh phrògraman BBC ALBA

Tachartasan do luchd-ùidh

Dàimhean luchd-amhairc BBC ALBA

Taic conaltraidh o thaobh a-muigh

£110,505

£83,282

Siubhal Thall-Thairis

Co-labhairt IBC

Margaidean Susbaint TBh

Taisbeanaidhean Malairt

& Eile

£6,276

£0

Dibheirsein agus Aoigheachd – Air a thabhann

Tachartasan Poblach

Duaisean Gnìomhachais / Nàiseanta

Tachartasan Luchd-ùidh

Tachartasan Luchd-obrach & Buill

£2,971

£560

Comhairle o Thaobh a-muigh

Seirbheisean HR, IT agus Comhairle Proifeasantach Professional

Sgrùdadh Fuasglaidhean craolaich agus Eifeachdas a’ Bhùird

£89,002

£143,915

Aoigheachd agus Dibheirsein – Air fhaighinn

£750

£35

Geàrr-chunntas pàighidhean nas motha na £25,000

£11,829,986

£11,273,709

* dh’fhaodadh cuid de chosgaisean a bhith an lùib barrachd na aon de na roinnean gu h-àrd