GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

BBC ALBA schedule

BBC ALBA Autumn schedule Clàr Foghair BBC ALBA

Join BBC ALBA this Autumn for a fantastic selection of programmes Taghadh sònraichte de phrògraman air BBC ALBA as t-Fhoghar

BBC ALBA in nine different countries

BBC ALBA Goes Global BBC ALBA air feadh an t-saoghail

Two BBC ALBA series will be shown across nine different countries this summer Thèid dà shreath BBC ALBA a shealltainn ann an naoi diofar dùthchannan

Women’s Bundesliga on BBC ALBA

International Award Duais Eadar-nàiseanta

International Award for Gaisgich Òga an Dàrna Cogaidh, a BBC ALBA Children’s Collaboration Duais Eadar-nàiseanta do Gaisgich Òga an Dàrna Cogaidh, prògram cloinne BBC ALBA

Donald MacDonald (MacTV Operations Manager), Ealasaid MacDonald (MG ALBA Director of Strategy & External Affairs), Seumas Mactaggart (MacTV Head of Production), John Swinney, Alasdair Allan MSP, Donald Campbell (MG ALBA CEO)

International funding Maoineachadh eadar-nàiseanta

More international funding for BBC ALBA projects. Tuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA.

TrixPixMedia, San Fhuil

FIN Atlantic Film Festival Fèis Film FIN Atlantic

BBC ALBA documentary screens at Canadian film festival Prògram aithris BBC ALBA ga shealltainn aig fèis film Canèidianach

A-Staigh

BBC ALBA and Radio nan Gàidheal Schedule Clàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal

will keep audiences informed, educated and entertained fiosrachadh, taic agus cur-seachad do luchd-amhairc agus do luchd-èisteachd

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

06:00
Alba Today
17:00
Peppa
17:05
Peppa
17:10
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:20
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:31
Oran le Fiona
17:33
Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
17:35
Na Floogals
17:50
Na Floogals
18:00
Donnie Murdo/Danger Mouse
18:15
Tree Fu Tom
18:35
Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
19:00
Aibisidh/Quiz Show
19:30
Speaking Our Language
19:55
Earrann Eachdraidh/History Shorts
20:00
An Là
20:30
From Harris With Love
21:00
A' Ghaidhealtachd/Highlands
22:00
Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves
22:30
Taghadh bho na Trads
23:00
Dith Anail: Beo Le Cystic Fibrosis
00:00
Alba Today

View full listings... Faic na clàran air fad...

MG ALBA Blog

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News BBC ALBA autumn

BBC ALBA documentary screens at Canadian film festival

The line-up includes hard hitting drama, powerful documentaries, stunning international co-productions, some amazing music and the very best in Scottish women’s live sport. And with young talent to the fore at BBC ALBA, new, shining stars are set to light the dark Autumn nights!

BBC ALBA Head of Service Margaret Mary Murray, said:

“We are delighted to be sharing a fantastic range of programmes this Autumn making BBC ALBA the channel of choice for audiences who love thrilling drama, magical musical moments, fascinating documentaries and the dynamism offered by our sport portfolio. We’d love you to join us and enjoy a slate of stunning Scottish productions for the Autumn on ALBA.”

Read more here

Taghadh sònraichte de phrògraman air BBC ALBA as t-Fhoghar

Tha an taghadh phrògraman a’ nochdadh dràma làidir trom-chùiseach, prògraman aithriseach cumhachdach, co-riochdachaidhean eadar-nàiseanta maiseach, ceòl air leth agus an cuid as fheàrr ann an spòrs nam ban beò ann an Alba. Agus le tàlant òg aig ceann BBC ALBA, tha rionnagan ùra gu bhith a’ boillsgeadh tro oidhcheannan dorcha an Fhoghair!

Thuirt Ceannard BBC ALBA, Mairead Màiri Mhoireach:

“Tha sinn air ar dòigh a bhith a’ sgaoileadh taghadh air leth de phrògraman as t-Fhoghar, a’ fàgail BBC ALBA mar an rogha sheanail do luchd-amhairc a tha measail air dràma tarraingeach, criomagan ciùil driùiteach, prògraman aithriseach inntinneach agus iomadachd an t-susbaint spòrs againn. Bu mhath leinn nan tigeadh sibh cruinn còmhla gus càrn mòr riochdachaidhean Albannach a choimhead as t-Fhoghar air BBC ALBA."

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News Annual report cover 19-20

Annual Report 2019/19

The Chair of MG ALBA has announced that a series of strategic discussions have been taking place with a focus on the aims and expectations for the future of Gaelic broadcasting

The Scottish Government is facilitating these discussions which also involve the UK Government, Ofcom and the BBC.

Writing in the organisation’s Annual Report 2019-20, released today, chair Allan MacDonald sets out MG ALBA’s bold vision to build a clear way forward, based on ‘partnership and collaboration’ whilst being mindful of the enormous challenges that the media sector is likely to face in the next decade.

