Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

An t-Ollamh Coinneach MacFhionghain nach maireann

25 Cèitean 2021

An t-Ollamh Coinneach MacFhionghain nach maireann

Tha MG ALBA a’ cuimhneachadh air an Ollamh Coinneach MacFhionghain nach maireann, sàr-Ghàidheal agus fear a bha air bòrd MG ALBA eadar 2008-2011.
Thuirt Ceannard MG ALBA Dòmhnall Caimbeul:

“’S e sgoilear uabhasach cudromach agus buadhmhor a bha san Ollamh Coinneach MacFhionghain agus tha an rannsachadh agus na beachdan aige fhathast gan cleachdadh an-diugh.
Bha e na bhall air bòrd MG ALBA aig àm sònraichte, nuair a bha BBC ALBA dìreach a’ tòiseachadh, agus chuidich e gus craoladh na Gàidhlig agus leasachadh na Gàidhlig a stiùireadh fad a bheatha.

Tha ar smuaintean le a theaghlach agus a charaidean aig an àm dhuilich seo.”