Comataidh Shusbaint, Sgilean & Dhàimhean – geàrr-chunntasan Gearran 2021