GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Annual Report 14/15 cover

Annual Report Aithisg Bhliadhnail

Creative industries benefiting from Gaelic broadcast success Na gnìomhachasan cruthachail a’ faighinn buannachd tro shoirbheas craoladh Gàidhlig

Public Consultation cover

Public Consultation Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

Review of questions and answers Lèirmheas air ceistean agus freagairtean

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

17:00
Peppa
17:05
Peppa
17:10
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:20
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:35
Ben am Mathan/The Secret World of Benjamin Bear
17:55
Flapair is a Charaidean
18:05
Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
18:35
Saidheans Sporsail
19:00
Turus a Bhradain
19:30
Speaking Our Language
19:55
Earrann Eachdraidh/History Shorts
20:00
An Là
20:30
Eòrpa
21:00
An Drochaid/The Bridge Rising
22:00
Gaol @ Gael
22:30
Port
23:00
DIY le Donnie
23:45
Torcuil's Guide to Being a Gael

View full listings... Faic na clàran air fad...

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News

FILMG AWARDS TO BE STREAMED LIVE ONLINE

The awards ceremony is be to streamed live on the internet for this first time this year.

The FilmG awards, which takes place at the Old Fruitmarket in Glasgow on Friday 19 February, will be broadcast via the competition’s website (www.filmg.co.uk), allowing FilmG supporters and participants who can’t attend to watch the evening’s prize-giving and entertainment unfold.

Leugh tuilleadh an seo

THÈID DUAISEAN FILMG A CHRAOLADH BEÒ AIR-LOIDHNE

Thèid duaisean FilmG a chraoladh beò air làrach-lìn na co-fharpais (www.filmg.co.uk) bhon Old Fruitmarket ann an Glaschu, a leigeas le luchd-taic agus luchd-farpais nach eil an làthair coimhead air duaisean is dibhearsan na h-oidhche.

Cuiridh an craoladh beò ri duaisean FilmG, a bhios nas com-pàirteachail is nas co-obrachail na bha iad a-riamh roimhe, gu h-àraid leis gu bheil duaisean ann am-bliadhna airson Film Fòn-làimhe As Fheàrr, agus na roinnean ùra, Sgriobt As Fheàrr agus Dealbh-beò As Fheàrr.

Read more here

Naidheachdan News Public consultation

Lèirsinn 2021

MG ALBA announces new strategy to 'transform' Gaelic media impact

MG ALBA today published a five-year strategic plan aimed at transforming the contribution of Gaelic media.

Key objectives of the plan include initiatives to effect a major step change in the involvement of young people in Gaelic media and to develop a wider range of learning platforms.

Leugh tuilleadh an seo

Lèirsinn 2021

MG ALBA a' foillseachadh ro-innleachd ùr gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig

Dh’fhoillsich MG ALBA an-diugh plana ro-innleachd còig bliadhna gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig.

Am measg prìomh amasan a’ phlana tha iomairtean gus ceumannan-adhartais susbainteach a dhèanamh a thaobh mar a tha daoine òga an sàs anns na meadhanan Gàidhlig agus gus leasachadh a dhèanamh ann an raoin ùrlaran ionnsachaidh.

Read more here

Open letter from MG ALBA

A chàirdean chòir

Two months ago, we asked for your help in securing a better BBC service for you.

Although BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal are successful, we at MG ALBA want them to be even better for you.

In October, we shared our message that we believe the BBC should do more in order to provide a more complete service on BBC ALBA.

Many of you helped us in making that argument clear to the UK Government through its consultation on the BBC Royal Charter. We also had the opportunity to make the case at the House of Commons’ Select Committee on Culture, Media and Sport. We are grateful to every individual and organisation who took the time to make the case for more investment from the BBC. Many thanks to you all.

We now know that we will not receive £1m from the UK Government as we have in the past two years. We continue to make arguments for increased investment however, and we are writing to ask if you might help us again make the case for stronger services for you.

