Tairgsean

Atharraich gu Beurla

Cuireadh gu Tairgse airson In-Sgrùdadh a sholarachadh

13 Lùnastal 2021

Bidh MG ALBA, Seirbheis Meadhanan Gàidhlig na h-Alba, a’ ruith na seanail telebhisein Gàidhlig BBC ALBA ann an com-pàirteachas leis a’ BhBC. Tha uallach oirnn cuideachd airson FilmG, ann an co-obrachadh le Cànan Graphics Studio, agus bidh sinn a’ lìbhrigeadh LearnGaelic ann an com-pàirteachas leis a’ BhBC, Bòrd na Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig agus Bòrd na Ceiltis (Alba).

Tha MG ALBA air a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba le tabhartas bliadhnail de timcheall air £14m. Tha seo air a chosg mar a leanas:

 • Mu £10m air prògramadh Tbh agus Còraichean le timcheall air 50 aontaidhean beò ann am bliadhna sònraichte sam bith. Bidh cosgaisean le companaidhean riochdachaidh fa leth ag atharrachadh bho £3m gach bliadhna gu dìreach beagan mhìltean nota.
 • Mu £1m air cosgaisean obrachaidh bho leithid mhàl thogalaichean, goireasan, comhairleachadh, cùmhnantan-màil gu ceannach capex is an leithid. Tha na 35 solaraichean as fheàrr a’ dèanamh suas 80% den chosgais seo.
 • Mu £2m air tuarastalan agus air cosgaisean (a tha taobh a-muigh farsaingeachd an sgrùdadh a tha sinn airson a sholarachadh).

Tha MG ALBA airson lèirmheas in-sgrùdaidh a sholarachadh air pròiseasan solarachaidh na buidhne a’ tòiseachadh le bhith a’ faighinn chosgaisean gu ceadan ceannach, tro bhith a’ toirt a-mach POan, pròiseasan cuidhteas bathair (far a bheil sin iomchaidh) gu ceadachadh agus pàigheadh ​​fhàirdealan.

Is e amas an sgrùdaidh gèilleadh a dhearbhadh mu choinneimh phoileasaidhean sholarachaidh a’ ghnìomhachais agus an luachadh a rèir nan cleachdaidhean as fheàrr. Mar sin a’ toirt misneachd dha na stiùirichean gu bheil pròiseasan fo smachd iomchaidh, a rèir poileasaidh agus gu bheilear a’ faighinn luach an airgid. Tha cùisean sònraichte a tha MG ALBA an dùil ris an tèid dèiligeadh san aithisg sgrùdaidh mar a leanas:

 • Measadh a bheil am poileasaidh agus na modhan solarachaidh a th’ ann an-dràsta a rèir an lagh
 • Comharraich neartan agus laigsean nan rèiteachaidhean a th’ ann an-dràsta an coimeas ri deagh chleachdadh gnìomhachais agus moladh càite agus ciamar a ghabhas leasachaidhean a chuir an sàs
 • Dèan measadh a bheil goireasan gu leòr air an cuir gu ruige solarachadh
 • Comharraich feumalachdan trèanaidh

Tha na puingean iomchaidheachd mar a leanas:

 • Is e na siostaman a thathar a’ cleachdadh Approval Max (bho 1 Giblean 2021) agus Xero (bho 1 Giblean 2019)
 • Tha sinn an dùil gun gabh an sgrùdadh a dhèanamh aig astar oir tha a h-uile sgrìobhainn air a stòradh gu dealanach
 • Thèid na pàighidhean uile a làimhseachadh gu dealanach tro Bhanca Rìoghail na h-Alba
 • Chan eil e riatanach Gàidhlig a bhruidhinn. Tha na sgrìobhainnean uile ann am Beurla
 • Tha leth-bhreac den phoileasaidh solarachaidh againn air an làrach-lìn againn an seo.

Bu chòir na tairgsean, nach bu chòir a bhith nas fhaide na 3 duilleagan de dh’fhaid (ach a-mhàin duilleag aghaidh, duilleag susbaint agus CVan luchd-obrach) a bhith a’ toirt a-steach na leanas:

 • Bu chòir na cosgaisean a thoirt seachad air bunait prìs stèidhichte (chan eil sinn an dùil gum bi na cosgaisean nas àirde na £7,500 às aonais vat)
 • CV goiridh mun luchd-obrach a bhios an sàs san sgrùdadh
 • Mìneachadh air an dòigh sgrùdaidh
 • Fios air an ìre eòlais a tha taobh a-staigh a’ chompanaidh a thaobh solar taobh a-staigh na roinne poblaich/meadhanan san RA.

Thèid tairgsean a mheasadh a rèir nan slatan-tomhais a leanas:

 • Ìre a’ chosgais (40%);
 • Càileachd agus eòlas an sgioba sgrùdaidh a thèid a mholadh (20%);
 • Freagarrachd an dòigh sgrùdaidh (20%);
 • An luach a bharrachd a bheir an t-seirbheis in-sgrùdaidh gu MG ALBA (20%).

Is e an àm agus an ceann-latha airson tagraidhean, a thèid a chuir gu tender@mgalba.com, 5f air 10 Sultain 2021 le cuir an dreuchd air a dhèanamh ro 15 Sultain 2021.

Bu mhath leinn an sgrùdadh a chumail agus aithisg a lìbhrigeadh ro dheireadh an Dàmhair 2021 ann an àm airson coinneamh Comataidh Sgrùdaidh san t-Samhain.

Ma tha thu airson tairgse a chuir a-steach airson an sgrùdaidh seo agus ma tha feum agad air tuilleadh fiosrachaidh no soilleireachadh air dad sam bith, cuir fios thugam aig nevil.lee@mgalba.com