GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Eorpa at Bafta - Maureen MacLeod, Murdo MacSween, Angela MacLean, Stephen Hughes

Duaisean Vlog a’ Mhòid Vlog a’ Mhòid winners

Some of the winners of the Vlog a’ Mhòid competition met in Glasgow to collect their prizes Choinnich cuid de bhuannaichean farpais Vlog a’ Mhòid gus an duaisean a thogail

Eorpa at Bafta - Maureen MacLeod, Murdo MacSween, Angela MacLean, Stephen Hughes

Scottish BAFTA for Eòrpa BAFTA airson Eòrpa

BBC ALBA’s flagship current affairs series Eòrpa has won the Current Affairs prize at the 2017 Scottish BAFTAs Bhuannaich Eòrpa an duais airson prògraman Cùisean Làitheil aig na BAFTAs Albannach 2017

The One Show

The One Show The One Show

The One Show set for the Hebrides as part of unique MG ALBA partnership The One Show a’ tighinn gu na h-Eileanan Siar mar thoradh air co-bhanntachd le MG ALBA

SPFL deal

SPFL SPFL

SPFL announces new and improved broadcast deal with BBC ALBA SPFL a' foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr agus leasaichte le BBC ALBA

Annual Report 17/18

Annual Report Aithisg Bhliadhnail

MG ALBA's Annual Report 2017/18 was launched on 27/06/18 Dh'fhoillsich MG ALBA Aithisg Bhliadhnail 2017/18 air 27/06/18

Annual Report 15/16

Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

Winter Commissioning Round – 2017/18 is now online Cuairt Coimiseanaidh a’ Gheamhraidh - 2017/18 a-nis air loidhne

MA TV Fiction writing graduates

Bannan Bannan

Bannan to be exported to international audiences through a new distribution deal Bannan gu bhith air a reic thall thairis gu luchd-amhairc eadar-nàiseanta

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

06:00
Alba Today
17:00
Peppa
17:05
Peppa
17:10
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:20
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:31
Oran le Fiona
17:33
Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
17:35
Na Floogals
17:50
Na Floogals
18:00
Donnie Murdo/Danger Mouse
18:15
Tree Fu Tom
18:35
Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
19:00
Aibisidh/Quiz Show
19:30
Speaking Our Language
19:55
Earrann Eachdraidh/History Shorts
20:00
An Là
20:30
From Harris With Love
21:00
A' Ghaidhealtachd/Highlands
22:00
Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves
22:30
Taghadh bho na Trads
23:00
Dith Anail: Beo Le Cystic Fibrosis
00:00
Alba Today

View full listings... Faic na clàran air fad...

MG ALBA Blog

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News The One Show

The One Show set for the Hebrides as part of unique MG ALBA partnership

The weeknight magazine programme will broadcast LIVE from the Isle of Harris and the Isle of Lewis as part of a two-night special.

Presenters Alex Jones and Matt Baker will be based at West Harris Trust’s Talla na Mara on Thursday (19 July, 7pm, BBC ONE). On Friday (20 July, 7pm, BBC ONE) Alex and Matt will be in Stornoway live from the annual Heb Celt Festival.

Both programmes will focus on life in the Hebrides, with a range of features each night.

Read more here

The One Show a’ tighinn gu na h-Eileanan Siar mar thoradh air co-bhanntachd le MG ALBA

Thèid am prògram a chraoladh BEÒ às na Hearadh agus à Leòdhas mar phàirt de prògraman sònraichte thairis air dà oidhche.

Bidh preasantairean Alex Jones agus Matt Baker stèidhichte ann an Talla na Mara Diardaoin (19 Iuchar, 7f, BBC ONE). Bidh Alex agus Matt ann an Steòrnabhagh Dihaoine (20 Iuchar, 7f, BBC ONE) beò bho Fhèis Cheilteach Innse Gall.

Bidh gach prògram a’ cur fòcas air cò ris a tha e coltach a bhith beò sna h-Eileanan, le raon de phìosan diofraichte gach oidhche.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

Maggie Cunningham to step down as MG ALBA chair

MG ALBA’s chair Maggie Cunningham has announced her resignation, effective 30 September 2018.

