GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

MG ALBA offices

Additional funding Barrachd maoineachadh

Funding provided by the UK government to MG ALBA from 2014-16 will increase by £1m Dh’fhoillsich Danny Alexander BP àrdachadh de £1m ri maoineachadh MG ALBA

Annual Report 2013-14

Annual Report 2013/14 Aithisg Bhliadhnail

MG ALBA's Annual Report and Accounts for 2013/14 Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA airson 2013/14

Media Skills Sgilean-Meadhanan

Online resource aimed at youngsters with a keen interest in working in the media Goireas airson daoine òga eadar 15-20 le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

17:00
Blarag a' Bho
17:10
Abadas
17:20
Botannan Araid Uilleim
17:25
Murdaidh
17:45
Ceitidh Morag/Katie Morag
18:00
Seonaidh/Shaun the Sheep
18:10
Jibber Jabber
18:30
Machair
19:00
An Là
19:25
Earrann Eachdraidh/History Shorts
19:30
Gaisgich na Camanachd/Shinty Heroes
20:00
Thuige Seo
20:30
Ruadh Ginger Gene
21:30
Stoidhle/The Dressing Up Box
22:00
Ceol Dannsa/Box & Fiddle Music
23:00
Dà-Fhillte
23:30
Rapal

View full listings... Faic na clàran air fad...

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News

Government announces an additional £1 million for MG ALBA

The Chief Secretary to the Treasury, Danny Alexander, today announced that the funding provided by the UK government to MG ALBA from 2014-16 would increase by £1m, doubling the government’s overall contribution to £2 million.

This additional £1 million is being made available this year (2014-15) to support MG ALBA in producing high-quality Gaelic language content, including original dramas, and continue providing a valued service for Gaelic speakers in Scotland. This builds on last year’s announcement by the government of £1 million for MG ALBA in 2015-16, demonstrating the UK government’s sustained support for minority language broadcast services.

MG ALBA will use the extra funding to build on the success BBC ALBA has already achieved since it was established, reaching over 750,000 viewers a week on average.

Read more here

An Riaghaltas a’ foillseachadh millean nota a bharrachd airson MG ALBA

An-diugh, dh’fhoillsich Danny Alexander BP, Àrd-Rùnaire an Ionmhais, gun deigheadh àrdachadh de mhillean nota a chuir ri maoineachadh MG ALBA airson 2014-16, a’ dùblachadh tabhartas an Riaghaltais gu h-iomlan gu £2m.

Bidh am millean nota seo ri fhaotainn am-bliadhna (2014-15) gus obair MG ALBA ann a bhith a’ lìbhrigeadh stuthan Gàidhlig aig àrd ìre a choileanadh, nam measg nuadh-dràma, agus a bhith a’ tairgse seirbheis luachmhor airson luchd-bruidhinn na Gàidhlig. Tha seo a’ togail air a’ mhillean nota a bharrachd a chaidh ainmeachadh an-uiridh leis an Riaghaltas airson MG ALBA ann an 2015-16, a’ sealltainn taic leantainneach an Riaghaltais airson seirbheisean craolaidh mion-chànain.

Cuiridh MG ALBA an t-airgead a bharrachd gu feum gus togail air an t-soirbheas a th’ air a bhith aig BBC ALBA bho thòisich e, le cuibheasach de luchd-amhairc seachdainneach de còrr is 750,000.

Leugh tuilleadh an seo