Tairgsean

Atharraich gu Beurla

Cuireadh Gu Tagradh – Seirbheisean FilmG15 agus FilmG16

9 Cèitean 2022

CUIREADH GU TAGRADH

Cùmhnant airson Seirbheisean: cruthachadh stuth ionnsachaidh fèin-stiùirichte A2 airson làrach-lìn SpeakGaelic

9th Cèitean 2022

Tha MG ALBA a’ toirt cuireadh dhuibh tairgse a dhèanamh airson nan seirbheisean gu h-àrd a sholarachadh.

Feumar an tairgse agaibh a chur a-steach tro phost-d gu tender@mgalba.com

Feumaidh tairgsean ruighinn ro 2f air 8 Ògmhios 2022. Is dòcha nach tèid beachdachadh air tairgsean a thig a-steach às dèidh seo.

Chan eil e mar dhleastanas air MG ALBA gabhail ri tairgse sam bith a gheibhear.

Bu chòir ceistean a chur gu Alison Bruce aig alison.bruce@mgalba.com

Chithear am fiosrachadh an seo.