Ms Cunningham who has served as chairperson for the last 6 years, will be taking up a role as member for Scotland on Ofcom’s Content Board.

Read more here

Magaidh Choineagan a’ seasamh sìos mar Chathraiche MG ALBA

Tha Cathraiche MG ALBA, Magaidh Choineagan, air ainmeachadh gu bheil i an dùil a dreuchd a leigeil dhith bho 30 Sultain 2018.

Bidh a’ Bh-uas Choineagan, a tha air a bhith na Cathraiche airson nan sia bliadhna mu dheireadh, a’ tòiseachadh le Ofcom mar bhall den Content Board airson Alba.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News Eorpa at Bafta - Maureen MacLeod, Murdo MacSween, Angela MacLean, Stephen Hughes

Eòrpa wins at the Scottish BAFTAs

BBC ALBA’s flagship current affairs series Eòrpa has won the Current Affairs prize at the 2017 Scottish BAFTAs.

The awards ceremony took place on Sunday night (Sunday 5 November) in Glasgow, hosted by Edith Bowman.

2017 marked Eòrpa’s third consecutive nomination in this category, with their special half-hour programme on former detainees of Guantanamo Bay getting the nod this year.

Read more here

Eòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach

Bhuannaich Eòrpa, an t-sreath shuaicheanta chùisean làitheil air BBC ALBA, an duais airson prògraman Cùisean Làitheil aig na BAFTAs Albannach 2017.

Bha an tachartas ann air oidhche na Sàbaid (Didòmhnaich 5 Samhain) ann an Glaschu, le Edith Bowman ga lìbhrigeadh.

B’ e 2017 an treas turas ann an trì bliadhna far an deach Eòrpa ainmeachadh sa gheàrr-liosta seo, le prògram sònraichte leth-uair air daoine a bha nam prìosanaich ann an Guantànamo a’ faighinn an urraim am bliadhna.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News Annual Report 2016/17

BBC ALBA ANNOUNCES FOUR-YEAR PRODUCTION DEAL FOR BANNAN

New multi-year deal to boost production capability and marks investment in creative Gaelic skills

A new four-year deal for the production of drama content on BBC ALBA has been agreed, it has been announced today.

Funded by MG ALBA, the Gaelic Media Service - one of the partners behind BBC ALBA – the new contract with Young Films secures the future of the channel’s drama series, Bannan and marks a significant investment in drama for the channel.

Filmed on the Isle of Skye, and produced by The Inbetweeners’ Chris Young, 23 episodes of Bannan have been produced since 2014, with five of those due to be aired on BBC ALBA in the autumn. The success of Bannan has led to an international deal being signed for the series with DRG, one of the leading independent distributors of programmes in the world.

The new contract, running until 2021, will lead to at least 20 episodes being produced for the channel. The announcement was made prior to a screening of Bannan at the Edinburgh International Film Festival, and coincided with the launch of MG ALBA’s annual report for 2016/17.

Read more here

DRÀMA CEITHIR BLIADHNA AIR FHOILLSEACHADH LE BBC ALBA

Cùmhnant ùr ioma-bhliadhna gus cur ri comasan riochdachaidh agus a’ comharrachadh seilbh ann an sgilean cruthachail Gàidhlig

Chaidh aonta a ruighinn air cùmhnant ceithir bliadhna airson riochdachadh dràma air BBC ALBA, chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Maoinichte le MG ALBA – aon de na com-pàirtichean ann am BBC ALBA – tha an cùmhnant ùr le Young Films a’ daingneachadh soirbheas sreath dràma na seanail, Bannan agus a’ comharrachadh seilbh bhrìgheil san t-seanail.

Clàraichte air an Eilean Sgitheanach, agus riochdaichte le Chris Young (The Inbetweeners), tha 23 prògram de Bannan air a bhith air an riochdachadh bho 2014, le còig dhiubh sin gu bhith air an craoladh air BBC ALBA as t-Foghar. Mar thoradh air soirbheas Bannan, tha cùmhnant eadar-nàiseanta air a bhith air a shoidhneadh le DRG, aon de na prìomh chompanaidhean sgaoilidh neo-eisimeileach de phrògraman san t-saoghal.

