GàidhligEnglish

Mòd Vlog - Technical Specifications Vlog a’ Mhòid - Fiosrachadh Teicnigeach

The best way to enter your vlog is by uploading it onto YouTube, but if you are under 13 years old and/or if you not have access to YouTube please send your vlog to mod.vlog@mgalba.com

Accepted file formats are:
AVI, QuickTime, Windows Media and MPEG.

File Extensions:
.avi, .mov, .wmv, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4v
Please note that we currently do not accept Flash files (.fla or .flv file extensions).

Codec:
Specific video encodings (or codecs) that we accept include: H.264, H.263, MPEG 1 or 2 or 4 and motion JPEG.

Frame-rate:
The video frame rate should be above 12 frames per second.

Bit rate:
The video bit rate should be above 260 Kbps.

Aspect Ratio:
Films must be in aspect ration 16:9

Important

If you are sending your film by post, please burn the source file onto disk (CD or DVD) or save it onto a pen drive/memory stick. Do not create a DVD that can be played through a DVD player as we cannot accept it.

If you require help or advice about encoding and uploading your video, please email mod.vlog@mgalba.com

Here is a useful link for tips on compression.

'S i an dòigh as fheàrr d’ fhilm a chur a-steach a bhith ga luchdachadh suas gu YouTube, ach ma tha sibh fo 13 bliadhna a dh’aois agus/no mur a bheil e comasach dhuibh a dhol air YouTube cuiribh an vlog agaibh gu mod.vlog@mgalba.com

Seòrsachan faidhle:
AVI, QuickTime, Windows Media agus MPEG.

Leudachaidhean faidhle:
.avi, .mov, .wmv, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4v
Thoir fa-near nach gabh sinn faidhlichean Flash an-dràsta (leudachaidhean faidhle .fla no .flv).

Codec:
Gabhaidh sinn na còdan bhidio (no codec-an) a leanas: H.264, H.263, MPEG 1 no 2 no 4 agus motion JPEG.

Ràta-frèama:
Is còir do ràta frèama a’ bhidio a bhith os cionn 12 frèamaichean san diog.

Ràta-biot:
Is còir do ràta biot a’ bhideo a bhith os cionn 260 Kbps.

Co-mheas deilbh:
Feumaidh am film a bhith ann an co-mheas-deilbh 16:9.

Cudromach

Ma chuireas tu d’ fhilm tron phost, feuch gun loisg thu am bun-fhaidhle air clàr (CD no DVD) no sàbhail air bioran stòrais/draibh peann e. Na cruthaich DVD a ghabhas cluich tro inneal DVD oir, chan urrainn dhuinn gabhail ris.

Ma tha thu ag iarraidh cuideachadh no comhairle air còdan agus air luchdachadh suas bhidio, cuir post-d gu mod.vlog@mgalba.com

Seo agaibh ceangal feumail airson barrachd fiosrachaidh air dèanamh do chuid faidhlichean nas lugha.

Social Media Na Meadhanan Sòisealta

Facebook
Twitter @gaelicmedia
Twitter @bbcalba
YouTube
Vine
Vimeo

Contact Us Fios Thugainn

MG ALBA
Seaforth Road
Stornoway
Isle Of Lewis
HS1 2SD

mod.vlog@mgalba.com
01851 705550