Cothroman obrach

English / Beurla

Obraiche Teicneòlais

23 Ògmhios 2021

Obraiche Teicneòlais
Ìre B2, £22,742-£24,093 sa bhliadhna
Cùmhnant làn-ùine, maireannach, stèidhichte ann an Steòrnabhagh

 

Cò tha sinn a’ lorg?

An caomh leibh a bhith ag obair ann an sgioba? Bheil ùidh agaibh ann a bhith ag obair ann an riochdachadh Tbh?  Bheil eòlas agaibh ann an gnothaichean bhideo/fuaim?

Ma tha, agus ma tha sibh math air a bhith ag obair le daoine eile, agus ag obair gu mionaideach agus ann an dòigh rianail, bhiodh ùidh againn cluinntinn bhuaibh.  Feumaidh comas a bhith agaibh sa Ghàidhlig no a bhith ga h-ionnsachadh gu dìcheallach.

An dreuchd

Bidh an t-Obraiche Teicneòlais ag obair mar phàirt den Sgioba Obrachaidh air gnothaichean stiùidio agus iar-riochdachaidh, an dà chuid taobh a-staigh goireasan craolaidh MG ALBA agus ag obair aig astar.  Airson a’ mhòr-chuid den t-seachdain bidh an neach a’ deasachadh agus a’ measgachadh stuthan fuaim airson stuthan taisbeanaidh na seanail.

Thèid trèanadh a thoirt seachad air pìosan sònraichte de na sruthan-obrach agus thèid dèanamh cinnteach gu bheil sibh làn-uidheamaichte an obair a choileanadh.

Cò sinn?

Tha MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) a’ ruith na seanail Ghàidhlig BBC ALBA ann an com-pàirteachas leis a’ BhBC.  Tha fiosrachadh cudromach mu ar n-amasan agus ar toraidhean airson na bliadhna ri fhaighinn nar Plana Obrachaidh 2020/21.

Càite bheil sinn?

Bidh an dreuchd seo stèidhichte sna h-oifisean againn ann an Steòrnabhagh.

 

Rudan inntinneach eile mu bhith ag obair aig MG ALBA

Air ar n-ainmeachadh air liosta Broadcast Best Places to Work in TV airson 5 bliadhna an dèidh a chèile

  • Creideas nar Cosnaichean agus Creideas nar Cosnaichean Òga (Òr)
  • Tha sinn a’ tabhann 25 làithean-saora + 12 làithean-saora poblach
  • Tha sinn a’ pàigheadh 10% gu sgeama peinnsein, le 5% a bharrachd a’ dol ann ma chuireas tu fhèin an t-aon sùim ris
  • Tha sinn a’ tabhann ballrachd gym gus dòigh-beatha fhallain a bhrosnachadh
  • Tha dòighean-obrach càirdeil teaghlaich & sùbailte againn

 

Na h-ath cheumannan

Faicibh am paca-iarrtais-obrach an seo.

 

Bu chòir tagraidhean foirmeil a chur a-steach ro 2f, Diciadain 7 Iuchar 2021 gu Claire NicLeòid, Comhairliche HR aig hr@mgalba.com.  Gus tagradh a chur a-steach, cuiribh thugainn ur cunntas-beatha agus innsibh dhuinn dè tha tarraingeach dhuibh mun dreuchd.

Faodar ceistean neo-fhoirmeil a chur gu Claire NicLeòid aig hr@mgalba.com

Thèid agallamhan an cumail Dimàirt 27 Iuchar 2021 tro Teams.