GàidhligEnglish

Career adviceComhairle air dreuchdan

 

Writing your CVA' sgrìobhadh ur CV

It is extremely important that your CV is as good as it can be. Follow this link to the Skillset page where you will get advice.

Is a Gaelic C.V a good idea? Follow this link and make up your own mind!

Tha e uabhasach cudromach gu bheil ur CV cho math ’s a ghabhas. Lean an ceangal seo gu Skillset gus comhairle fhaighinn.

CV Gàidhlig? Faic seo agus dèan an àrd ur n-inntinn! Am biodh CV gàidhlig feumail?

 

Other useful infromationFiosrachadh feumail eile

Check out these links and see if they’re of any interest:

Faic na ceanglaichean a tha seo gun fhios nach eil iad gu feum:

My World of Work by SDSMy World of Work le SDS

My World of Work is a service created to educate/advise people who are looking for employment in Scotland. On this site you will find information, advice and the resources you will need.

  • Leaving School – look through the list for the job you are interested in and find out what skills are needed for that job.
  • Preparing for work – research Scotland’s Industries, look for work, create a C.V and prepare for interviews.
  • Modern Apprenticeships – earn while you learn? Find out what apprenticeships are available in Scotland and how they work.

Get the support you need for your desired job. My world of Work is in association with skills development Scotland, the National skills group that provide support for people and Scottish businesses.

’S e My World of Work seirbheis mu fhoghlam dhreuchdan ann an Alba, a’ toirt seachad fiosrachadh, comhairle agus na h-innealan a dh’fheumas sibh.

  • A’ fàgail na sgoile – a’ faighinn sgeul air dreuchd sa bheil ùidh agaibh agus a’ faighinn tuigse air na sgilean a dh’fheumas sibh airson na h-obrach a bu mhiann leibh
  • A’ deasachadh airson obair – a’ cur eòlas air gnìomhachasan na h-Alba, air obraichean, cruthachadh CV agus deasachadh airson agallamh
  • Modern Apprenticeships – a’ cosnadh fhad ’s a tha sibh ag ionnsachadh? Faighibh a-mach dè na preantasan a tha rim faighinn ann an Alba agus ciamar a tha iad ag obair

Faighibh an taic a tha a dhìth oirbh airson na dreuchd a bu mhiann leibh. Tha My World of Work air a lìbhrigeadh le Skills Development Scotland, am buidheann sgilean nàiseanta a tha a’ toirt taic do dhaoine agus do ghnìomhachasan ann an Alba.

© 2013 MG ALBA | Site by Cànan www.canan.co.uk