GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

MA TV Fiction writing graduates

MG ALBA scholarship Sgoilearachd MG ALBA

Coveted MG ALBA scholarship to study television fiction writing at Glasgow Caledonian University Cothrom sgoilearachd MG ALBA air Cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein

Bannan image

Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

Find out about the latest commissioning round here Fios mun Chuairt Coimiseanaidh as ùire an seo

Annual Report 14/15 cover

Annual Report Aithisg Bhliadhnail

Creative industries benefiting from Gaelic broadcast success Na gnìomhachasan cruthachail a’ faighinn buannachd tro shoirbheas craoladh Gàidhlig

Public Consultation cover

Public Consultation report Aithisg Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

Review of questions and answers Lèirmheas air ceistean agus freagairtean

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

17:00
Igam Ogam
17:10
Luthaidh
17:20
Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
17:30
Padraig Post SDS
17:40
Rathad An Sutha
17:55
Seonaidh/Shaun the Sheep
18:05
Donnie Murdo/Danger Mouse
18:15
Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
18:40
An Sionnach Sgianach s Na Seoid
19:00
Vets: Gach Creutair Beo
19:30
Speaking Our Language
19:55
Earrann Eachdraidh/History Shorts
20:00
An Là
20:15
Torcuil's Guide to Being a Gael
20:25
Fraochy Bay
20:30
Puirt-adhair (Highland Airports)
21:00
Trusadh
22:00
Horo Gheallaidh
22:30
Look Stranger
23:15
Feis Chiuil Thiriodh/Tiree Music Festival
23:30
Rapal

View full listings... Faic na clàran air fad...

MG ALBA Blog

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News

BBC ALBA SUCCESS AT ROYAL TELEVISION AWARDS SCOTLAND

BBC ALBA has been successful at the Royal Television Society Scotland Awards 2016 with the channel’s Jim Baxter programme, produced by purpleTV, winning the Best Sports Programme category.

The award ceremony took place at Òran Mòr, Glasgow last night (Wednesday 25 May) and was hosted by newsreader, Catriona Shearer and popular TV actor, Sanjeev Kohli, with awards being presented across 13 categories, including Best News Programme, Best Current Affairs, Best Live Event and Television Journalist of the Year.

The Jim Baxter film, presented by Alex O’Henley, provided an intimate portrayal of the personal and professional life of the renowned Scottish football legend who died of pancreatic cancer in 2001 at the age of 61.

Read more here

SOIRBHEACHAS BBC ALBA AIG DUAISEAN RÌOGHAIL TELEBHISEIN (RTS) ALBA

Tha BBC ALBA air a bhith soirbheachail aig Duaisean Comunn Rìoghail Telebhisein (RTS) Alba 2016 leis a’ phrògram Jim Baxter, a chaidh a riochdachadh le purpleTV a’ buannachadh duais ann an gnè Prògram Spòrs As Fheàrr.

Chaidh na duaisean a thoirt seachad an-raoir (Diciadain 25 Cèitean) leis an neach-naidheachd Catriona Shearer agus an cleasaiche Sanjeev Kohli a’ lìbhrigeadh na h-oidhche.

Bha prògram Jim Baxter, air a lìbhrigeadh le Alex O’Henley, mu bheatha an cluicheadar ball-coise ainmeil a bhàsaich aig aois 61.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News

MG ALBA APPEALS FOR ‘FIRM COMMITMENT’ TO PROGRAMME-MAKING IN CHARTER TO BUILD ON SUCCESS OF BBC ALBA

MG ALBA today welcomed the commitment to Gaelic broadcasting in Scotland published in the White Paper on the BBC Royal Charter and appealed for a firm commitment to be made in the renewed Charter to enable BBC ALBA to build on its success.

The White Paper, which will form the basis of the Charter to be renewed prior to the end of 2016, states that the BBC should maintain its commitment to Gaelic language broadcasting through its partnership with MG ALBA.

Read more here

MG ALBA A’ SIREADH RÙN LÀIDIR ANN AN CAIRT RÌOGHAIL A’ BhBC AIRSON BARRACHD PHRÒGRAMAN GÀIDHLIG GUS TOGAIL AIR SOIRBHEAS BBC ALBA

Chuir MG ALBA fàilte an-diugh air an dealas airson craoladh Gàidhlig ann an Alba a chaidh fhoillseachadh sa Phàipear Gheal air Cairt Rìoghail a’ BhBC agus dh’iarr iad gun deidheadh dealas seasmhach a thoirt seachad ann an ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC gus togail air soirbheas BBC ALBA.

Tha am Pàipear Geal, a bhios na bhun-stèidh air a’ Chairt a bhios air ùrachadh suas gu deireadh 2016, a’ cur an cèill gum bu chòir don BhBC a dhealas airson craoladh Gàidhlig a ghleidheadh tron cho-bhanntachd aca le BBC ALBA.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News Public consultation

Lèirsinn 2021

MG ALBA announces new strategy to 'transform' Gaelic media impact

MG ALBA today published a five-year strategic plan aimed at transforming the contribution of Gaelic media.

Key objectives of the plan include initiatives to effect a major step change in the involvement of young people in Gaelic media and to develop a wider range of learning platforms.

