BBC ALBA Cuairt Coimiseanaidh Clàr Samhraidh / Foghair 2023

English / Beurla

Cuairt Coimiseanaidh Clàr Samhraidh / Foghair 2023

Mu

’S e seanail àrd-amasach, a bhuineas don là an-diugh agus don là     a-màireach a th’ ann am BBC ALBA leis a’ Ghàidhlig aig a cridhe: ar daoine, ar cànan, ar cultar, ar saoghal.  Tha ar sealladh farsaing agus tha sinn airson sgeulachdan innse a thogas ùidh is aire choimhearsnachdan air feadh Alba agus air feadh an t-saoghail.

Tha co-bhanntachd BBC ALBA pròiseil de na co-bhanntachdan cruthachail a leasaich sinn thar nam bliadhnaichean. Thathas a’ coimhead air adhart ri togail orra sin gus tuilleadh shusbaint a bheir buaidh gu h-ionadail is gu h-eadar-nàiseanta a dheasachadh.

Tha e cudromach dhuinne gu bheil na sgeulachdan a tha sinn ag innse agus na daoine a tha dhan toirt beò, mar sgàthan air farsaingeachd beatha ar luchd-amhairc.

Tha BBC ALBA gu mòr airson molaidhean fhaicinn a dh’fhaodadh buaidh shusbainteach a chruthachadh agus duaisean a chosnadh, agus obraichidh sinn gu cruaidh còmhla riut gus an amas sin a lìbhrigeadh.

Tha sinn airson greimeachadh air gach goireas a th’ againn, is ur spionnadh cruthachail agus ur lèirsinn teicnigeach an cois sin, gu buannachd ar luchd-amhairc.  Cuiridh sinn fàilte air tagraidhean a tha a’ toirt ionmhais a bharrachd nan cois air neo aig am bheil comas sin a dhèanamh.

Tha sinn fosgailte a thaobh fad phrògraman.  Cuiridh sinn fàilte air tagraidhean leth-uair, uair a thìde, sreathan air neo pròiseactan sònraichte a sheasas suas gu 90m.

Cinn-Là

Cinn-Là Thagraidhean

 • Tha a’ chuairt seo ag amas air clàr an t-Samhraidh, Foghair agus ceann bliadhna 2023
 • Ceann-là airson beachdan – Diluain 9mh Faoilleach 2023, 1f.
 • Ceann-là airson co-dhùnaidhean MG ALBA/BBC – Dihaoine 27mh Faoilleach 2023, 5f.

Bu chòir na tagraidhean agaibh agus ceistean mu nì sam bith anns a’ chuairt coimiseanaidh seo a chur gu Jennifer NicChoinnich bbcalbacommissioning@bbc.co.uk

Prìomhachasan Clàr

Tha sinn a’ sireadh phrògraman a bheir buaidh anns a’ chlàr agus a ghlacas aire air iPlayer.  Feumaidh ur beachdan a bhith soilleir, sònraichte agus comasach air sùil dhaoine a ghlacadh sa bhad agus an aire a ghleidheadh.   Agus na dèanamh dìochuimhn air a’ mhiann a th’ aig mòran airson cur-seachad agus toil-inntinn.

Tha sinn a’ sireadh bheachdan cuideachd a b’ urrain obrachadh  ann an clàr ceann bliadhna 2023/24.  Beachdaich air dè a dh’fhaodadh a bhith a dhìth air luchd-amhairc aig àm Nollaig is Bliadhn’ Uire.  Saoil dè na rudan a bheireadh daoine, thar nan ginealachan , cruinn còmhla aig an àm seo den bhliadhna.

Stiùireadh

Is fhiach smaoineachadh air na nithean seo ann a bhith a’ cruthachadh thagradh:

 • Dè na h-amasan a th’ agad airson a’ phròiseict seo?
 • Cò dha a tha e?
 • Ciamar a shuidheas e anns a’ chlàr an ceann 6 mìosan air neo bliadhna bhon dràsta?
 • Dè a’ bhuaidh a bheir an àrainneachd-obrach ùr seo air an dòigh sa bheil thu ag innse an sgeulachd?
 • Dè mu dheidhinn a ghlacas aire an luchd-amhairc?
 • A bheil am beachd seo a’ toirt sealladh air an t-saoghal mar a tha e?
 • Eil e mar sgàthan air farsaingeachd ar coimhearsnachdan?
 • Dè tha ùr ann? A bheil e ùr-ghnàthasach a thaobh lìbhrigeadh, cumadh, tàlant, teicneòlas no an taobh bho bheil an sgeulachd ga h-innse?
 • An gabh an sgeulachd grèim air daoine, a’ dùsgadh co-fhaireachdainn air neo deasbad, agus a bheil susbaint innte a chumas aire dhaoine fad a’ phrògraim?
 • An toir e uinneag do dhaoine air suidhichidhean air neo àiteachan nach fhaiceadh iad gu h-àbhaisteach?
 • A bheil an cumadh a thaobh fad, tàlant agus fòrmat a’ freagairt air an luchd-amhairc agus an sgeulachd?
 • Dè a tha e a’ cur ri farsaingeachd an deilbh a tha ri fhaicinn anns an sgàthan aig BBC ALBA?
 • A bheil cothrom an cois na sgeòil airson co-mhaoineachaidh a shireadh bho bhuidhnean ann am Breatainn air neo thall thairis mu choinneimh a’ phròiseict?
 • Dè na cothroman a th’ ann dreach a chur air an sgeulachd airson a h-innse no a putadh air ùrlaran didseatach cho math ri telebhisean?

Tagraidhean

 • Thoir dhuinn iomradh goirid cruthachail le fios mun phrìomh thàlant air beulaibh agus air cùlaibh a’ chamara agus cuideachd am buidseat a th’ ann. Thoir dhuinn cuideachd fiosrachadh mu chothroman meadhanan didseatach a’ gabhail a-steach mar, nam biodh e iomchaidh, diofar chruthan a chleachdadh airson diofar ùrlaran didseatach.  Cha bu chòir don seo a bhith nas fhaide na aon duilleag A4 gach prògram.
 • Bidh sinn cuideachd a’ coimhead airson dearbhadh gu bheil an riochdaire air smaoineachadh air mar a thogadh iad ùidh luchd-amhairc anns a’ phrògram tro phàipearan-naidheachd, na meadhanan sòisealta agus meadhanan-craolaidh eile.
 • Cuiridh sinn fàilte air blas de na prògraman ged nach eil seo riatanach.
 • Dh’fhaodadh gun tèid agallamhan a chumail leis an luchd-tagraidh gus na tagraidhean a leasachadh.
 • Thèid prìomhachas a thoirt do thagraidhean a tha a’ toirt feart air cothroman airson maoineachadh a bharrachd leithid, ach chan e a-mhàin, iad seo:

Bu chòir do thagraidhean co-riochdachaidh a tha a’ sireadh prìomh mhaoineachaidh bho cho-bhanntachd MG ALBA/BBC iarrtas a chur airson maoineachadh tro na cuairtean coimiseanaidh seo.

Tagraidhean Cuairt Coimiseanaidh

 • Ceann-là airson beachdan – Diluain 9mh Faoilleach 2023, 1f.
 • Ceann-là airson co-dhùnaidhean – Dihaoine 27mh Faoilleach 2023 , 1f

Bu chòir na tagraidhean agaibh agus ceistean mu nì sam bith anns a’ chuairt coimiseanaidh seo a chur gu Jennifer NicChoinnich: bbcalbacommissioning@bbc.co.uk