GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Annual Report 18/19

Annual Report Aithisg Bhliadhnail

MG ALBA's Annual Report 2018/19 was launched on 28/06/19 Dh'fhoillsich MG ALBA Aithisg Bhliadhnail 2018/19 air 28/06/19

Scotland Women’s National Team on BBC ALBA

Women’s World Cup Sgioba Nàiseanta nam Ban

BBC ALBA to broadcast all of Scotland Women's World Cup warm up matches ahead of France 2019 Geamannan deasachaidh nam Ban Albannach airson Cupa na Cruinne gu bhith air BBC ALBA

Eorpa at Bafta - Maureen MacLeod, Murdo MacSween, Angela MacLean, Stephen Hughes

Duaisean Vlog a’ Mhòid Vlog a’ Mhòid winners

Some of the winners of the Vlog a’ Mhòid competition met in Glasgow to collect their prizes Choinnich cuid de bhuannaichean farpais Vlog a’ Mhòid gus an duaisean a thogail

Eorpa at Bafta - Maureen MacLeod, Murdo MacSween, Angela MacLean, Stephen Hughes

Scottish BAFTA for Eòrpa BAFTA airson Eòrpa

BBC ALBA’s flagship current affairs series Eòrpa has won the Current Affairs prize at the 2017 Scottish BAFTAs Bhuannaich Eòrpa an duais airson prògraman Cùisean Làitheil aig na BAFTAs Albannach 2017

The One Show

The One Show The One Show

The One Show set for the Hebrides as part of unique MG ALBA partnership The One Show a’ tighinn gu na h-Eileanan Siar mar thoradh air co-bhanntachd le MG ALBA

MA TV Fiction writing graduates

Bannan Bannan

Bannan to be exported to international audiences through a new distribution deal Bannan gu bhith air a reic thall thairis gu luchd-amhairc eadar-nàiseanta

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

06:00
Alba Today
17:00
Peppa
17:05
Peppa
17:10
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:20
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:31
Oran le Fiona
17:33
Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
17:35
Na Floogals
17:50
Na Floogals
18:00
Donnie Murdo/Danger Mouse
18:15
Tree Fu Tom
18:35
Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
19:00
Aibisidh/Quiz Show
19:30
Speaking Our Language
19:55
Earrann Eachdraidh/History Shorts
20:00
An Là
20:30
From Harris With Love
21:00
A' Ghaidhealtachd/Highlands
22:00
Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves
22:30
Taghadh bho na Trads
23:00
Dith Anail: Beo Le Cystic Fibrosis
00:00
Alba Today

View full listings... Faic na clàran air fad...

MG ALBA Blog

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News Annual report cover 18-19 Annual report cover 18-19

Annual Report 2018/19

MG ALBA has requested an urgent review of Gaelic broadcasting whilst launching its 2018-19 Annual Report.

The organisation that operates Scotland’s Gaelic-language television channel in partnership with the BBC has called upon the BBC, Ofcom, the Scottish Government and the UK government to engage in a dialogue aimed at reaching a new settlement for Gaelic broadcasting.

Currently, BBC ALBA is severely challenged by a 75% repeat rate, whilst 50% is the expected limit for BBC Scotland; and is available only in standard definition (SD) on television.

Writing in his Chair’s Message, Allan MacDonald states that “there is no acceptable basis for Gaelic speaking viewers to have a second-class service.”

Read more here

Aithisg Bhliadhnail 2018/19

Le bhith foillseachadh Aithisg Bhliadhnail na buidhne airson 2018-19, tha MG ALBA air iarraidh lèirmheas sa bhad de chraoladh Ghàidhlig.

Tha am buidheann a tha a’ ruith seanail Ghàidhlig na h-Alba ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC air iarraidh air a’ BhBC, Ofcom, Riaghaltas na h-Alba agus Riaghaltas na RA a dhol an sàs ann an conaltradh ag amas air a bhith a’ tighinn gu rèite ùr a thaobh craoladh Gàidhlig.

An-dràsta, tha fìor dhùbhlan mu choinneimh BBC ALBA, le ìre ath-chraolaidh de 75% an coimeas ri rìoch de 50% ris a bheil dùil airson BBC Scotland; agus chan eil an t-seanail ri fhaighinn ach air Deifinisean Coitcheann (SD) a-mhàin air telebhisean.

A’ sgrìobhadh ann an Teachdaireachd a’ Chathraiche, thuirt Ailean Dòmhnullach nach eil stèidh sam bith a bhiodh iomchaidh airson luchd-amhairc na Gàidhlig a bhith a’ faighinn seirbheis aig ìre nas ìsle.”