Leugh tuilleadh an seo

Lèirsinn 2021

MG ALBA a' foillseachadh ro-innleachd ùr gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig

Dh’fhoillsich MG ALBA an-diugh plana ro-innleachd còig bliadhna gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig.

Am measg prìomh amasan a’ phlana tha iomairtean gus ceumannan-adhartais susbainteach a dhèanamh a thaobh mar a tha daoine òga an sàs anns na meadhanan Gàidhlig agus gus leasachadh a dhèanamh ann an raoin ùrlaran ionnsachaidh.

Read more here

Open letter from MG ALBA

A chàirdean chòir

Two months ago, we asked for your help in securing a better BBC service for you.

Although BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal are successful, we at MG ALBA want them to be even better for you.

In October, we shared our message that we believe the BBC should do more in order to provide a more complete service on BBC ALBA.

Read the entire letter here

Litir fhosgailte bho MG ALBA

A chàirdean chòir

O chionn dà mhìos, dh’iarr sinn oirbh ar cuideachadh gus seirbheis nas coileanta fhaighinn dhuibh.

Oir ged a tha BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal soirbheachail, tha sinn aig MG ALBA ag iarraidh gum bi iad nas fheàrr buileach dhuibh.

San Dàmhair, sgaoil sinn ar beachd gu bheil barrachd a dhìth bhon BhBC airson ’s gum bi seirbheis nas coileanta ga thabhann le BBC ALBA.

Leugh an litir gu lèir an seo

BBC CHARTER REVIEW CONSULTATION - Response by MG ALBA

MG ALBA has said that a commitment to increase original, high quality programming on BBC ALBA should form part of the BBC’s next Royal Charter.

The request has been put forward by MG ALBA as part of its response to the UK Government Department for Culture, Media & Sport public consultation on BBC charter review.

MG ALBA’s full response to the charter review consultation can be viewed here

Co-chomhairle phoblach Riaghaltas na RA - freagairt MG ALBA

Tha MG ALBA air a ràdh gum bu chòir do bharrachd nuadh-phrògraman den ìre as fheàrr a bhith an lùib gealltanasan a’ BhBC san ath Chairt Rìoghail.

Tha an t-iarrtas seo air a chur air adhart le MG ALBA mar phàirt den fhreagairt aca gu co-chomhairle phoblach Riaghaltas na RA air ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC.

Gheibhear freagairt slàn MG ALBA an seo

Naidheachdan News Public consultation

MG ALBA Public Consultation

A public consultation undertaken by MG ALBA revealed a desire from some of the respondents to build more on the Gaelic culture.

Ms Cunningham said:" We continue to encourage the utmost care to Gaelic content in each and every programme. We are at one with the audience on this subject and we expect to make significant progress in the year to come."

Read the report here

Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

B’ e aon de na toraidhean a thaing a-mach à co-chomhairle phoblach a chùm MG ALBA, gu robh miann aig prìomh luchd-amhairc na Gàidhlig barrachd a chur ris a’ chultar Ghàidhlig.

Thuirt a’ Bh-uas Choineagan: “Tha sinn a’ leantainn oirnn a’ toirt dlùth aire gu bheil prìomhachas air a thoirt dhan Ghàidhlig anns gach prògram. Tha sinn air an aon ràmh ris an luchd-amhairc air a’ chuspair seo agus tha sinn an dòchas gum faic sinn piseach mòr air an t-suidheachadh sin anns a’ bhliadhna a tha romhainn.”

Gheibhear an aithisg an seo

Naidheachdan News Annual Report 14-15

Annual Report 2014/15

Scotland’s creative industries are benefiting from a major contribution from Gaelic broadcasting, MG ALBA, the Gaelic media service said today. BBC ALBA, the Gaelic TV channel, now produces more than 600 hours of programmes per year for national broadcast in Scotland.

Publishing MG ALBA’s Annual Report for the last year, Maggie Cunningham, chair, said: “We take great pride in the role that MG ALBA plays in stimulating economic activity within the burgeoning creative sector in Scotland, enabling 22 indigenous production companies to thrive.

Read more here

Aithisg Bhliadhnail 2014/15

Tha gnìomhachasan cruthachail na h-Alba a’ faighinn buannachd mhòr bho na tha craoladh Gàidhlig a’ cur riutha, thuirt MG ALBA, seirbheis nam meadhanan Gàidhlig an-diugh. Tha BBC ALBA, an t-seanail telebhisein Gàidhlig, a-nis a’ riochdachadh còrr air 600 uairean a thìde de phrògraman gach bliadhna airson an craoladh air feadh Alba.

A’ foillseachadh Aithisg Bhliadhnail MG ALBA airson na bliadhna a dh’fhalbh, thuirt Magaidh Choineagan, an Cathraiche: “Tha sinn moiteil dha-rìribh san àite a th’ aig MG ALBA ann a bhith a’ brosnachadh obair eaconomach taobh a-staigh na roinne chruthachail a tha a’ sìor fhàs ann an Alba, ga dhèanamh comasach do 22 companaidh riochdachaidh dhùthchasail a bhith soirbheachail.

Gheibhear tuilleadh fios an seo