Fiosrachadh Foillseachaidh Bhuidhnean Poblach

English / Beurla

Fiosrachadh Foillseachaidh Bhuidhnean Poblach

Leugh tuilleadh anns an Aithisg Bhliadhnail againn:

Cosgaisean - thar ùine bho 1 Giblean 2019 gu 31 Màrt 2021

1 Giblean 2020 gu 31 Màrt 2021 1 Giblean 2019 gu 31 Màrt 2020

Dàimhean Poblach*
Sanasachadh phrògraman BBC ALBA

Tachartasan do luchd-ùidh

Dàimhean luchd-amhairc BBC ALBA

Taic conaltraidh o thaobh a-muigh

£83,219

£137,403

Siubhal Thall-Thairis

Co-labhairt IBC

Margaidean Susbaint TBh

Taisbeanaidhean Malairt

& Eile

£0

£9,615

Dibheirsein agus Aoigheachd – Air a thabhann

Tachartasan Poblach

Duaisean Gnìomhachais / Nàiseanta

Tachartasan Luchd-ùidh

Tachartasan Luchd-obrach & Buill

£0

£2,794

Comhairle o Thaobh a-muigh

Seirbheisean HR, IT agus Comhairle Proifeasantach Professional

Sgrùdadh Fuasglaidhean craolaich agus Eifeachdas a’ Bhùird

£98,610

£58,852

Aoigheachd agus Dibheirsein – Air fhaighinn

£10

£865

Geàrr-chunntas pàighidhean nas motha na £25,000

£7,966,811

£8,706,289

* dh’fhaodadh cuid de chosgaisean a bhith an lùib barrachd na aon de na roinnean gu h-àrd