Read the entire letter here

Litir fhosgailte bho MG ALBA

A chàirdean chòir

O chionn dà mhìos, dh’iarr sinn oirbh ar cuideachadh gus seirbheis nas coileanta fhaighinn dhuibh.

Oir ged a tha BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal soirbheachail, tha sinn aig MG ALBA ag iarraidh gum bi iad nas fheàrr buileach dhuibh.

San Dàmhair, sgaoil sinn ar beachd gu bheil barrachd a dhìth bhon BhBC airson ’s gum bi seirbheis nas coileanta ga thabhann le BBC ALBA.

Chuidich mòran agaibh ann a bhith a’ dèanamh na h-argamaid sin soilleir do Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte tron cho-chomhairle mu ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC, agus fhuair sinn fhèin ar cothrom mu choinneimh Comataidh Taigh nan Cumantan air Cultar, Meadhanan agus Spòrs. Tha sinn gu mòr an comain gach neach is buidheann a chuir ùine seachad a’ dèanamh argamaid airson barrachd sheilbheachd bhon BhBC. Ceud mìle taing dhuibh uile.

Tha fios a-nis nach fhaighear an £1m bho Riaghaltas na RA mar a fhuair san dà bhliadhna mu dheireadh. A dh’aindeoin seo, leanaidh sinn le ar n-argamaidean airson an tuilleadh sheilbheachd agus tha sinn a’ sgrìobhadh thugaibh faic am biodh sibh cho math agus ar cuideachadh a-rithist ann a bhith a’ dèanamh argamaidean airson seirbheisean nas treasa dhuibh.

Leugh an litir gu lèir an seo

Board Members: MG ALBA

Ofcom is seeking to appoint two new members to the board of MG ALBA.

MG ALBA’s remit is to ensure that high quality television programmes in Gaelic are made available to people in Scotland. In partnership with the BBC, MG ALBA has established BBC ALBA, the Gaelic digital service.

The board requires a broad range of skills and experience. It is essential, however, that applicants have experience of promoting either Gaelic education or culture; a knowledge of and/or an active interest in broadcasting; and an understanding of MG ALBA’s responsibilities.

Leugh tuilleadh an seo

Buill Bòrd: MG ALBA

Tha Ofcom airson dà bhall ùr a shuidheachadh air bòrd MG ALBA.

Is e raon-dleastanais MG ALBA dèanamh cinnteach gu bheil prògraman ann an Gàidhlig de dh’àrd-chàileachd air an tairgse do mhuinntir na h-Alba. Ann an com-pàirteachas leis a’ BhBC, tha MG ALBA air BBC ALBA, an t-seirbheis didseatach Gàidhlig, a stèidheachadh.

Tha am bòrd a’ cur feum air raon farsaing de sgilean agus de dh’eòlas. Tha e riatanach, ge-tà gu bheil eòlas aig an luchd-tagraidh air a bhith ag adhartachadh an dàrna cuid foghlam no cultar na Gàidhlig; eòlas de agus/no ùidh gnìomhach ann an craoladh; agus tuigse air uallaichean MG ALBA.

Read more here

BBC CHARTER REVIEW CONSULTATION - Response by MG ALBA

MG ALBA has said that a commitment to increase original, high quality programming on BBC ALBA should form part of the BBC’s next Royal Charter.

The request has been put forward by MG ALBA as part of its response to the UK Government Department for Culture, Media & Sport public consultation on BBC charter review.

MG ALBA’s full response to the charter review consultation can be viewed here

Co-chomhairle phoblach Riaghaltas na RA - freagairt MG ALBA

Tha MG ALBA air a ràdh gum bu chòir do bharrachd nuadh-phrògraman den ìre as fheàrr a bhith an lùib gealltanasan a’ BhBC san ath Chairt Rìoghail.