Read more here

Aithisg Bhliadhnail 2019/20

Tha Cathraiche MG ALBA air ainmeachadh gu bheil sreath de chòmhraidhean ro-innleachdail air a bhith a’ gabhail àite le fòcas air na h-amasan agus na dùilean airson àm ri teachd craoladh Gàidhlig.

Tha Riaghaltas na h-Alba a’ stiùireadh nan còmhraidhean seo a tha cuideachd a’ toirt a-steach Riaghaltas na RA, Ofcom agus am BBC.

A’ sgrìobhadh ann an Aithisg Bhliadhnail na buidhne airson 2019-20, a chaidh fhoillseachadh an-diugh, tha an Cathraiche Allan Dòmhnullach a’ mìneachadh lèirsinn dàna MG ALBA gus slighe shoilleir a thogail, stèidhichte air ‘com-pàirteachas agus co-obrachadh’ ach aig an aon àm tha e mothachail air na dùbhlain mòra a tha dualtach a bhith mu choinneimh roinn nam meadhanan anns na deich bliadhna air thoiseach.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News A-staigh

BBC ALBA and Radio nan Gàidheal Schedule

BC ALBA and Radio nan Gàidheal’s schedules will keep audiences informed, educated and entertained during this unprecedented time with the services providing content in News, Education and Children’s output, Culture, Sport and Religion across platforms, to ensure audiences can access what they need, when they need it.

Read more here

Clàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal

Bheir clàran BBC ALBA agus Radio nan Gàidheal fiosrachadh, taic agus cur-seachad do luchd-amhairc agus do luchd-èisteachd aig an àm neo-àbhaisteach a tha seo. Bidh na seirbhisean a’ lìbhrigeadh prògraman Naidheachd, Foghlaim agus pailteas stuthan Chloinne, Ceòl, Spòrs agus Creideamh thar ùrlaran gus dèanamh cinnteach gu bheil taic is companas aig an luchd-amhairc nuair a dh’fheumas iad e.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News Beatrix Wood

BBC ALBA documentary screens at Canadian film festival

A BBC ALBA documentary was last night screened at FIN Atlantic Film Festival in Canada.

Filmed over 3 years by independent company TrixPixMedia, San Fhuil / It’s in the Blood is an intimate portrait of the crofting calendar on the Hebridean island of South Uist, both past and present.

Read more here

Prògram aithris BBC ALBA ga shealltainn aig fèis film Canèidianach

Chaidh prògram aithris BBC ALBA a shealltainn a-raoir aig Fèis Film FIN Atlantic ann an Canada.

Air fhilmeadh thar 3 bliadhna leis a’ chompanaidh neo- eisimeileach TrixPixMedia, tha San Fhuil / It’s in the Blood a’ toirt thugainn dealbh dlùth-chaidreach a’ leantainn cuairtean na bliadhna mar a bha agus mar a tha, air croitean ann an Uibhist a Deas.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News Tha thu air Aigeann m’ Inntinn

BBC ALBA animation selected for Cannes Short Film Festival

A short film which visualises the terror and drama facing soldiers in one of Britain’s worst maritime disasters has been selected for the Cannes Short Film Festival.

The BBC ALBA short animation Tha thu air Aigeann m’ Inntinn (You are at the bottom of my mind), based on the Iolaire Disaster, is set to a poem of the same name by acclaimed Gaelic bard Iain Crichton Smith.

Read more here

Prògram beothachaidh BBC ALBA aig Cannes Short Film Festival

Tha film goirid – a’ togail air an oillt agus an dràma a bha air beulaibh seòladairean agus iad an lùib aon de na tubaistean mara is miosa ann an uisgeachan an Rìoghachd Aonaichte - air a bhith air a thaghadh airson duais aig Cannes Short Film Festival.

Chaidh am prògram beothachaidh aig BBC ALBA, Tha thu air Aigeann m’ Inntinn (You are at the bottom of my mind), stèidhichte air tubaist an Iolaire, a dhealbhachadh ris a’ phìos bàrdachd leis an aon ainm le Iain Crichton Mac a' Ghobhainn.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News BBC ALBA RTS awards

BBC ALBA win record haul at RTS Scotland awards

BBC ALBA created the story of the night at the Royal Television Society Scotland Awards 2019 by receiving four awards.

Winning the major prizes in Comedy, Children’s and Sports programming, BBC ALBA was recognised for the quality of its programming across its 10th anniversary year.

BBC ALBA’s technical and craft excellence was also celebrated with a win for Daibhidh Martin of MacTV in the Professional Excellence: Camera category for his outstanding work on Sùlaisgeir: An t-Sealg.

Read more here

Ceithir prògraman BBC ALBA air buannachadh aig Duaisean RTS Scotland

’S ann aig BBC ALBA a bha sgeulachd na h-oidhche aig duaisean Royal Television Society (RTS) 2019 agus ceithir duaisean air am buannachadh.

A’ cosnadh duaisean ann an roinnean Comadaidh, Clann agus Spòrs, chaidh BBC ALBA aithneachadh airson nan sàr phrògraman tha ri fhaighinn air an t-seanail, ‘s iad a’ comharrachadh 10 bliadhna air an èadhar.

