GàidhligEnglish

Mòd Vlog - Rules Vlog a’ Mhòid - Riaghailtean

1. All vlogs must be in Gaelic and about the Mòd.

2. All vlogs must be submitted by midnight 24 October 2017. Any entries received after this date will not be considered.

3. You must use the hashtag #VlogaMhòid once unpladed onto YouTube. If the hashtag #VlogaMhòid, isn’t used we will not see the Vlog and it will not be eligible for the competition.

4. By submitting an entry to the competition, entrants agree to be bound by the rules and guidelines. Receipt of an entry by MG ALBA amounts to acceptance of the rules.

5. MG ALBA reserve the right to refuse entries submitted that, through content or language, are considered by MG ALBA as offensive, defamatory, profane or pornographic.

6. Entries submitted to the competition must be in the Scottish Gaelic language. It is not a condition of entry that Gaelic be the language of the production process, however, Gaelic must be the language of the end product. English content where necessary and relevant will be allowed at the discretion of the judges.

7. Submissions must be between 0 and 3 minutes long. Submissions longer than the specified running time will not be accepted.

8. Participants are permitted to submit multiple vlogs and it is encouraged to enter a series of vlogs.

9. The decisions of the judges are final. Neither correspondence nor discussion concerning any decision shall be entered into.

10. The adult category is open to anyone over the age of 18, while the children’s category refers to anyone under the age of 18.

11. Entrants shall consent to grant non-exclusive, unlimited online, DVD and broadcast use of work submitted to the competition to MG ALBA.

12. There must be no agreement with any other person, which shall in any way interfere with any rights granted to MG ALBA.

13. MG ALBA reserve the right to refuse any entry to the competition for any reason at their absolute discretion.

14. The description of the awards prizes and selection process in any competition literature or other medium is not binding and may be changed by MG ALBA. We may make additional awards or prizes but shall not be obliged to make any award or prize if it is considered inappropriate to do so.

15. MG ALBA reserve the right to refuse entry if the technical specifications listed on the website are not adhered to. Please read the Technical Specifications page carefully before making a submission.

16. Employees of MG ALBA may enter a film to the competition for a judges’ critique and their films will be shown online, but they are ineligible for any prizes.

17. Entrants must obtain appropriate consent from all contributors in relation to personal matters or personal data. Follow this link to view the BBC guidelines on contributor consent.

18. MG ALBA will refuse entries that infringe upon the intellectual property rights of others including unauthorised copyright text, music, images or programmes, trade secrets or other confidential information.

1. Feumaidh gach vlog a bhith sa Ghàidhlig agus mun Mhòd

2. Feumaidh gach vlog fhaighinn ron a’ chinn-là dheireannach, meadhan-oidhche 24 Dàmhair 2017. Cha ghabhar ri vlog sam bith às dèidh a’ chinn-là seo.

3. Feumaidh sibh an hashtag #VlogaMhòid a’ sgrìobhadh nuair a chuireas sibh air YouTube e oir mura bheil #VlogaMhòid na chois, chan fhaic sinn e agus chan fhaigh e a-steach dhan fharpais.

4. Le bhith a’ cur film a-steach don fharpais, tha farpaisich ag aontachadh ri na riaghailtean ’s an stiùireadh. Tha MG ALBA a’ meas gu bheilear a’ gabhail riutha seo ma thèid vlog a chur thugainn.

5. Tha MG ALBA a’ gleidheadh na còire tagraidhean vlog a dhiùltadh ma thathar a’ meas gu bheil iad oilbheumach, cliù-mhillteach, truaillte no drabasta a thaobh susbaint no cainnt.

6. Feumaidh vlogan na farpaise a bhith anns a’ Ghàidhlig. Chan eil e mar chùmhnant na farpaise gun tèid Gàidhlig a chleachdadh san riochdachadh air fad, ach feumaidh am film crìochnaichte a bhith ann an Gàidhlig. Gabhar ri beagan Beurla ma mheasas na britheamhan gu bheil sin iomchaidh is riatanach.

7. Feumaidh na vlogs a bhith eadar 0 is 3 mionaidean a dh’fhaid. Cha ghabhar ri film nas fhaide na an ùine ruithe a thathar a’ sònrachadh.

8. Faodaidh sibh barrachd air aon vlog a dhèanamh agus tha daoine air am brosnachadh gus sreath de vlogan a chuir a-steach.

9. Tha MG ALBA a’ gleidheadh na còire vlog sam bith a dhiùltadh don fharpais air adhbhar sam bith mar a chithear iomchaidh iad.

10. Tha Farpais nan Inbheach fosgailte do dhuine sam bith nas sine na 18 bliadhna a dh’aois agus Farpais an Òigridh fosgailte do chlann fo aois 18.

11. Tha farpaisich a’ toirt cead do MG ALBA làn fheum craolaidh, DVD agus lìn a dhèanamh de dh’obair a th’ air a chur don cho-fharpais, air stèidh neo-thoirmeasgach.

12. Chan fhaodar aonta a dhèanamh ri duine eile air dòigh sam bith a tha na bhacadh do na còraichean a bheirear do MG ALBA.

13. MG ALBA a’ gleidheadh na còire film sam bith a dhiùltadh don fharpais air adhbhar sam bith mar a chithear iomchaidh iad.

14. Chan eil am fiosrachadh a thaobh nan duais agus a’ phròiseas taghaidh ann an litreachas na farpaise, no ann am meadhan foillseachaidh sam bith eile, ceangaltach agus gabhar atharrachadh le MG ALBA. Ma dh’fhaoidte gun cruthaich sinn duaisean a bharrachd ach cha bhi e mar fhiachaibh oirnn sin a dhèanamh ma mheasar mì-iomchaidh e.

15. Tha MG ALBA a’ gleidheadh na còire tagradh don fharpais a dhiùltadh mura lean e ris an sònrachadh theicnigeach air an làrach-lìn. Leugh an duilleag Fiosrachadh Teicnigeach gu cùramach mun cuir thu a-steach vlog.

16. Faodaidh luchd-obrach MG ALBA film a chur a-steach don cho-fharpais airson lèirmheas nam britheamh. Thèid a shealltainn air-loidhne, ach chan eil e ceadaichte dhaibh duais sam bith fhaighinn.

17. Tha e an urra ri farpaisich cead iomchaidh fhaighinn bho gach neach a tha gabhail pàirt sa vlog, a thaobh gnothaichean pearsanta. Faicibh stiùireadh a’ BhBC an seo

18. Diùltar tagraidhean film a tha a’ bristeadh còraichean seilbh inntinn chàch, nam measg sin: teacsa, ceòl, dealbhan no prògraman, rùintean malairt no fiosrachadh dìomhair eile aig nach eil cead dlighe-sgrìobhaidh.

Social Media Na Meadhanan Sòisealta

Facebook
Twitter @gaelicmedia
Twitter @bbcalba
YouTube
Vine
Vimeo

Contact Us Fios Thugainn

MG ALBA
Seaforth Road
Stornoway
Isle Of Lewis
HS1 2SD

mod.vlog@mgalba.com
01851 705550