Ar Saoghal

BBC ALBA

FilmG

LearnGaelic

SpeakGaelic

Fios

Advance Carousel

Beàrn-obrach

Beàrn-obrach Pàirtiche Ionnsachadh Air-loidhne SpeakGaelic

Ceann-là: 4 Cèitean 2021, 12f

Tha dà dhreuchd bàn aig MG ALBA an-dràsta airson Pàirtiche Ionnsachadh Air-loidhne SpeakGaelic a’ toirt taic do dh’obair na Sgioba Ionnsachaidh Air-loidhne. Bidh na tagraichean soirbheachail ag obair leis an Sgioba Ionnsachaidh Air-loidhne ann a bhith ag ath-riochdachadh susbaint air-loidhne, a’ cur susbaint air làrach-lìn SpeakGaelic agus a’ toirt taic airson riochdachadh èèagus foillseachadh susbaint meadhanan sòisealta.

Bu chòir sgilean rianachd làidir a bhith aig tagraichean, aire gu mion-fhiosrachadh agus a bhith comasach air obrachadh gu h-èifeachdach mar phàirt de sgioba. Bu chòir na tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig.

Cuir fios thugainn

Tha sinn an-còmhnaidh toilichte cluinntinn bhuaibh

MG ALBA
Rathad Shìophoirt
Steòrnabhagh, HS1 2SD

Fòn: 01851 705550
Post-d: fios@mgalba.com