GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Annual Report 2013-14

Annual Report 2013/14 Aithisg Bhliadhnail

MG ALBA's Annual Report and Accounts for 2013/14 Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA airson 2013/14

Media Skills Sgilean-Meadhanan

Online resource aimed at youngsters with a keen interest in working in the media Goireas airson daoine òga eadar 15-20 le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan

Levellers Heb Celt Fest

Hebridean Celtic Festival Fhèis Cheilteach

BBC ALBA brings HebCelt live to a screen near you BBC ALBA a’ toirt Fèis Cheilteach Innse Gall thugaibh beò

Kerry MacPhee

Kerry’s Year Bliadhna Kerry

Follow mountain biker Kerry MacPhee through the mud, sweat & tears A’ leantail Kerry Nic a’ Phì air a' baidhsagail-beinne tro pholl, fallas agus deòir

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

17:00
Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
17:10
Rathad An Sutha
17:20
Padraig Post SDS
17:35
Sgriobag/Get Squiggling
17:50
Abadas
18:00
Botannan Araid Uilleim
18:05
Oran Bho Na Daoine Beaga
18:10
Poit Lan Oit/Pot of Gold
18:15
Fior Bhall-coise/Extreme Football
18:40
Am Prionnsa Beag/The Little Prince
19:05
Ulaidhean
19:35
Speaking Our Language
20:00
An Là
20:30
Highland Midwives: Mnathan-Glùine
21:00
Farpaisean Chon-Chaorach
22:00
Trusadh
23:00
Fraochy Bay
23:05
Machair
23:30
Ceol Aig A Chaisteal
23:55
Horo Gheallaidh

View full listings... Faic na clàran air fad...

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News BannanBannan

Media Skills website

A new online resource aimed at youngsters between 15-21 years with a keen interest in working in the media, specifically Gaelic media, have been launched by MG ALBA.

The information will provide invaluable advice for enthusiastic youngsters to develop and enhance their skills in the Gaelic media industry be it as a hobby or a possible career choice.

As well as providing resources on career possibilities, study courses and work experience opportunities, they will be able to learn how some familiar faces in the sector got to where they are now.

Read more here

Làrach-lìn Sgilean-Meadhanan

Dh’fhoillsich MG ALBA goireas airson daoine òga eadar 15-21 bliadhna a dh’aois le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan, gu h-àraidh sna meadhanan Gaidhlig.

Bheir am fiosrachadh comhairle air leth feumail do dhaoine òga, dealasach an cuid sgilean a leasachadh ann an gnìomhachas nam meadhanan Gaidhlig, airson adhbharan cur-seachad no airson a bhith a’ coimhead ri ’s dòcha dreuchdan eadar-dhealaichte.

Gheibhear tuilleadh fios an seo