Chaidh ìrean àrda sgilean ciùird, ann am prògraman BBC ALBA, aithneachadh cuideachd leis an duais a choisinn Daibhidh Màrtainn, bho MacTV, mar neach-camara proifeasanta airson a chuid obrach air Sùlaisgeir: An t-Sealg.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

MG ALBA LOOKS TO BBC TO FULFIL SETTLEMENT AGREEMENT ON EXTRA HOURS

MG ALBA has today (Friday 15 March) congratulated the BBC on the successful launch of its new channel and warmly welcomed the new opportunities for the production sector that lie ahead.

But the organisation that operates Scotland’s Gaelic-language television channel in partnership with the BBC has called upon the corporation to ensure that BBC ALBA has the same opportunity to shine as the new BBC Scotland.

Ten years after its launch, BBC ALBA is severely challenged by a 75% repeat rate, whilst 50% is the expected limit for BBC Scotland; and is available only in standard definition (SD) on television.

Read more here

MG ALBA A’ COIMHEAD RIS A’ BHBC GUS RÈITE FHAIGHINN AIR AN AONTA A THAOBH UAIREAN A THÌDE A BHARRACHD

Tha MG ALBA air meal an naidheachd a chur air a’ BhBC airson tòiseachadh soirbheachail na seanail ùir agus air fàilte bhlàth a chur air na cothroman ùra airson na roinne chruthachail.

Ach tha am buidheann a tha a’ ruith seanail Ghàidhlig na h-Alba ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC air iarraidh air a’ chraoladair dèanamh cinnteach gu bheil an t-aon chothrom a thaobh soirbheachais aig BBC ALBA ’s a th’ aig an t-seanail ùr BBC Scotland.

Deich bliadhna an dèidh do BhBC ALBA a dhol air an èadhar, tha fìor dhùbhlain mun coinneimh le ìre ath-chraolaidh de 75%, le 50% an crìoch ris a bheil dùil airson BBC Scotland; agus chan eil ri fhaighinn ach air Deifinisean Coitcheann (SD) a-mhàin air telebhisean.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

Gaelic Media organisation hailed as industry leader as MG ALBA secures hat-trick of workplace awards

MG ALBA is one of the ‘Best Places to Work’ in television, according to one of the industry’s leading publications.

For a fourth consecutive year, Broadcast Magazine has named the key partner behind BBC ALBA as one of the top 30 TV companies across the UK.

Read more here

MG ALBA air aithneachadh mar bhuidheann gnìomhachais adhartach le bhith a’ cosnadh trì duaisean

Tha MG ALBA mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisean, a rèir fear de phrìomh irisean a’ ghnìomhachais.

Airson a’ cheathramh bliadhna co-leantaileach, tha Broadcast Magazine air a’ phrìomh chom-pàirtiche air cùlaibh BBC ALBA ainmeachadh mar aon de na 30 àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an gnìomhachas telebhisein.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News Eorpa at Bafta - Maureen MacLeod, Murdo MacSween, Angela MacLean, Stephen Hughes

Eòrpa wins at the Scottish BAFTAs

BBC ALBA’s flagship current affairs series Eòrpa has won the Current Affairs prize at the 2017 Scottish BAFTAs.

The awards ceremony took place on Sunday night (Sunday 5 November) in Glasgow, hosted by Edith Bowman.

2017 marked Eòrpa’s third consecutive nomination in this category, with their special half-hour programme on former detainees of Guantanamo Bay getting the nod this year.

Read more here

Eòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach

Bhuannaich Eòrpa, an t-sreath shuaicheanta chùisean làitheil air BBC ALBA, an duais airson prògraman Cùisean Làitheil aig na BAFTAs Albannach 2017.

Bha an tachartas ann air oidhche na Sàbaid (Didòmhnaich 5 Samhain) ann an Glaschu, le Edith Bowman ga lìbhrigeadh.

B’ e 2017 an treas turas ann an trì bliadhna far an deach Eòrpa ainmeachadh sa gheàrr-liosta seo, le prògram sònraichte leth-uair air daoine a bha nam prìosanaich ann an Guantànamo a’ faighinn an urraim am bliadhna.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News Public consultation

Lèirsinn 2021

MG ALBA announces new strategy to 'transform' Gaelic media impact

MG ALBA today published a five-year strategic plan aimed at transforming the contribution of Gaelic media.

Key objectives of the plan include initiatives to effect a major step change in the involvement of young people in Gaelic media and to develop a wider range of learning platforms.

Leugh tuilleadh an seo

Lèirsinn 2021

MG ALBA a' foillseachadh ro-innleachd ùr gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig

Dh’fhoillsich MG ALBA an-diugh plana ro-innleachd còig bliadhna gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig.

Am measg prìomh amasan a’ phlana tha iomairtean gus ceumannan-adhartais susbainteach a dhèanamh a thaobh mar a tha daoine òga an sàs anns na meadhanan Gàidhlig agus gus leasachadh a dhèanamh ann an raoin ùrlaran ionnsachaidh.

Read more here