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

BBC ALBA lands seven nominations at RTS Scotland awards

BBC ALBA has earned seven nominations at this year’s Royal Television Society (RTS) Scotland awards, at this prestigious industry event. The RTS Scotland Awards are the gold standard of achievement in the television industry, recognising excellence across a of programme making and broadcasting skills.

Last year, BBC ALBA celebrated its 10th anniversary and the nominations in seven different categories including comedy, children’s and animation acknowledge the range and excellence of the programming available on the channel.

Read more here

BBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean RTS Scotland 2019

Tha BBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean Royal Television Society (RTS) Scotland 2019 – an àireamh as motha a fhuair an t-seanail air geàrr-liosta nan duaisean cliùiteach seo.

Tha duaisean RTS Alba a’ comharrachadh sàr-mhathas ann an gnìomhachas telebhisein thar farsaingeachd de ghnèithean phrògraman agus sgilean craolaidh.

An-uiridh, chomharraich BBC ALBA 10 bliadhna air an èadhar agus tha na prògraman air a’ gheàrr-liosta ag aithneachadh cuid de na sàr phrògraman a tha rim faighinn air an t-seanail.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

BBC ALBA to broadcast all of Scotland Women's World Cup warm up matches ahead of France 2019

BBC ALBA has agreed the broadcast of all of the Scotland Women’s National Team’s upcoming warm-up friendlies ahead of their first ever appearance at the Women’s World Cup, held this summer in France.

The first of the final warm-ups sees Scotland face Chile at the Pinatar Arena in Murcia, Spain, live on BBC ALBA at 6pm on Friday 5th April.

Read more here

Geamannan deasachaidh nam Ban Albannach airson Cupa na Cruinne gu bhith air BBC ALBA

Tha BBC ALBA air aonta a ruighinn a bhith a’ craoladh gach geama deasachaidh aig Sgioba Nàiseanta nam Ban mus tèid iad airson a’ chiad turas a-riamh gu Cupa na Cruinne san Fhraing.

Sa chiad gheama deasachaidh, chithear Alba an aghaidh Sile aig ionad-cluiche Pinatar ann am Murcia sa Spàinn, beò air BBC ALBA aig 6f air Dihaoine 5 Giblean.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

MG ALBA LOOKS TO BBC TO FULFIL SETTLEMENT AGREEMENT ON EXTRA HOURS

MG ALBA has today (Friday 15 March) congratulated the BBC on the successful launch of its new channel and warmly welcomed the new opportunities for the production sector that lie ahead.

But the organisation that operates Scotland’s Gaelic-language television channel in partnership with the BBC has called upon the corporation to ensure that BBC ALBA has the same opportunity to shine as the new BBC Scotland.

Ten years after its launch, BBC ALBA is severely challenged by a 75% repeat rate, whilst 50% is the expected limit for BBC Scotland; and is available only in standard definition (SD) on television.

Read more here

MG ALBA A’ COIMHEAD RIS A’ BHBC GUS RÈITE FHAIGHINN AIR AN AONTA A THAOBH UAIREAN A THÌDE A BHARRACHD

Tha MG ALBA air meal an naidheachd a chur air a’ BhBC airson tòiseachadh soirbheachail na seanail ùir agus air fàilte bhlàth a chur air na cothroman ùra airson na roinne chruthachail.

Ach tha am buidheann a tha a’ ruith seanail Ghàidhlig na h-Alba ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC air iarraidh air a’ chraoladair dèanamh cinnteach gu bheil an t-aon chothrom a thaobh soirbheachais aig BBC ALBA ’s a th’ aig an t-seanail ùr BBC Scotland.

Deich bliadhna an dèidh do BhBC ALBA a dhol air an èadhar, tha fìor dhùbhlain mun coinneimh le ìre ath-chraolaidh de 75%, le 50% an crìoch ris a bheil dùil airson BBC Scotland; agus chan eil ri fhaighinn ach air Deifinisean Coitcheann (SD) a-mhàin air telebhisean.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

Gaelic Media organisation hailed as industry leader as MG ALBA secures hat-trick of workplace awards

MG ALBA is one of the ‘Best Places to Work’ in television, according to one of the industry’s leading publications.

For a fourth consecutive year, Broadcast Magazine has named the key partner behind BBC ALBA as one of the top 30 TV companies across the UK.

Read more here

MG ALBA air aithneachadh mar bhuidheann gnìomhachais adhartach le bhith a’ cosnadh trì duaisean

Tha MG ALBA mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisean, a rèir fear de phrìomh irisean a’ ghnìomhachais.

Airson a’ cheathramh bliadhna co-leantaileach, tha Broadcast Magazine air a’ phrìomh chom-pàirtiche air cùlaibh BBC ALBA ainmeachadh mar aon de na 30 àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an gnìomhachas telebhisein.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

MG ALBA WELCOMES NEW CHAIR AS ALLAN MACDONALD BEGINS FOUR-YEAR TERM

The new chair of MG ALBA, Allan MacDonald, has started his role with the body responsible for Gaelic programming in Scotland.

