Comataidh Shusbaint, Sgilean & Dhàimhean – geàrr-chunntasan Sultain 2021