GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

Trusadh: Dachaigh ’s Dùthaich

Monday 26th June 2017, 9pm, BBC ALBA

Trusadh: Dachaigh ’s Dùthaich

Diluain 26 Ògmhios 2017, 9f, BBC ALBA

SWI ladies

THE SWI - STILL GOING STRONG AT 100

Imagine a 100th birthday celebration with 17,000 women involved…. well it’s happening this year, all over Scotland!

Throughout 2017, members of the Scottish Women’s Institutes are marking its centenary. This feel-good documentary, presented by Christina McGonigle, shows the ingredients that make up the SWI’s successful recipe for fun and friendship and explores why the SWI is still relevant to women, and still welcoming new members, in 2017.

The SWI, formerly known as the Scottish Women’s ‘Rural’ Institutes, was set up by a charismatic and determined East Lothian famer’s wife – and suffragette – Catherine Blair. Her aim was to encourage educational opportunities, friendship, and skill sharing for ordinary women. In the programme Catherine’s great grand-daughters Mairead Blair and Catriona McDougall discuss their pride in their great grandmother and how they have now joined the Leith Women’s Institute to help celebrate 100 years of this much-loved institution, run by women for women.

Christina explores some of this history as she joins some 21st century members from Dingwall, Glasgow, Skye, Leith, Pitlochry, North Uist and Harris to find out how the original ethos is still just as relevant to women in 700 local groups today.

Today there are new SWI groups exploring issues around women’s safety and taking part in gender politics issues such as how to prevent violence against women, the Reclaim The Night march and more. These groups sit comfortably alongside the traditional groups in rural areas whose members are still preserving skills such as embroidery, baking and knitting.

Christina mucks in with dancing classes, joins an inner-city group for a frank discussion about sex, participates in a rural show and accompanies ladies from some of Scotland’s most remote Island institutes at a special centenary rally.

The programme also travels to the SWI’s headquarters in Edinburgh where members from around Scotland are busy preparing for a Royal visitor.

Christina says: “I started on this journey with some stereotypical prejudices about the SWI – I thought it was all jam and Jerusalem. But I ended it completely won over by the SWI and the comradeship and camaraderie between the women. It is an excellent organisation. I would urge women of all ages to not brush the SWI aside and to give it a go. It is a great way of finding fun and friendship and learning a new skill - whatever your age or background. There’s a motto in the SWI - "If you know a good thing pass it on" - and the SWI is a really good thing – pass it on!"

Trusadh: 100 years of the SWI / Trusadh: Dachaigh ’s Dùthaich - Produced by MacTV for BBC ALBA, 26th June, 9pm-10pm.

AN SWI – A’ DOL FHATHAST AIG 100

Smaoinich air co-là-breith a’ comharrachadh 100 bliadhna le 17,000 boireannach na lùib ….. uill, ’s e sin a tha a’ tachairt air feadh Alba am bliadhna!

Tro 2017, tha na buill den bhuidhinn shònraichte seo de bhoireannaich, Buidheann Bhoireannaich na h-Alba a’ comharrachadh ceann-là 100 bliadhna, agus tha am prògram aithriseach aotrom seo, le Cairistiona NicCongail, aig a bheil cliù airson Còirichean Bhoireannaich a dhìon, aig an stiùir. Tha i a’ toirt sùil dhlùth air an spòrs agus a’ chàirdeas a tha aig teas mheadhan na buidhne!

Chaidh an SWI, a thòisich mar Buidheann Bhoireannaich ‘Dhùthchail’ na h- Aba, a chur air dòigh le bean tuathanach ann an Lodainn an ear, Catherine Blair – a bha cuideachd na suffragette – airson cothroman sòisealta, foghlaim agus sgaoileadh ciùird a bhrosnachadh dha boireannaich àbhaisteach. Tha Cairistiona a’ rùrach cuid de a h-eachdraidh agus i a’ coinneachadh le cuid de bhuill an fhicheadamh linn deug airson faicinn mar a tha bun-stèidh na buidhne a’ tighinn air beatha san là an-diugh.

Deiseil agus deònach airson rud sam bith, tha i a’ cur a làmh ri feuchainn air clasaichean dannsa, a’ coinneachadh le buidheann sa bhaile mhòr son còmhradh air feise, a’ gabhail pàirt ann an fèill àiteachais agus a’ dol an cois cuid de na buidhnean a b’ iomallaiche son cruinneachadh cuimhneachain ceud sònraichte.

Tha Cairistiona a’ sgrùdadh beagan de eachdraidh na buidhne agus i a’ coinneachadh ri buill on 21mh linn ann an Inbhir Pheofharain, Glaschu, An t-Eilean Sgitheanach, Lìte, Baile Chloichrigh, Uibhist a Tuath agus Na Hearadh gus faighinn a-mach a bheil iad air an aon ràmh san là an-diugh anns na 700 buidheann a tha a’ dol.

A-nis tha buidhnean ùra SWI a’ sgrùdadh chuspairean leithid sàbhailteachd bhoireannach agus cuspairean co-cheangailte ri gnè cho math ri bhith mar na buidhnean traidiseanta sna sgìrean dùthchail a bhios an sàs ann a bhith a’ cumail sgilean mar fighe, fuaigheal agus bèicearachd a’ dol.

Thuirt Cairistiona: “Aig an toiseach bha mise gu mòr dhan bheachd gun robh an SWI gu math seann fhasanta nan cùisean. Ach tha mo bheachd air atharrachadh gu tur. Tha dàimh agus deagh chàirdeas eadar na boireannaich. Is e fior dheagh bhuidheann a tha ann. Mholainn do bhoireannaich dhan h-uile aois a dhol an sàs san SWI ma tha iad airson càirdeas agus cuideachd a lorg agus sgilean ùra ionnsachadh – ge bith dè an aois a tha iad.


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.