Tha an cùmhnant ùr, a bhios a’ ruith gu 2021, a’ ciallachadh gum bi co-dhiù 20 prògram air an riochdachadh airson na seanail. Chaidh an naidheachd ainmeachadh ro sgrionadh de Bhannan aig Fèis Film Dhùn Èideann aig an aon àm ’s a chaidh Aithisg Bhliadhnail MG ALBA airson 2016/17 fhoillseachadh.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

MG ALBA ANNOUNCES INVESTMENT IN CREATIVE INDUSTRIES WITH KEY LONG-TERM PRODUCTION CONTRACTS

MG ALBA, the Gaelic Media Service which operates BBC ALBA in partnership with the BBC, has today announced key production contracts that will deliver a wide range of programming for the channel over the next four years.

Seven production companies will provide content for the channel including entertainment, music, children’s programmes, documentaries and sport.

The contracts have been awarded to companies located across Scotland, including Stornoway, Aberdeen and Glasgow, and mark a further significant investment in Scotland’s creative industries.

Read more here

MG ALBA A’ CUR SEILBH SNA GNÌOMHACHASAN CRUTHACHAIL LE PRÌOMH CHÙMHNANTAN RIOCHDACHAIDH FAD-ÙINE

Dh’fhoillsich MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC, an-diugh prìomh chùmhnantan riochdachaidh a lìbhrigeas raoin farsaing de phrògraman airson na seanail airson nan ceithir bliadhna air thoiseach.

Lìbhrigidh seachd companaidh riochdachaidh susbaint airson na seanail, leithid dibhearsain, ceòl, prògraman chloinne, prògraman aithriseach agus spòrs.

Tha na cùmhnantan air a dhol gu companaidhean suidhichte air feadh Alba, ann an Steòrnabhagh, Obair Dheathain agus Glaschu – seilbheach cudromach a bharrachd ann an gnìomhachasan cruthachail na h-Alba.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

MG ALBA STATEMENT ON BBC COMMITMENT TO GAELIC BROADCASTING

Maggie Cunningham, chair of MG ALBA – which operates BBC ALBA in partnership with the BBC – issued the following statement in response to the BBC’s announcement regarding support for Gaelic broadcasting.

She said: “Lord Hall’s declaration of support for Gaelic broadcasting recognises the integrity of BBC ALBA and reflects the views of both the UK and Scottish Governments which have stated unequivocally that our channel should have sustained support given the success it has enjoyed.

Read full statement here

AITHRIS BHO MG ALBA AIR TAIC A’ BhBC DO CHRAOLADH GHÀIDHLIG

Chuir Magaidh Choineagan, Cathraiche MG ALBA – a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC – a-mach an aithris a leanas mar fhreagairt air na dh’fhoillsich am BBC an-diugh a thaobh taic airson craoladh Gàidhlig.

Thuirt i: “Tha na thuirt am Morair Hall a thaobh taic airson craoladh Gàidhlig a’ toirt aithne do dh’inbhe BBC ALBA agus a’ dol le beachdan gach cuid Riaghaltas na RA agus Riaghaltas na h-Alba, a tha air a ràdh gu soilleir gum bu chòir do thaic leantainneach a bhith aig ar seanail ri linn an t-soirbheis a choisinn i.

Leugh an aithris an seo


Naidheachdan News

WIDE-RANGING POLITICAL SUPPORT FOR GAELIC BROADCASTING WELCOMED BY MG ALBA

MG ALBA, the Gaelic media service, said today that political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strong and is vital during the BBC Charter Review process.

Parliamentary motions paying tribute to the success of Gaelic broadcasting are being submitted in the House of Commons and in the Scottish Parliament this week and include support for efforts to secure a commitment to increasing the amount of original programming made for BBC ALBA.

Donald Campbell, chief executive of MG ALBA, said: “It is clear that our request for increased BBC investment in BBC ALBA as part of the new BBC Royal Charter is gaining support from across the political spectrum and it is greatly appreciated and welcome.

