Fiosrachadh Foillseachaidh Bhuidhnean Poblach

English / Beurla

Fiosrachadh Foillseachaidh Bhuidhnean Poblach

Leugh tuilleadh anns an Aithisg Bhliadhnail againn:

Cosgaisean - thar ùine bho 1 Giblean 2018 gu 31 Màrt 2020

1 Giblean 2019 gu 31 Màrt 2020 1 Giblean 2018 to 31 Màrt 2019

Dàimhean Poblach*
Sanasachadh phrògraman BBC ALBA

Tachartasan do luchd-ùidh

Dàimhean luchd-amhairc BBC ALBA

Taic conaltraidh o thaobh a-muigh

£137,403

£162,697

Siubhal Thall-Thairis

Co-labhairt IBC

Margaidean Susbaint TBh

Taisbeanaidhean Malairt

& Eile

£9,615

£9,840

Dibheirsein agus Aoigheachd – Air a thabhann

Tachartasan Poblach

Duaisean Gnìomhachais / Nàiseanta

Tachartasan Luchd-ùidh

Tachartasan Luchd-obrach & Buill

£2,794

£8,651

Comhairle o Thaobh a-muigh

Seirbheisean HR, IT agus Comhairle Proifeasantach Professional

Sgrùdadh Fuasglaidhean craolaich agus Eifeachdas a’ Bhùird

£58,852

£38,714

Aoigheachd agus Dibheirsein – Air fhaighinn

£865

£509

Geàrr-chunntas pàighidhean nas motha na £25,000

£8,706,289

£9,685,129

* dh’fhaodadh cuid de chosgaisean a bhith an lùib barrachd na aon de na roinnean gu h-àrd