Ar Saoghal

BBC ALBA

FilmG

LearnGaelic

SpeakGaelic

Fios

Advance Carousel

Beàrn-obrach

Obraichean Samhraidh aig MG ALBA

Ceann-là: 13 Giblean 2021, 12f

Tha MG ALBA toilichte a bhith a’ fastadh airson 5 obraichean samhraidh a ruitheas eadar Ògmhios-Lùnastal 2021.

Bu mhath leinn cluinntinn bho dhaoine fa leth a tha airson eòlas obrach fhaighinn mar phàirt den chùrsa ionnsachaidh aca agus sgilean fhaighinn ag obair taobh a-staigh àrainneachd nam meadhanan Gàidhlig. Bu chòir tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig.

Cuir fios thugainn

Tha sinn an-còmhnaidh toilichte cluinntinn bhuaibh

MG ALBA
Rathad Shìophoirt
Steòrnabhagh, HS1 2SD

Fòn: 01851 705550
Post-d: fios@mgalba.com