Comataidh Shusbaint, Sgilean & Dhàimhean – Faoilleach 2021