GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Eorpa at Bafta - Maureen MacLeod, Murdo MacSween, Angela MacLean, Stephen Hughes

Duaisean Vlog a’ Mhòid Vlog a’ Mhòid winners

Some of the winners of the Vlog a’ Mhòid competition met in Glasgow to collect their prizes Choinnich cuid de bhuannaichean farpais Vlog a’ Mhòid gus an duaisean a thogail

Eorpa at Bafta - Maureen MacLeod, Murdo MacSween, Angela MacLean, Stephen Hughes

Scottish BAFTA for Eòrpa BAFTA airson Eòrpa

BBC ALBA’s flagship current affairs series Eòrpa has won the Current Affairs prize at the 2017 Scottish BAFTAs Bhuannaich Eòrpa an duais airson prògraman Cùisean Làitheil aig na BAFTAs Albannach 2017

The One Show

The One Show The One Show

The One Show set for the Hebrides as part of unique MG ALBA partnership The One Show a’ tighinn gu na h-Eileanan Siar mar thoradh air co-bhanntachd le MG ALBA

SPFL deal

SPFL SPFL

SPFL announces new and improved broadcast deal with BBC ALBA SPFL a' foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr agus leasaichte le BBC ALBA

Annual Report 17/18

Annual Report Aithisg Bhliadhnail

MG ALBA's Annual Report 2017/18 was launched on 27/06/18 Dh'fhoillsich MG ALBA Aithisg Bhliadhnail 2017/18 air 27/06/18

Annual Report 15/16

Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

Winter Commissioning Round – 2017/18 is now online Cuairt Coimiseanaidh a’ Gheamhraidh - 2017/18 a-nis air loidhne

MA TV Fiction writing graduates

Bannan Bannan

Bannan to be exported to international audiences through a new distribution deal Bannan gu bhith air a reic thall thairis gu luchd-amhairc eadar-nàiseanta

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

06:00
Alba Today
17:00
Peppa
17:05
Peppa
17:10
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:20
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:31
Oran le Fiona
17:33
Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
17:35
Na Floogals
17:50
Na Floogals
18:00
Donnie Murdo/Danger Mouse
18:15
Tree Fu Tom
18:35
Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
19:00
Aibisidh/Quiz Show
19:30
Speaking Our Language
19:55
Earrann Eachdraidh/History Shorts
20:00
An Là
20:30
From Harris With Love
21:00
A' Ghaidhealtachd/Highlands
22:00
Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves
22:30
Taghadh bho na Trads
23:00
Dith Anail: Beo Le Cystic Fibrosis
00:00
Alba Today

View full listings... Faic na clàran air fad...

MG ALBA Blog

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News

BBC ALBA set to be home of Scottish women’s football with multiple new deals

On the day the Scottish national squad prepare for the critical Albania game in their Women’s World Cup qualifying campaign, BBC ALBA today announces a set of new deals that will see the channel become the home of Scottish women’s football.

This move signals a huge boost to the profile of the sport in Scotland. The deals include the live broadcast of any Scotland squad World Cup games in 2019.

The three-year deal with the Scottish Football Association will see all of the national squad’s home competitive games shown live on BBC ALBA, and available on the BBC iPlayer. In an innovative addition, the Scottish FA and the channel will share unprecedented levels of content across social media to ensure the profile of the game is raised, driving growth in spectators, participation and viewers.

Read more here

BBC ALBA na dhachaigh airson Ball-coise nam Ban Albannach le iomadh aonta ùr

Air an aon là ’s a tha sgioba nàiseanta na h-Alba ag ullachadh airson a’ gheama dheatamach aca an aghaidh Albania nan iomairt ro-fharpaiseach faighinn gu Cupa Cruinne nam Ban, tha BBC ALBA an-diugh a’ foillseachadh aontaidhean ùra a tha a’ ciallachadh gum bi an t-seanail na dachaigh airson ball-coise nam Ban Albannach.

Tha an gluasad seo na chomharra chudromach gus ìomhaigh na spòrs àrdachadh ann an Alba. Tha na h-aontaidhean a’ gabhail a-steach craoladh beò de gheama sam bith bho gheamannan Alba ann an Cupa na Cruinne 2019.