Appointed for a four-year term from January 01st 2019 by Ofcom, Allan succeeds Maggie Cunningham who served as chair of MG ALBA from July 2012.

Allan, a native Gaelic speaker, has played a major part in Gaelic radio and television production and broadcasting spanning 40 years.

Read more here

MG ALBA A’ CUR FÀILTE AIR CATHRAICHE ÙR LE AILEAN DÒMHNULLACH A’ TOISEACHADH TEIRM CEITHIR BLIADHNA

Tha Ailean Dòmhnullach air tòiseachadh na dhreuchd mar an Cathraiche ùr air MG ALBA, am buidheann a tha an urra ri prògraman Gàidhlig ann an Alba.

Tha Ailean, a chaidh a chuir san dreuchd airson ceithir bliadhna bho 1 Faoilleach 2019 le Ofcom air an obair a ghabhail thairis bho Mhagaidh Choineagan a bha na Cathraiche air MG ALBA bhon Iuchar 2012.

Tha Ailean Dòmhnullach, a tha fileanta sa Ghàidhlig, air a bhith an sàs ann an riochdachadh agus rianachd ann an craoladh Gàidhlig, rèidio agus telebhisean, thairis air 40 bliadhna.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

BBC ALBA set to be home of Scottish women’s football with multiple new deals

On the day the Scottish national squad prepare for the critical Albania game in their Women’s World Cup qualifying campaign, BBC ALBA today announces a set of new deals that will see the channel become the home of Scottish women’s football.

This move signals a huge boost to the profile of the sport in Scotland. The deals include the live broadcast of any Scotland squad World Cup games in 2019.

The three-year deal with the Scottish Football Association will see all of the national squad’s home competitive games shown live on BBC ALBA, and available on the BBC iPlayer. In an innovative addition, the Scottish FA and the channel will share unprecedented levels of content across social media to ensure the profile of the game is raised, driving growth in spectators, participation and viewers.

Read more here

BBC ALBA na dhachaigh airson Ball-coise nam Ban Albannach le iomadh aonta ùr

Air an aon là ’s a tha sgioba nàiseanta na h-Alba ag ullachadh airson a’ gheama dheatamach aca an aghaidh Albania nan iomairt ro-fharpaiseach faighinn gu Cupa Cruinne nam Ban, tha BBC ALBA an-diugh a’ foillseachadh aontaidhean ùra a tha a’ ciallachadh gum bi an t-seanail na dachaigh airson ball-coise nam Ban Albannach.

Tha an gluasad seo na chomharra chudromach gus ìomhaigh na spòrs àrdachadh ann an Alba. Tha na h-aontaidhean a’ gabhail a-steach craoladh beò de gheama sam bith bho gheamannan Alba ann an Cupa na Cruinne 2019.

Le aonta trì bliadhna le Buidheann Riaghlaidh ball-coise na h-Alba (SFA) thèid geamannan farpaiseach na sgioba a thèid an cluich aig an taigh a shealltainn beò air BBC ALBA, a thuilleadh air an iPlayer. Ann an iomairt obrachaidh às ùr, co-roinnidh an SFA agus an t-seanail stuthan air feadh nam meadhanan sòisealta gus dèanamh cinnteach gu bheil fàs a’ tighinn air ìomhaigh a’ gheama, a’ cur ri luchd-amhairc aig na geamannan, pàirteachas agus luchd-amhairc.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

Maggie Cunningham to step down as MG ALBA chair

MG ALBA’s chair Maggie Cunningham has announced her resignation, effective 30 September 2018.

Ms Cunningham who has served as chairperson for the last 6 years, will be taking up a role as member for Scotland on Ofcom’s Content Board.

Read more here

Magaidh Choineagan a’ seasamh sìos mar Chathraiche MG ALBA

Tha Cathraiche MG ALBA, Magaidh Choineagan, air ainmeachadh gu bheil i an dùil a dreuchd a leigeil dhith bho 30 Sultain 2018.

Bidh a’ Bh-uas Choineagan, a tha air a bhith na Cathraiche airson nan sia bliadhna mu dheireadh, a’ tòiseachadh le Ofcom mar bhall den Content Board airson Alba.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News Eorpa at Bafta - Maureen MacLeod, Murdo MacSween, Angela MacLean, Stephen Hughes

Eòrpa wins at the Scottish BAFTAs

BBC ALBA’s flagship current affairs series Eòrpa has won the Current Affairs prize at the 2017 Scottish BAFTAs.

The awards ceremony took place on Sunday night (Sunday 5 November) in Glasgow, hosted by Edith Bowman.