Tha an t-iarrtas seo air a chur air adhart le MG ALBA mar phàirt den fhreagairt aca gu co-chomhairle phoblach Riaghaltas na RA air ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC.

Gheibhear freagairt slàn MG ALBA an seo

Naidheachdan News Public consultation

MG ALBA Public Consultation

A public consultation undertaken by MG ALBA revealed a desire from some of the respondents to build more on the Gaelic culture.

Ms Cunningham said:" We continue to encourage the utmost care to Gaelic content in each and every programme. We are at one with the audience on this subject and we expect to make significant progress in the year to come."

The consultation also highlighted the need for MG ALBA and the channel to serve better the needs of younger people.

Read the report here

Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

B’ e aon de na toraidhean a thaing a-mach à co-chomhairle phoblach a chùm MG ALBA, gu robh miann aig prìomh luchd-amhairc na Gàidhlig barrachd a chur ris a’ chultar Ghàidhlig.

Thuirt a’ Bh-uas Choineagan: “Tha sinn a’ leantainn oirnn a’ toirt dlùth aire gu bheil prìomhachas air a thoirt dhan Ghàidhlig anns gach prògram. Tha sinn air an aon ràmh ris an luchd-amhairc air a’ chuspair seo agus tha sinn an dòchas gum faic sinn piseach mòr air an t-suidheachadh sin anns a’ bhliadhna a tha romhainn.”

Chomharraich a’ cho-chomhairle cuideachd gu robh feum aig MG ALBA agus aig an t-seanail barrachd a dhèanamh gus feumalachdan dhaoine òga a fhrithealadh.

Gheibhear an aithisg an seo

Naidheachdan News

New board member for MG ALBA

Ofcom has announced the appointment of Iain Stephen Morrison to the board of MG ALBA.

Iain Stephen has been appointed for a four year term, effective from 10 August 2015.

Read more on the Ofcom website here

Ball ùr air MG ALBA

Tha Ofcom air foillseachadh gu bheil Iain Stephen Moireasdan air a bhith air a shuidheachadh air bòrd MG ALBA.

Tha Iain Stephen air a bhith air a shuidheachadh airson teirm ceithir bliadhna, a’ tòiseachadh air 10 Lùnastal 2015.

Leugh tuilleadh air làrach-lìn Ofcom an seo

Naidheachdan News Annual Report 14-15

Annual Report 2014/15

Scotland’s creative industries are benefiting from a major contribution from Gaelic broadcasting, MG ALBA, the Gaelic media service said today. BBC ALBA, the Gaelic TV channel, now produces more than 600 hours of programmes per year for national broadcast in Scotland.

Publishing MG ALBA’s Annual Report for the last year, Maggie Cunningham, chair, said: “We take great pride in the role that MG ALBA plays in stimulating economic activity within the burgeoning creative sector in Scotland, enabling 22 indigenous production companies to thrive.

Read more here

Aithisg Bhliadhnail 2014/15

Tha gnìomhachasan cruthachail na h-Alba a’ faighinn buannachd mhòr bho na tha craoladh Gàidhlig a’ cur riutha, thuirt MG ALBA, seirbheis nam meadhanan Gàidhlig an-diugh. Tha BBC ALBA, an t-seanail telebhisein Gàidhlig, a-nis a’ riochdachadh còrr air 600 uairean a thìde de phrògraman gach bliadhna airson an craoladh air feadh Alba.

A’ foillseachadh Aithisg Bhliadhnail MG ALBA airson na bliadhna a dh’fhalbh, thuirt Magaidh Choineagan, an Cathraiche: “Tha sinn moiteil dha-rìribh san àite a th’ aig MG ALBA ann a bhith a’ brosnachadh obair eaconomach taobh a-staigh na roinne chruthachail a tha a’ sìor fhàs ann an Alba, ga dhèanamh comasach do 22 companaidh riochdachaidh dhùthchasail a bhith soirbheachail.

Gheibhear tuilleadh fios an seo