Le aonta trì bliadhna le Buidheann Riaghlaidh ball-coise na h-Alba (SFA) thèid geamannan farpaiseach na sgioba a thèid an cluich aig an taigh a shealltainn beò air BBC ALBA, a thuilleadh air an iPlayer. Ann an iomairt obrachaidh às ùr, co-roinnidh an SFA agus an t-seanail stuthan air feadh nam meadhanan sòisealta gus dèanamh cinnteach gu bheil fàs a’ tighinn air ìomhaigh a’ gheama, a’ cur ri luchd-amhairc aig na geamannan, pàirteachas agus luchd-amhairc.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News The One Show

The One Show set for the Hebrides as part of unique MG ALBA partnership

The weeknight magazine programme will broadcast LIVE from the Isle of Harris and the Isle of Lewis as part of a two-night special.

Presenters Alex Jones and Matt Baker will be based at West Harris Trust’s Talla na Mara on Thursday (19 July, 7pm, BBC ONE). On Friday (20 July, 7pm, BBC ONE) Alex and Matt will be in Stornoway live from the annual Heb Celt Festival.

Both programmes will focus on life in the Hebrides, with a range of features each night.

Read more here

The One Show a’ tighinn gu na h-Eileanan Siar mar thoradh air co-bhanntachd le MG ALBA

Thèid am prògram a chraoladh BEÒ às na Hearadh agus à Leòdhas mar phàirt de prògraman sònraichte thairis air dà oidhche.

Bidh preasantairean Alex Jones agus Matt Baker stèidhichte ann an Talla na Mara Diardaoin (19 Iuchar, 7f, BBC ONE). Bidh Alex agus Matt ann an Steòrnabhagh Dihaoine (20 Iuchar, 7f, BBC ONE) beò bho Fhèis Cheilteach Innse Gall.

Bidh gach prògram a’ cur fòcas air cò ris a tha e coltach a bhith beò sna h-Eileanan, le raon de phìosan diofraichte gach oidhche.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

Maggie Cunningham to step down as MG ALBA chair

MG ALBA’s chair Maggie Cunningham has announced her resignation, effective 30 September 2018.

Ms Cunningham who has served as chairperson for the last 6 years, will be taking up a role as member for Scotland on Ofcom’s Content Board.

Read more here

Magaidh Choineagan a’ seasamh sìos mar Chathraiche MG ALBA

Tha Cathraiche MG ALBA, Magaidh Choineagan, air ainmeachadh gu bheil i an dùil a dreuchd a leigeil dhith bho 30 Sultain 2018.

Bidh a’ Bh-uas Choineagan, a tha air a bhith na Cathraiche airson nan sia bliadhna mu dheireadh, a’ tòiseachadh le Ofcom mar bhall den Content Board airson Alba.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News Eorpa at Bafta - Maureen MacLeod, Murdo MacSween, Angela MacLean, Stephen Hughes

Eòrpa wins at the Scottish BAFTAs

BBC ALBA’s flagship current affairs series Eòrpa has won the Current Affairs prize at the 2017 Scottish BAFTAs.

The awards ceremony took place on Sunday night (Sunday 5 November) in Glasgow, hosted by Edith Bowman.

2017 marked Eòrpa’s third consecutive nomination in this category, with their special half-hour programme on former detainees of Guantanamo Bay getting the nod this year.

Read more here

Eòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach

Bhuannaich Eòrpa, an t-sreath shuaicheanta chùisean làitheil air BBC ALBA, an duais airson prògraman Cùisean Làitheil aig na BAFTAs Albannach 2017.

Bha an tachartas ann air oidhche na Sàbaid (Didòmhnaich 5 Samhain) ann an Glaschu, le Edith Bowman ga lìbhrigeadh.

B’ e 2017 an treas turas ann an trì bliadhna far an deach Eòrpa ainmeachadh sa gheàrr-liosta seo, le prògram sònraichte leth-uair air daoine a bha nam prìosanaich ann an Guantànamo a’ faighinn an urraim am bliadhna.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

MG ALBA ANNOUNCES INVESTMENT IN CREATIVE INDUSTRIES WITH KEY LONG-TERM PRODUCTION CONTRACTS

MG ALBA, the Gaelic Media Service which operates BBC ALBA in partnership with the BBC, has today announced key production contracts that will deliver a wide range of programming for the channel over the next four years.

Seven production companies will provide content for the channel including entertainment, music, children’s programmes, documentaries and sport.

The contracts have been awarded to companies located across Scotland, including Stornoway, Aberdeen and Glasgow, and mark a further significant investment in Scotland’s creative industries.

Read more here

MG ALBA A’ CUR SEILBH SNA GNÌOMHACHASAN CRUTHACHAIL LE PRÌOMH CHÙMHNANTAN RIOCHDACHAIDH FAD-ÙINE

Dh’fhoillsich MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC, an-diugh prìomh chùmhnantan riochdachaidh a lìbhrigeas raoin farsaing de phrògraman airson na seanail airson nan ceithir bliadhna air thoiseach.

