Comataidh Shusbaint, Sgilean & Dhàimhean – Dùbhlachd 2020