Comataidh Shusbaint, Sgilean & Dhàimhean – Sultain 2021