Read more here

MG ALBA A’ CUR FÀILTE AIR AN TAIC BHO AIR FEADH NA ROINN PHOILITIGEACH AIRSON CRAOLADH GÀIDHLIG

Thuirt MG ALBA gu bheil taic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig agus gu bheil an taic seo riatanach fhad ’s a tha am pròiseas air ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ leantainn.

Tha gluasadan pàrlamaideach a’ dèanamh moladh air soirbheas craoladh Gàidhlig gan cuir a-steach an t-seachdain seo ann an Taigh nan Cumantan agus ann am Pàrlamaid na h-Alba far a bheil taic agus gealltanas ga shireadh airson àrdachadh san àireamh de phrògraman ùra airson BBC ALBA.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha e foillseachadh gu bheil ar n-iarrtas airson àrdachadh ann an seilbheachd a’ BhBC ann an BBC ALBA mar phàirt de ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ faighinn taic bho air feadh na roinn phoilitigeach agus tha sinn air leth taingeil agus a’ cur fàilte air an sin.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News

DEMAND FOR STRENGTHENED BBC ALBA

Meeting the growing demand for increased resources for BBC ALBA can deliver for both audiences and the Scottish creative economy, MPs were told today.

MG ALBA – which operates the BBC ALBA in partnership with the BBC – said the opportunity to achieve parity for the Gaelic language channel with Welsh counterpart S4C had the potential to unlock substantial benefits for independent production sector as well as secure the future success of the channel amongst its core audience.

Read more here

IARRTAS AIRSON BBC ALBA NAS TREASA

Chaidh innse do Bhuill Pàrlamaid an-diugh (Diluain 18 Iuchar) gun tigeadh buannachdan, an dà chuid airson an luchd-amhairc agus eaconamaidh chruthachail na h-Alba, ann a bhith a’ cur an tuilleadh seilbh ann am BBC ALBA.

Thuirt MG ALBA – a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC – gu faodadh co-ionnanachd leis an t-seanail Chuimreach S4C cothrom buannachdan susbainteach fhuasgladh airson na roinne riochdachaidh neo-eisimeileach a thuilleadh air dìon a chur air soirbheas na seanail san ùine ri teachd am measg am prìomh luchd-amhairc.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News Public consultation

Lèirsinn 2021

MG ALBA announces new strategy to 'transform' Gaelic media impact

MG ALBA today published a five-year strategic plan aimed at transforming the contribution of Gaelic media.

Key objectives of the plan include initiatives to effect a major step change in the involvement of young people in Gaelic media and to develop a wider range of learning platforms.

Leugh tuilleadh an seo

Lèirsinn 2021

MG ALBA a' foillseachadh ro-innleachd ùr gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig

Dh’fhoillsich MG ALBA an-diugh plana ro-innleachd còig bliadhna gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig.

Am measg prìomh amasan a’ phlana tha iomairtean gus ceumannan-adhartais susbainteach a dhèanamh a thaobh mar a tha daoine òga an sàs anns na meadhanan Gàidhlig agus gus leasachadh a dhèanamh ann an raoin ùrlaran ionnsachaidh.

Read more here

Naidheachdan News Public consultation

MG ALBA Public Consultation

A public consultation undertaken by MG ALBA revealed a desire from some of the respondents to build more on the Gaelic culture.

Ms Cunningham said:" We continue to encourage the utmost care to Gaelic content in each and every programme. We are at one with the audience on this subject and we expect to make significant progress in the year to come."

Read the report here

Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

B’ e aon de na toraidhean a thaing a-mach à co-chomhairle phoblach a chùm MG ALBA, gu robh miann aig prìomh luchd-amhairc na Gàidhlig barrachd a chur ris a’ chultar Ghàidhlig.

Thuirt a’ Bh-uas Choineagan: “Tha sinn a’ leantainn oirnn a’ toirt dlùth aire gu bheil prìomhachas air a thoirt dhan Ghàidhlig anns gach prògram. Tha sinn air an aon ràmh ris an luchd-amhairc air a’ chuspair seo agus tha sinn an dòchas gum faic sinn piseach mòr air an t-suidheachadh sin anns a’ bhliadhna a tha romhainn.”

Gheibhear an aithisg an seo