Comataidh Shusbaint, Sgilean & Dhàimhean – geàrr-chunntasan Cèitean 2021