Lìbhrigidh seachd companaidh riochdachaidh susbaint airson na seanail, leithid dibhearsain, ceòl, prògraman chloinne, prògraman aithriseach agus spòrs.

Tha na cùmhnantan air a dhol gu companaidhean suidhichte air feadh Alba, ann an Steòrnabhagh, Obair Dheathain agus Glaschu – seilbheach cudromach a bharrachd ann an gnìomhachasan cruthachail na h-Alba.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

MG ALBA STATEMENT ON BBC COMMITMENT TO GAELIC BROADCASTING

Maggie Cunningham, chair of MG ALBA – which operates BBC ALBA in partnership with the BBC – issued the following statement in response to the BBC’s announcement regarding support for Gaelic broadcasting.

She said: “Lord Hall’s declaration of support for Gaelic broadcasting recognises the integrity of BBC ALBA and reflects the views of both the UK and Scottish Governments which have stated unequivocally that our channel should have sustained support given the success it has enjoyed.

Read full statement here

AITHRIS BHO MG ALBA AIR TAIC A’ BhBC DO CHRAOLADH GHÀIDHLIG

Chuir Magaidh Choineagan, Cathraiche MG ALBA – a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC – a-mach an aithris a leanas mar fhreagairt air na dh’fhoillsich am BBC an-diugh a thaobh taic airson craoladh Gàidhlig.

Thuirt i: “Tha na thuirt am Morair Hall a thaobh taic airson craoladh Gàidhlig a’ toirt aithne do dh’inbhe BBC ALBA agus a’ dol le beachdan gach cuid Riaghaltas na RA agus Riaghaltas na h-Alba, a tha air a ràdh gu soilleir gum bu chòir do thaic leantainneach a bhith aig ar seanail ri linn an t-soirbheis a choisinn i.

Leugh an aithris an seo


Naidheachdan News

WIDE-RANGING POLITICAL SUPPORT FOR GAELIC BROADCASTING WELCOMED BY MG ALBA

MG ALBA, the Gaelic media service, said today that political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strong and is vital during the BBC Charter Review process.

Parliamentary motions paying tribute to the success of Gaelic broadcasting are being submitted in the House of Commons and in the Scottish Parliament this week and include support for efforts to secure a commitment to increasing the amount of original programming made for BBC ALBA.

Donald Campbell, chief executive of MG ALBA, said: “It is clear that our request for increased BBC investment in BBC ALBA as part of the new BBC Royal Charter is gaining support from across the political spectrum and it is greatly appreciated and welcome.

Read more here

MG ALBA A’ CUR FÀILTE AIR AN TAIC BHO AIR FEADH NA ROINN PHOILITIGEACH AIRSON CRAOLADH GÀIDHLIG

Thuirt MG ALBA gu bheil taic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig agus gu bheil an taic seo riatanach fhad ’s a tha am pròiseas air ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ leantainn.

Tha gluasadan pàrlamaideach a’ dèanamh moladh air soirbheas craoladh Gàidhlig gan cuir a-steach an t-seachdain seo ann an Taigh nan Cumantan agus ann am Pàrlamaid na h-Alba far a bheil taic agus gealltanas ga shireadh airson àrdachadh san àireamh de phrògraman ùra airson BBC ALBA.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha e foillseachadh gu bheil ar n-iarrtas airson àrdachadh ann an seilbheachd a’ BhBC ann an BBC ALBA mar phàirt de ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ faighinn taic bho air feadh na roinn phoilitigeach agus tha sinn air leth taingeil agus a’ cur fàilte air an sin.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News Public consultation

Lèirsinn 2021

MG ALBA announces new strategy to 'transform' Gaelic media impact

MG ALBA today published a five-year strategic plan aimed at transforming the contribution of Gaelic media.

Key objectives of the plan include initiatives to effect a major step change in the involvement of young people in Gaelic media and to develop a wider range of learning platforms.

Leugh tuilleadh an seo

Lèirsinn 2021

MG ALBA a' foillseachadh ro-innleachd ùr gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig

Dh’fhoillsich MG ALBA an-diugh plana ro-innleachd còig bliadhna gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig.

Am measg prìomh amasan a’ phlana tha iomairtean gus ceumannan-adhartais susbainteach a dhèanamh a thaobh mar a tha daoine òga an sàs anns na meadhanan Gàidhlig agus gus leasachadh a dhèanamh ann an raoin ùrlaran ionnsachaidh.

Read more here