2017 marked Eòrpa’s third consecutive nomination in this category, with their special half-hour programme on former detainees of Guantanamo Bay getting the nod this year.

Read more here

Eòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach

Bhuannaich Eòrpa, an t-sreath shuaicheanta chùisean làitheil air BBC ALBA, an duais airson prògraman Cùisean Làitheil aig na BAFTAs Albannach 2017.

Bha an tachartas ann air oidhche na Sàbaid (Didòmhnaich 5 Samhain) ann an Glaschu, le Edith Bowman ga lìbhrigeadh.

B’ e 2017 an treas turas ann an trì bliadhna far an deach Eòrpa ainmeachadh sa gheàrr-liosta seo, le prògram sònraichte leth-uair air daoine a bha nam prìosanaich ann an Guantànamo a’ faighinn an urraim am bliadhna.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

MG ALBA STATEMENT ON BBC COMMITMENT TO GAELIC BROADCASTING

Maggie Cunningham, chair of MG ALBA – which operates BBC ALBA in partnership with the BBC – issued the following statement in response to the BBC’s announcement regarding support for Gaelic broadcasting.

She said: “Lord Hall’s declaration of support for Gaelic broadcasting recognises the integrity of BBC ALBA and reflects the views of both the UK and Scottish Governments which have stated unequivocally that our channel should have sustained support given the success it has enjoyed.

Read full statement here

AITHRIS BHO MG ALBA AIR TAIC A’ BhBC DO CHRAOLADH GHÀIDHLIG

Chuir Magaidh Choineagan, Cathraiche MG ALBA – a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC – a-mach an aithris a leanas mar fhreagairt air na dh’fhoillsich am BBC an-diugh a thaobh taic airson craoladh Gàidhlig.

Thuirt i: “Tha na thuirt am Morair Hall a thaobh taic airson craoladh Gàidhlig a’ toirt aithne do dh’inbhe BBC ALBA agus a’ dol le beachdan gach cuid Riaghaltas na RA agus Riaghaltas na h-Alba, a tha air a ràdh gu soilleir gum bu chòir do thaic leantainneach a bhith aig ar seanail ri linn an t-soirbheis a choisinn i.

Leugh an aithris an seo


Naidheachdan News

WIDE-RANGING POLITICAL SUPPORT FOR GAELIC BROADCASTING WELCOMED BY MG ALBA

MG ALBA, the Gaelic media service, said today that political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strong and is vital during the BBC Charter Review process.

Parliamentary motions paying tribute to the success of Gaelic broadcasting are being submitted in the House of Commons and in the Scottish Parliament this week and include support for efforts to secure a commitment to increasing the amount of original programming made for BBC ALBA.

Donald Campbell, chief executive of MG ALBA, said: “It is clear that our request for increased BBC investment in BBC ALBA as part of the new BBC Royal Charter is gaining support from across the political spectrum and it is greatly appreciated and welcome.

Read more here

MG ALBA A’ CUR FÀILTE AIR AN TAIC BHO AIR FEADH NA ROINN PHOILITIGEACH AIRSON CRAOLADH GÀIDHLIG

Thuirt MG ALBA gu bheil taic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig agus gu bheil an taic seo riatanach fhad ’s a tha am pròiseas air ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ leantainn.

Tha gluasadan pàrlamaideach a’ dèanamh moladh air soirbheas craoladh Gàidhlig gan cuir a-steach an t-seachdain seo ann an Taigh nan Cumantan agus ann am Pàrlamaid na h-Alba far a bheil taic agus gealltanas ga shireadh airson àrdachadh san àireamh de phrògraman ùra airson BBC ALBA.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha e foillseachadh gu bheil ar n-iarrtas airson àrdachadh ann an seilbheachd a’ BhBC ann an BBC ALBA mar phàirt de ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ faighinn taic bho air feadh na roinn phoilitigeach agus tha sinn air leth taingeil agus a’ cur fàilte air an sin.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News Public consultation

Lèirsinn 2021

MG ALBA announces new strategy to 'transform' Gaelic media impact

MG ALBA today published a five-year strategic plan aimed at transforming the contribution of Gaelic media.

Key objectives of the plan include initiatives to effect a major step change in the involvement of young people in Gaelic media and to develop a wider range of learning platforms.

Leugh tuilleadh an seo

Lèirsinn 2021

MG ALBA a' foillseachadh ro-innleachd ùr gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig

Dh’fhoillsich MG ALBA an-diugh plana ro-innleachd còig bliadhna gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig.

Am measg prìomh amasan a’ phlana tha iomairtean gus ceumannan-adhartais susbainteach a dhèanamh a thaobh mar a tha daoine òga an sàs anns na meadhanan Gàidhlig agus gus leasachadh a dhèanamh ann an raoin ùrlaran ionnsachaidh.

Read more here