Comataidh Shusbaint, Sgilean & Dhàimhean – Cèitean 2021