Fiosrachadh Foillseachaidh Bhuidhnean Poblach

English / Beurla

Fiosrachadh Foillseachaidh Bhuidhnean Poblach

Leugh tuilleadh anns an Aithisg Bhliadhnail againn:

Cosgaisean - thar ùine bho 1 Giblean 2020 gu 31 Màrt 2022

1 Giblean 2021 gu 31 Màrt 2022 1 Giblean 2020 gu 31 Màrt 2021

Dàimhean Poblach*
Sanasachadh phrògraman BBC ALBA

Tachartasan do luchd-ùidh

Dàimhean luchd-amhairc BBC ALBA

Taic conaltraidh o thaobh a-muigh

£83,282

£83,219

Siubhal Thall-Thairis

Co-labhairt IBC

Margaidean Susbaint TBh

Taisbeanaidhean Malairt

& Eile

£0

£0

Dibheirsein agus Aoigheachd – Air a thabhann

Tachartasan Poblach

Duaisean Gnìomhachais / Nàiseanta

Tachartasan Luchd-ùidh

Tachartasan Luchd-obrach & Buill

£560

£0

Comhairle o Thaobh a-muigh

Seirbheisean HR, IT agus Comhairle Proifeasantach Professional

Sgrùdadh Fuasglaidhean craolaich agus Eifeachdas a’ Bhùird

£143,915

£98,610

Aoigheachd agus Dibheirsein – Air fhaighinn

£35

£10

Geàrr-chunntas pàighidhean nas motha na £25,000

£11,273,709

£7,966,811

* dh’fhaodadh cuid de chosgaisean a bhith an lùib barrachd na aon de na roinnean gu h-àrd